Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Gång och cykelväg Vassunda – Knivsta

cykling
Redan i juni 2008 skrev vi i Vänsterpartiet om behovet av en cykelväg mellan Knivsta och Vassunda. Sedan har vi fortsatt och nu är vi, för Vassundas och andra kommuninvånares skull, mycket glada att Trafikverket kommer att förverkliga vår önskan. Byggstarten sker hösten 2017 och till senvåren 2018 kommer den stå klar att färdas på. Att kunna gå och cykla utan att behöva dela vägen med stora hårda bilar tror vi kommer att öka cyklandet på sträckan. Det skapar möjlighet för tryggare och säkrare cykelåkning för såväl ungdomar som arbetspendlare. Gång- och cykelvägen blir cirka 3 kilometer lång och ska...

Särskilt yttrande angående utbyggnad vid Margarethahemmet

Margaretahemmet
Kommunstyrelsen beslutade den 21 augusti att föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till Detaljplan för Margarethahemmet. Vänsterpartiet gläds ut en del förbättringar som skett jämfört med tidigare förslag men har ytterligare några synpunkter. Det är tråkigt att ännu en gång konstatera att ett byggprojekt, som den här gången sas vara viktigt för ett antal skolbarn, blivit försenat på grund av överklagan. I stället för att forcera igenom beslut, utan att ledamöter fått möjlighet att läsa in alla handlingar och synpunkter, hade det varit bättre att tagit det lugnare och lyssnat. Nu har kommunen fått en dom att rätta oss efter och...

Rapport från budgetfullmäktige

Byggemenskap
Här kommer en rapport från vårens sista kommunfullmäktige i Knivsta kommun. Den 14 juni 2017. Mötet inleddes med att kommunalrådet Klas Bergström konstaterade att kommunens resultat ser ut att bli lite bättre än på senaste mötet. Det är dock fortfarande ett besvärande minus på slutsiffran. Motion om Vårdserviceteam som en del i integrationen Beslutsärendena började med en motion från (KD). Mötet beslutade att Socialnämnden fick uppmaning att ”utreda förutsättningarna för att inrätta vårdserviceteam inom nämndens ansvarsområde.” Malin Tollbom Kjell från Vänsterpartiet skickade med några synpunkter att vara vaksam på så att detta blir det integrationsprojekt som motionären önskar. ”I motionen...

Vänsterpartiets synpunkter på förslag till ÖP

rodbena i trunsta träsk
Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 7 Utveckling av infrastrukturen. Vänsterpartiet delar helt målet att: ”Den fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning” Vänsterpartiet ser även positivt på att det aktivt ska undersökas om nya infartsparkeringar ska anläggas. Vi tror på att underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola eller nöje. Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre...

Rapport från KF och inbjudan till guidad vandring i Gredelby hagar

rodbena i trunsta träsk
Här kommer en rapport med vänstertema från KF den 26 april 2017. Kommunfullmäktige beslutade att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk till naturreservat. Med undantag för SD som satt tigande talade samtliga partier varmt för motionen. Detta tackar vi för, och konstaterar inte utan viss stolthet att Vänsterpartiet och Miljöpartiets gemensamma motion gett kommunen dess första kommunala naturreservat. Det är ett rikt stycke natur med växter och djur som avsatts till glädje och nytta för oss och kommande generationer. Den 6/5 kan man fira Knivstas första naturreservat med en guidad vandring genom hagarna till fågelsjön. Samling klockan 10.00 vid fågeltornet....

Sommarjobb och förlossningsvård vinnare i statsbudgeten

Ulla Andersson
Vänsterpartiet fick igenom sommarjobben i budgetförhandlingarna med regeringen. Redan i sommar kan ca 10 000 unga få sommarjobb i kommunerna med hjälp av de 105 miljoner som avsatts. Satsningen gäller dem som gått ut 9:an, första och andra årskursen i gymnasiet och är tänkt särskilt för dem som annars kan ha svårt att få ett jobb på egen hand. – Ett sommarjobb är ofta första kontakten med arbetslivet och för Vänsterpartiet är det viktigt att alla får en rättvis möjlighet redan från början att vara med och bidra och tjäna sina första egna pengar, säger Ulla Andersson, ekonomiskpolitisk talesperson i...

Tack och grattis Christer Johansson

Grävning
Den 17 mars 2017 kommer att bli ett viktigt datum i Knivsta kommuns historia. Bygget av det Allaktivitetshus som debatterats hela tiden sedan kommunen bildats har nu officiellt startat. Bland de som grävde det första spadtaget fanns initiativtagaren till projektet , Christer Johansson från Knivsta IS. Vänsterpartiet gratulerar på födelsedagen och till att bygget äntligen startat. En av de stora anledningarna till att Knivsta blev egen kommun 2003 var behovet och önskemålet av ishall till den stora ishockeyverksamhet som drevs i KIK:s regi. Bara Almtuna var större i länet och med egen kommun skulle vi bestämma själva, var tanken. Christer Johansson var snabbt ut...

Sammanfattning av KF 25 januari 2017

Peter Evansson
Här kommer en sammanfattning av KF den 25 januari. Information om barnrättigheter, frågor och interpellationer samt nytt reningsverk var de stora frågorna under kvällen. Mötet började med två informationspunkter om barnkonsekvensanalyser och revisionens arbete. Efter kommunalrådens information blev det några få beslutsärenden där den största diskussionen blev om hur vi löser avloppsfrågorna framöver. Kommunalråden informerar Klas Bergström inledde med att prata om detaljer och detaljplaner medan nyvalda oppositionsrådet Peter Evansson berättade om den kommande översiktsplanen. Mönstret fortsätter att majoritetens företrädare jobbar med detaljerna före helheten. Björn-Ove Björk drog ett valtal om allt som är på gång i utbildningsnämnden som om...

Fler parker och cykelparkeringar före parkeringsplatser

lekpark
I samband med att samhällsutvecklingsnämnden, den 12 december, föreslog kommunfullmäktige besluta att höja parkeringsavgifterna till 25 kronor per dygn och 375 kr per månad, lämnade Vänsterpartiet in följande särskilda yttrande. I Knivsta hörs allt fler bilister beklaga sig över saknaden på lediga parkeringsplatser på pendlarparkeringarna vid stationen. Motstridiga lösningar föreslås från olika håll med förslag som att bygga parkeringshus eller höjningar av p-avgiften. Lösningar behövs på både kort och lång sikt. Bilen har ända sedan femtiotalet tagit allt större plats i den västerländska stadsbilden. Men normen från femtitalet har börjat ändras. Bland annat på grund av vad professor Donald Shoup...

Bevara Knivstas gröna områden i centralorten

Christer Johansson / foto Robert Johansson
På Kommunstyrelsen i februari 2016 lämnade Vänsterpartiet nedanstående särskilda yttrande på ”Begäran om detaljplaneuppdrag: förtätning av centrala Knivsta” Redan i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Alsike och Knivsta tätorter, som antogs 2012, var flera av dessa förslag till förtätningar uppe till diskussion. Min minnesbild är att det slutade med att det inte var någon bra ide att minska på tätortens gröna lungor. Det är inte någon bättre ide i dag. Vänsterpartiet anser att det är viktigare att prioritera framtagandet av kommunens Grönstrukturplan. En Grönstrukturplan som KF redan beslutat att den även ska innehålla en kartläggning av de för allt levande...