Företrädare

Anna Marklund
Anna Marklund
ersättare i regionfullmäktige och ordinarie ledamot i Musik i Uppland

Jag är född i Linköping i början av 1950-talet. Har bott länge i Uppsala men bor nu sedan 2010 med man, hund, katter och höns i en före detta sommarstuga i Krusenberg. Jag älskar att vara utomhus, gärna på hästryggen.

I september 2018 blev jag pensionär efter att ha arbetat 29 år som universitetsadjunkt i musik och valde då att bli mer aktiv i det politiska arbetet. Efter valet har jag fått uppdrag i Region Uppsala och är nu ersättare i regionfullmäktige och ordinarie ledamot i Musik i Uppland. Jag har tidigare varit ersättare i partiföreningens styrelse och även arbetat i valberedningen.

Jag är sångerska och musikpedagog och anser att alla estetiska uttryck är bland det viktigaste i samhället om vi vill att människor ska vara bildade och förstå världens komplexitet och alla människors lika värde.

Vänsterpartiet är det enda parti som tydligt står för att den ekonomiska politiken är viktigast om en vill öka jämlikheten i samhället. Ett jämlikt samhälle är bra för alla – oberoende av inkomster och social status. Vänsterpartiet är tydligt med att vi måste höja skatterna, särskilt för de allra rikaste och för dem som tjänar pengar på pengar. För att rädda välfärden.


Anna Svensson
Anna Svensson
ersättare i Samhällsutvecklingsnämnden och ledamot i partiföreningens styrelse

Nya utmaningar på nytt arbete fick mig att lämna Småland för flytt till Uppsala 2008 och tre år senare bosatte jag mig i Knivsta, ett väldigt trevligt samhälle i tillväxt med nära till naturen.

Jag är tidigare disputerad i biomedicin med fokus på nerv-muskelkommunikation vid nervskada och arbetar nu som laboratoriechef på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Mitt förtroendeuppdrag inom vänsterpartiet i Knivsta som ersättare i Samhällsutvecklingsnämnden blir mitt första politiska uppdrag. Ett uppdrag som känns intressant och mycket viktigt i en växande kommun med engagerade medborgare.

Min partitillhörighet bottnar i min övertygelse att jämställdhet och rättvisa ska synas i alla avseenden. Minskade klyftor i samhället anser jag medför ett tryggare samhälle, när alla inkluderas. Att alla ska ha råd att bo och ges lika möjlighet till en trygg uppväxt och bra skolgång är min önskan.


Christer Johansson
Christer Johansson
ordförande i partiföreningen, ledamot i KS Kultur och fritidsutskott, gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Kommunstyrelsen, ersättare i Kommunfastigheters styrelse och tredje ersättare till riksdagen.

Jag flyttade till dåvarande Knivsta kommundel 1980 efter att jag byggt ett hus i Spakbacken åt mig och min familj. De båda barnen är nu utflyttade sedan länge men jag bor kvar i Spakbacken med min fru. Barnen och ett barnbarn bor i Knivsta och vi hinner ses en hel del.

Efter 47 år som anställd i Uppsala kommuns fritidsverksamhet på simhallar och fritidsgårdar är jag sedan 1 maj 2017 nöjd pensionär. Under mina år i kommunens tjänst hade jag glädjen att få möta hundratals ungdomar och genomföra mängder av aktiviteter, evenemang och festivaler.

Just nu är jag ordförande och gruppledare i Vänsterpartiet Knivsta. Aktuella förtroendeuppdrag är ordinarie ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i KS Kultur och fritidsutskott, ersättare i  kommunstyrelsen och ersättare i Kommunfastigheters styrelse. Jag är även ersättare till riksdagen.

Jag gick med i Vänsterpartiet 2003 när Knivsta blev egen kommun. Orsaken var min oro för villkoren för ungas uppväxt i den barn- och ungdomstäta kommunen. Jag var nämligen med i början på nittiotalet och fick uppdraget av den moderatledda kommunledningen att varsla alla fritidsledare på Knivsta fritidsgård. Sju av tio blev till slut uppsagda medan jag och två andra fick andra jobb i kommunen. Med tanke på min yrkesbakgrund är det kanske inte så förvånande att mitt huvudområde i den lokala politiken är ungdomsfrågor. Jag vill att unga ska få tillbaka framtidstron och sin psykiska hälsa. Men jag är också engagerad i arbetsmiljöfrågor, bostadsutbudet, kollektivtrafiken och äldreomsorgen för att nämna några frågor som jag anser behöver förbättras i kommunen.

Telefon 070 – 824 86 65


Elin Johansson
Elin Johansson
ersättare i Knivstabostäders styrelse och sammankallande i föreningens valberedning

Jag jobbar halvtid som egen företagare, där jag utvecklat en musikapp för barn och andra halvan som brevbärare. I grunden är jag journalist och musiker. Under 2016 flyttade jag med min familj till Knivsta för naturen och lugnet.

Medlem i Vänsterpartiet blev jag för att jag brinner för rättvisa, solidaritet och jämlikhet. Jag sitter från 2019 med som ersättare Knivstabostäders styrelse och i partiföreningens valberedning sedan årsmötet 2018.

Mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta är bekämpande av rasism och fascism. Att Knivsta byggs ut på ett smart och miljövänligt sätt, får behålla naturområden och vara en stad där människor både kan leva, bo och arbeta. Kultur, utbildning och barnomsorg ligger mig också varmt om hjärtat.


Fredrik Rosenbecker
Fredrik Rosenbecker
ordinarie ledamot i Socialnämnden, ledamot i socialnämndens individutskott, ersättare i KF och ledamot i partiföreningens styrelse.

Matematikstudier förde mig till Uppsala och därifrån flyttade jag till Knivsta år 2002. Jag jobbar nu som nätverksspecialist.

Under denna mandatperiod, 2019 – 22 är jag ordinarie ledamot i socialnämnden och nämndens individutskott. Jag är också ledamot i partiföreningens styrelse. Var tidigare ersättare i distriktsstyrelsen Vänsterpartiet Uppsala län.

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för att de humanitära, ekologiska och ekonomiska kriserna inte kan lösas av det system som skapar dem. I kapitalismens ställe krävs ett samhälle efter socialismens principer, inriktat efter människors behov och med respekt för planetens ändliga resurser. Ett sådant i grunden förändrat samhälle kan bara förverkligas genom organisering och för mig föll valet på Vänsterpartiet.

Vår gemensamma framtid kräver att man verkar för ett nytt samhälle, samtidigt som man begränsar det existerande kapitalistiska samhällets nedbrytande inverkan på människor och planet. Inte minst allvaret i den globala ekologiska kris vi står inför visar detta. Min lokala hjärtefråga är i så mening inte en specifik fråga i sig, utan detta vidare perspektiv på alla lokala frågor.


Helena Marrero Ericson
Helena Marrero Ericson
ledamot i kommunrevisionen samt lekmannarevisor för Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter AB och kommunförbundet Attunda brandkår.

Om man bortser från de få år som jag bodde i ett studentboende i Uppsala så har jag bott i Knivsta sedan 1994. Dessförinnan spenderade jag mina första levnadsår i Spanien. Knivsta är således en kommun som jag har återkommit till och trivs bra i. Närheten till naturen och de goda kommunikationerna är något som jag värdesätter högt.

Efter avslutade studier på juristprogrammet vid Uppsala universitet har jag nu en anställning inom det svenska rättsväsendet. Ett ämne som särskilt intresserar mig är arbetsrätten, som är det rättsområde som jag fokuserade på i mitt examensarbete om åldersdiskriminering i arbetslivet.

Anledningen till att jag har engagerat mig inom Vänsterpartiet är att partiet delar mina värderingar vad gäller jämställdhet och solidaritet. Två begrepp vars innebörd blir allt viktigare att värna om med den samhällsutveckling som vi har idag.

De politiska uppdragen jag har är ledamot i kommunrevisionen samt lekmannarevisor för Knivstabostäder AB, Knivsta kommunfastigheter AB och kommunförbundet Attunda brandkår.


Jenny Parkert
Jenny Parkert
ersättare i partiföreningens styrelse

Jag kom till Knivsta 1980, när jag var sju år. Bor nu i Västra Ängby och jobbar som undersköterska på Akademiska sjukhuset. Där arbetar jag på en av kirurgiavdelningarna.

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för att jag tycker att Sverige är på väg åt fel håll. Vill att det ska finnas mer medmänsklighet. I det senaste valet kandiderade jag till kommunfullmäktige (plats 13) och till regionen (plats 17).

Mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta är att alla elever i skolan ska få rätt hjälp och rätt förutsättningar för att kunna fortsätta framåt. Vill att äldre ska ha en bra ålderdom oavsett om de är friska, eller behöver daglig hjälp.


