Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Motion: Kommunal koldioxidbudget

rodbena i trunsta träsk
Motion inlämnad till KF den 24 oktober 2017. Författad av Fredrik Rosenbecker Redan är många av den globala temperaturhöjningens effekter över oss. Polarisarna och glaciärerna i bergen smälter. Sjöar och hav värms upp. Djurens förflyttningsmönster ändras. Plantor gror vid nya tider på året. Tundrans permafrost tinar. Sedan temperaturmätningarna startade har 16 av de 17 varmaste åren inträffat efter år 2001. Häftiga regn, värmeböljor och andra extrema väderförhållanden blir allt vanligare. UNHCR beräknar att det till år 2050 kommer att finnas 250 – 1 000 miljoner klimatflyktingar i världen. Allvaret i den situation vi som samlad mänsklighet står inför kan inte...

Kort rapport från KF den 24 oktober 2017

Christer och Malin på KF
Kommunfullmäktiges sammanträde den 24 oktober inleddes med en utbildning om nya kommunallagen och den nya personuppgiftslagen, för alla med parlamentariska uppdrag i kommunen. Därefter berättade kommunalrådet Klas Bergström (M) om kommunens besvärliga ekonomi. Prognosen pekar på ett underskott på ca 20 miljoner. Fråga om barngruppernas storlek På en fråga från Christer Johansson (V) till Björn-Ove Björk (KD) om vallöftet med en minskning av Knivstas barngrupper med två barn per avdelning kommer uppnås blev svaret svävande. I budget 2018 har medlen till förskolan stannat av och svaret från Björn-Ove var att på de privata förskolorna ser målet med två färre barn...

Synpunkter på förslag till ÖP

lekpark
Här följer Vänsterpartiets synpunkter på utställningshandling av Översiktsplan 2035 Som fler sagt borde det antagna dokumentet heta: Översiktsplan 2017. Därmed vill vi från Vänsterpartiet börja med att visa vår uppskattning för de förbättringar som gjorts av planen utifrån de synpunkter som kom in under samrådet. Men vi har några saker kvar som vi nu redovisar. En del som vi sagt tidigare och något som kan vara nytt. På ett övergripande plan hade vi gärna sett mer skrivningar om social och ekologisk hållbarhet. Barnperspektivet och vikten av naturnära områden nämns på en del ställen men borde kunna få större och tydligare...

Ansökan om Fair Trade City – diplomering

Cirkel K Fair Trade
Vänsterpartiet lämnar följande yttrande angående KS majoritets förslag till beslut om att avslå motionen: Ansökan om Fairtrade City – diplomering. Kort om Fairtrade Långa, hårda arbetsdagar och löner som inte går att leva på. Så ser verkligheten ut för många av de hundratals miljoner människor som lever i fattigdom världen över. När du väljer Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring och utveckling. • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. • Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet. • Barnarbete och diskriminering motverkas. • Demokratin och organisationsrätten främjas • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas Fairtrade är en oberoende certifiering...

Rapport från Vänsterdagarna i Malmö

I helgen 31 september – 2 oktober träffades fler än 1 000 vänsterpartister på Vänsterdagarna i Malmö. Från Knivsta deltog Malin Tollbom Kjell, Christer Johansson och Fredrik Rosenbecker för att på seminarier och i möten med socialister från hela landet lära av varandra och utbyta erfarenheter i kampen för ett rättvisare samhälle. Bland närmre 100 seminarier att välja mellan, varav en del med välkända namn som Guy Standing, Roland Paulsen, Kate Pickett och Richard Wilkinson, deltog vi från Knivsta bland annat i: Full sysselsättning inom planetens gränser (Fredrik) Kapitalistisk produktion kräver en ständigt utökad kapitalackumulation i händerna på kapitalägarna, men...

Rapport från KF den 27 september 2017

Jeanette Nordin
Ensamkommande barn, fyra spår, många bostäder, Margarethahemmet, socialnämndens ekonomi och halkskydd till äldre var några av frågorna som debatterades på ett av de kortare kommunfullmäktigemötena. Här följer en sammanfattning av sammanträdet som kan ses i sin helhet på knivsta.se. Detta kommunfullmäktige blev stort fokus på Socialnämnden och vad som händer med de ensamkommande barn som fyller 18 år och finns i vår kommun. Redan utanför kommunhuset möttes ledamöter av en manifestation till stöd för de unga som bor i kommunen och lever i ovisshet om sin framtid. Efter att bott i Knivsta i upp till två år och skaffat sig vänner,...

Gång och cykelväg Vassunda – Knivsta

cykling
Redan i juni 2008 skrev vi i Vänsterpartiet om behovet av en cykelväg mellan Knivsta och Vassunda. Sedan har vi fortsatt och nu är vi, för Vassundas och andra kommuninvånares skull, mycket glada att Trafikverket kommer att förverkliga vår önskan. Byggstarten sker hösten 2017 och till senvåren 2018 kommer den stå klar att färdas på. Att kunna gå och cykla utan att behöva dela vägen med stora hårda bilar tror vi kommer att öka cyklandet på sträckan. Det skapar möjlighet för tryggare och säkrare cykelåkning för såväl ungdomar som arbetspendlare. Gång- och cykelvägen blir cirka 3 kilometer lång och ska...

Särskilt yttrande angående utbyggnad vid Margarethahemmet

Margaretahemmet
Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti 2017 att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till Detaljplan för Margarethahemmet. Vänsterpartiet gläds åt en del förbättringar som skett jämfört med tidigare förslag men har ytterligare några synpunkter. Det är tråkigt att ännu en gång konstatera att ett byggprojekt, som den här gången sas vara viktigt för ett antal skolbarn, blivit försenat på grund av överklagan. I stället för att forcera igenom beslut, utan att ledamöter fått möjlighet att läsa in alla handlingar och synpunkter, hade det varit bättre att tagit det lugnare och lyssnat. Nu har kommunen fått en dom att rätta oss efter...

Rapport från budgetfullmäktige

Byggemenskap
Här kommer en rapport från vårens sista kommunfullmäktige i Knivsta kommun. Den 14 juni 2017. Mötet inleddes med att kommunalrådet Klas Bergström konstaterade att kommunens resultat ser ut att bli lite bättre än på senaste mötet. Det är dock fortfarande ett besvärande minus på slutsiffran. Motion om Vårdserviceteam som en del i integrationen Beslutsärendena började med en motion från (KD). Mötet beslutade att Socialnämnden fick uppmaning att ”utreda förutsättningarna för att inrätta vårdserviceteam inom nämndens ansvarsområde.” Malin Tollbom Kjell från Vänsterpartiet skickade med några synpunkter att vara vaksam på så att detta blir det integrationsprojekt som motionären önskar. ”I motionen...

Vänsterpartiets synpunkter på förslag till ÖP

rodbena i trunsta träsk
Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 7 Utveckling av infrastrukturen. Vänsterpartiet delar helt målet att: ”Den fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning” Vänsterpartiet ser även positivt på att det aktivt ska undersökas om nya infartsparkeringar ska anläggas. Vi tror på att underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola eller nöje. Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre...