Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Bifall till kommunal koldioxidbudget

På initiativ av Vänsterpartiet i Knivsta tog Knivsta kommun idag ett viktigt och nödvändigt steg i riktning mot ett hållbart klimat. Genom ett beslut i kommunstyrelsen får vi ett första redskap för att synliggöra vilket koldioxidutrymme kommunen har att hålla sig inom för att göra vår del av Parisavtalets 2-gradersmål för den globala uppvärmningen. Vår motion om upprättandet av en koldioxidbudget i samarbete med CEMUS (Centre for Environment and Development Studies, Uppsala universitet) bifölls visserligen inte av kommunfullmäktige, men då ett sent inkommet erbjudande från CEMUS och Ramböll om att ta fram en lokal koldioxidbudget för 25 000 kronor tydliggjorde...

Kvalitet viktigare än pris för Vilhelms gård

Debattinlägg i Knivstabygden den 20 juni 2018. Vi i Kvartetten (S, V, MP och KNU) motsätter oss att de av våra äldre som inte kan bo hemma ska betala för att Alliansen inte lyckats få ordning på kommunens ekonomi. Vi har därför föreslagit att kvalitet skall gå före pris vid upphandling av driften av äldreboendet Vilhelms gård. Knivsta har den lägsta skatten i länet och och trots att vi har fördel av utjämningssystemet räcker pengarna inte till. Då Alliansen vägrat höja skatten under de mest expansiva åren och enbart utnyttjat exploateringsvinster står vi nu inför en synnerligen svår situation. Istället...

Mål och inriktningsbeslut 2019

ung skatare
Måndagen den 28 maj röstade C på M:s förslag till inriktningsbeslut för 2019. Det blev det därmed en majoritet för ordförandeförslaget som UNT kallade ”stålbad för Knivstas skolor”. KD röstade på sitt eget förslag medan MP stöttade S förslag och KNU lade ett eget yrkande om besparingar på 15 miljoner som inte skulle drabba skolan. L och V som har ersättarplatser kunde varken yrka eller rösta på sina förslag. Om vi gör lite jämförelser mellan Vänsterpartiets förslag och övriga motförslag till ordförandeförslaget kan vi konstatera att KD lade 4 miljoner mer på grundskolan som de sedan ”hämtar hem” från KS...

Ideologisk arbetstidsdebatt på KF 18 april

Malin i sextimmarsdebatt
Vänsterpartiets motion om försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper skapade en lång debatt. Sällan har de ideologiska skillnaderna varit så tydliga när argumenten för och mot debatterades.  Årets Knivstabo Christer Eriksson Men april månads KF – möte började med att 2017 års Knivstabo Christer Eriksson berättade om hur Novemberkåsan kom till Knivsta. Ledamöterna fick även en utförlig inblick i ”kåsans” historia och hur 2017 års tävling hade förberetts och genomförts. Sammanfattningsvis menade Christer att tävlingen blev en stor succé även om den torra sommaren gjorde banorna väl lättkörda och ovanligt många åkare genomförde alla etapper. Frågor...

Vänsterpartiets synpunkter på Centrala Ängbys utbyggnad

Exempelvy från bro Centrala Ängby
Följande synpunkter har Vänsterpartiet lämnat under granskningstiden, som är sista tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på detta stora projekt. Här kommer några synpunkter från Vänsterpartiet på förslag till Detaljplan för Ängby 1:1. Det finns många som vittnar om att Knivstas popularitet som inflyttningsort beror på att utbyggnaden av samhället skett på ett genomtänkt sätt med ett helhetsperspektiv och i samklang med den befintliga naturen. Det beskrivs även mycket bra i det Kulturmiljöprogram som antogs av KF 2013 och som är ett vägledande kunskapsunderlag om vilka kulturvärden som är viktiga att värna om i hanteringen av bygglovsärenden och i detaljplanearbetet....

Killmiddag med Knivstapolitiker

killmiddag intro
För första gången genomfördes en #killmiddag i Knivsta med kommunpolitiker som målgrupp. Flera av fullmäktiges partier var representerade på denna historiska träff som hölls i Café Hörnet i kommunhuset. Initiativtagare och inbjudare var riksdagsledamoten Maria Weimer som tillsammans med studieförbundet Vuxenskolans Fredrik Sjöberg inledde kvällen med att visa ett kortare bildspel. Sedan gick Maria och killarna samtalade under middagen, i två grupper, med hjälp av en manual som @MakeEqual tagit fram. Samstämmigheten var ganska stor och exempel och erfarenheter delades mellan deltagarna. För egen del kändes detta som en bra fortsättning på den Uppförandekod som nyligen antogs i KF. Jag...

Rapport från Kommunfullmäktige 24 januari 2018

ung skatare
Här följer en rapport från Knivsta kommunfullmäktige den 24 januari 2018 Polisen informerar om färre brott i Knivsta Fullmäktigemötet inleddes med att polisen Örjan Brodin informerade om polisens arbete i Knivsta. För närvarande finns ingen områdespolis i kommunen. Polis finns på plats på kontoret i Knivsta på onsdagar mellan 14.00 och 17.00. Brottsstatistiken för Knivsta visar på en vikande trend, alltså att totalt färre brott begås än tidigare år. Polisen riktar främst in sig på brottsförebyggande verksamhet med inriktning mot ungdomar. Brodin underströk att kommunen bör prioritera en samordnare (SSPF-individ) för att avlasta socialen, rektorer med flera. Polisen ville även...

Rapport från extra Kommunfullmäktige den 13 december

Årets sista Kommunfullmäktigemöte den 13 december startade med att ett Luciatåg från Katedralskolan kom och sjöng vackra sånger i stämmor för ledamöter, ersättare och den välfyllda läktaren med intresserade Knivstabor. Dagordningen var kort men diskussionerna var många och åsikterna oftast delade. På framför allt Översiktsplan 2017 som Avtal om utbyggnad och fyra spår fanns flera yrkanden. Skönt att det sista ärendet fick enhälligt bifall så att elever och medarbetare på Margarthaskolan efter många års väntan nu kommer att få bygga sina nya lokaler. Dagvattenstrategi Vänsterpartiet ser med glädje att detta viktiga dokument nu antagits i kommunfullmäktige. Här nämns nu bland...

Ny översiktsplan antagen i KF med stor majoritet.

cykling
Inledningsanförande på KF den 13 december när Översiktsplan 2017 debatterades. Vänsterpartiet ställer sig bakom förslag till Översiktsplan 2017 och yrkar bifall till KS förslag till beslut, med följande tillägg: Vi vill börja med att tacka alla medborgare som på ett konstruktivt och engagerat sätt medverkat till att förbättra det ursprungliga förslaget. Många av Vänsterpartiet synpunkter har också fått gehör som skyddande och utvecklande av parker och grönområden samt utbyggnad av gång och cykelvägar. Men några saker kom inte riktigt så långt fram som vi önskat. Befolkningsökning Vänsterpartiet har under hela processen önskat en tydligare skrivning om vilket alternativ för befolkningsökningen...

Hyresrätter tågstation i Alsike och bättre kollektivtrafik i Knivstas avtal med staten

Tåg på Knivsta station
Inledningsanförande i kommunfullmäktiges debatt om Avtal om större exploateringar i Knivsta och Alsike tätorter. Vänsterpartiet ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Staten åtar sig att bygga fyra spår genom kommunen och tågstation i Alsike. Vänsterpartiet har länge velat se att staten tar ansvar för utbyggnad av järnvägen genom vår kommun, inklusive stationsläge i Alsike. Redan innan Reinfeldt blev satsminister hade vi en finansiering av station i Alsike, men kommunledningen tackade nej. Skulle vi säga nej nu ger det större konsekvenser än förra gången vi sköt stationen i Alsike på framtiden. Kommunens pendlare behöver stationen och de fyra spåren nu....