Lucas Berzén
ledamot i partiföreningens valberedning

Info kommer inom kort


Maja Erkstam
Maja Erkstam
ersättare i partiföreningens styrelse

Jag är en glad norrlänning med två vuxna barn som flyttade till Stockholm 1990 för att studera, och sedan vidare till Knivsta 1999, och här fastnade jag.

Jag jobbar som utvecklingshandledare inom socialpsykiatrin i Uppsala kommun. På fritiden är jag engagerad i en ideell förening som heter Kung Över Livet och jobbar för att öka kunskapen och förståelsen för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Jag är också engagerad i den lokala medlemspuben Stationshuset, samt skriver lite i olika former.

Jag blev medlem i Vänsterpartiet för att jag brinner för de utsatta grupperna i samhället och för att alla ska ha samma självklara plats i samhället oavsett vilka grundförutsättningar man fått med sig genom exempelvis status i samhället, födelseort, kön, hudfärg, sexuell läggning och funktionsvariationer. Jag anser att det är Vänsterpartiet som för den politik som gör detta möjligt. Jag vill i någon form jobba för det jag tycker är viktigt och jag tror på.

Jag vill förebygga psykisk ohälsa och förbättra den psykiska hälsan hos unga genom samarbete mellan olika instanser i kommun och landsting. Även högre vuxennärvaro i skolan, och en meningsfull sysselsättning för unga är viktigt för att våra unga ska få chans att må bra och därmed växa och utvecklas. Jag vill jobba för att det finns bra stödinsatser för barn med behov av stöd i skolan och vuxna med behov av stöd i det dagliga livet.

Då jag är färsk i politiken har jag ännu mycket att lära, men jag är inte färsk i livet och jag hoppas att min livs- och arbetslivserfarenhet ska kunna tillföra Knivstapolitiken värdefull kunskap. Jag tror på möten mellan människor – jag kan ständigt lära mig något nytt, och få se livet med nya glasögon, via en ödmjuk och öppen dialog.


Malin Tollbom
Malin Tollbom Kjell
ledamot i KF:s valberedning och revisor i partiföreningen

Jag är född 1972 och uppväxt i Knivsta. Min familj flyttade hit 1976 och jag bodde i Uppsala tio år i min ungdom, men flyttade tillbaks då det var dags att skaffa familj. Jag jobbade tio år på Ängbygården i Knivsta. Nu jobbar jag som gymnasielärare på Bruksgymnasiet i Gimo.

Jag är nyvald ledamot i KF:s valberedning och dessutom en av två revisorer i partiföreningen.

Då mina barn skulle börja i förskola och skola blev jag upprörd över de stora barngrupper som fanns i Knivsta. Det fick mig att bli medlem i Vänsterpartiet. Jag har dessutom alltid satt rättvisa och solidaritet högt bland viktiga moraliska värden.

Ökad frihet och rättvisa bland Knivstas medborgare är mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta. Det tror jag kan nås genom hanterbara klass- och barngruppsstorlekar, fler äldreomsorgsmöjligheter, fler billiga fritidsaktiviteter och fler hyresrätter.

För framtiden ser jag att vi måste kämpa för 6-timmarsdagens införande.


Maria Fornemo
Maria Fornemo
1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige och kassör i partiföreningen.

Från början är jag värmländska och växte upp på gränsen mellan socknarna Nor och Segerstad utanför Karlstad. När jag 2003 flyttade till Knivsta upptäckte jag att här också finns Nor och Segerstad liggandes kant i kant. Tydligen har jag flyttat 35 mil för att flytta tillbaka ”hem”! Har allmänna intressen som sport, djur och natur, och umgås gärna med familj och vänner.

Har jobbat inom media som PR-ansvarig i många år men är numer fackligt förtroendevald på heltid och sitter i klubbstyrelsen för Unionen, på min arbetsplats.

Jag är vice ordförande i utbildningsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige. Sitter dessutom som kassör i partiföreningens styrelse.

När jag insåg att de skyddsnät som fanns i samhället förr, och som jag fortfarande trodde fanns, faktiskt nuförtiden är lövtunna, blev jag medlem i Vänsterpartiet. Att bli sjuk eller arbetslös kan i dag leda till social och ekonomisk katastrof. Jag vill istället ha ett samhälle som ställer upp för de som har det svårt. Alla vinner på att vi tar hand om varandra. Och jag tycker absolut inte att våra skattepengar, som är avsedda för skola, vård och omsorg, ska försvinna som bolagsvinster. 

Mina hjärtefrågor som jag vill driva i Knivsta är frågor som rör barn och unga – såväl förskola som skola och fritid.


Nina Broman Costa
Nina Broman Costa
kandidat nummer fyra på partiets valsedel till EU-valet och ersättare i Alsikebolagets styrelse

Jag flyttade till Knivsta från Upplands Väsby för fyra år sedan för att kunna varva ner i naturen mellan jobbpassen. Knivsta är en fantastisk kommun att bo i!

Till vardags jobbar jag natt på en bensinstation, men det senaste året har det mest blivit fackligt arbete som förtroendevald. Jag är skyddsombud, försäkringsinformatör, ordförande i oljesektionen och ledamot i avdelningsstyrelsen i mitt fackförbund, Transport. I maj 2018 var jag ombud på Vänsterpartiets fackligpolitiska rikskonferens. I februari 2019 blev jag vald på plats fyra på Vänsterpartiets valsedel till EU-valet 26 maj 2019.

Istället för att sitta hemma och gnälla över högervindarna som blåser i motsatt riktning engagerade jag mig politiskt i Vänsterpartiet. Vi måste vara fler arbetare i politiken! Vänsterpartiet står klart på arbetarnas sida, för kollektivavtal och trygga anställningar. Det är grunden för jämlikhet.

Vi behöver förbättra arbetsmiljön i förskolor och skolan, inte minst därför att lärarnas jobb är grunden för våra barn och unga. I offentlig upphandling skall det självklart vara kollektivavtalsmotsvarande löner. Kommunen skall inte använda bemanningsföretag.

Vi måste bygga bostäder som folk har råd att bo i, och ge våra ungdomar trygga anställningar så att de kan ta steget ut i vuxenlivet. Det är grunden för vårt samhälle och självklart ska det vara på jämlika villkor!

Kort och gott, jag engagerar mig för arbetarklassens och samhällets intressen.


Tommy Ljungström
Tommy Ljungström
ledamot i valnämnden och sekreterare i partiföreningens styrelse

Jag kom till Knivsta 1986 och bor i Jansberg, Långhundra.

Jobbar deltid som facklig konsult. Efter 37 års fackligt arbete (före detta Televerkare) på SEKO, tidigare Statsanställdas Förbund, har jag samlat på mig en hel del erfarenheter i mitt arbete med arbetsmiljö, studier, arbetsrätt, utbildning, försäkringar och pensioner.

Förutom att jag sitter med i valnämnden är jag även sekreterare i partiföreningen.

Vänsterpartiet är det parti som mest överensstämmer med mina åsikter. Utifrån allt jag sett ute på ”fältet”, både på arbetsplatser och i medlemmarnas hem gör det, i alla fall enligt min mening, att man bara kan vara vänsterpartist. Ta till exempel kvinnornas situation i samhället, lägre löner, sämre pension och sämre arbetsmiljö. Det är ju år 2018 och vi har inte kommit längre i jämställdhetsarbetet. Jag har även på nära håll sett effekterna av den vårdslösa politiken där man sålt ut lönsamma statligt ägda bolag för att i princip endast gynna riskkapitalister. I stället för de rättmätiga ägarna, det vill säga vi skattebetalare.

Vård och omsorg är viktiga frågor för mig tillsammans med miljöfrågorna. Då jag startade Sveriges första fackliga miljögrupp var det Vänsterpartiets ”Så länge ekonomin styr ekologin kommer vi inte uppnå några klimatmål” som drev mig i den frågan.


Tove Ericson
Tove Ericson
revisor i partiföreningen

Jag är en tidigare norrlänning som nu har bott i trakterna i drygt 15 år. I Knivsta kommun har jag bott sen 2011. Efter att jag under 2018 disputerat på Uppsala Universitet inom solcellsmaterial jobbar jag nu på ett teknikföretag i Uppsala.

I den 2015 nybildade samhällsutvecklingsnämnden satt jag som ersättare i nästan två år, från januari 2015 – oktober 2016. Nu är jag en av partiföreningens två revisorer.

Vänsterpartiets ideologiska och praktiska tankar kring rättvisa, medmänsklighet och jämlikhet är väl överensstämmande med mina egna. Det, och att jag ser politiken som en av de viktigaste arenorna för att kunna påverka hur vi vill ha vårt samhälle, var anledningen att jag blev vänsterpartist.

Jag brinner för allas lika värde, med allt vad det innebär, i stort och smått. Det inkluderar också miljöfrågor eftersom även framtida generationer och människor på klimatkänsliga platser måste få möjlighet till ett bra liv.