Vem bryr sig om Knivstas ungdomar

Den olösta ishallsfrågan i Knivsta handlar uppenbarligen om prestige. Varken Knivstas eller Uppsalas politiska majoritet har visat någon lust att lösa det egentliga förhandlingsproblemet genom att höja det över den egna politiska horisonten. Barnen har med andra ord lämnats i sticket, skriver Anne-Marie Morhed. Uppsala fritidsnämnds beslut att inte tillmötesgå Knivsta IK:s och Knivsta kommuns begäran om att förlänga avtalet om istider under ytterligare ett år är oerhört tragiskt. Det innebär med största sannolikhet att ishockeyverksamheten måste läggas ner för ett stort antal Knivstabarn och -ungdomar. Det har varit bekant väldigt länge att detta skulle inträffa om det inte gick...

Motion om bilfritt torg i Centrum

Motion till kommunfullmäktige 1 juni 2004 Motion om avstängning för biltrafik på del av Forsbyvägen. Bakgrund: Det mesta av biltrafiken i Knivsta centralort leds rakt igenom Centrum. Detta leder till en dålig Centrummiljö, dels med tanke på olycksrisk för gående, dels på grund av att en naturlig samlingspunkt saknas i Centrum. Fakta: En avstängning av Forsbyvägen från Apoteksvägen om 40 meter söderut (till infarten Nordea), skulle leda till avsevärda förbättringar av miljön i Centrum och små försämringar för biltrafiken, som skulle använda Centralvägen/Särstavägen och sedan vidare. Om trafiksituationen kräver det, önskar vi att man utvidgar vägbanan med en fil för...

Satsa på ungdomars fritid nu

Knivstas ungdomar är värda en bra kommunal fritidsverksamhet nu. Vänsterpartiet vill att Kupolen öppnar varje kväll och att utredning för att förverkliga ”Knivsta efter 17” startar omgående. Satsa på ungdomars fritid nu När Knivsta valde att bli egen kommun var det bland annat för att många ansåg att våra ungdomar fick mindre resurser än ungdomarna i Uppsala. Knivsta är en av Sveriges ungdomstätaste kommuner med ett större antal tonåringar än genomsnittet i landet. När Knivsta valde att bli egen kommun var det bland annat för att många ansåg att dessa ungdomar fick mindre resurser än ungdomarna i Uppsala. Nu har...

Motion om kvalitetssäkrad ungdomsverksamhet.

 Kvalitetssäkrad fritidsverksamhet åt Knivstas ungdomar. År 1991 byggdes fritidsgården Kupolen vid Thunmanskolan. Det fanns då nio (9) kommunalt anställda fritidsledare. Året efter sade den borgerliga majoriteten upp all kommunal personal och lade ansvaret för driften på den ideella föreningen Knivsta Ungdoms och Föräldraförening, KUFF. Ganska snabbt tog, den då trångbodda, skolan över flertalet av gårdens lokaler och hänvisade KUFF till caféet och korridorerna. Fritidsgården och KUFF hade ett givande samarbete som startat redan på 1980 – talet. Från 1992 lade föräldrar och ungdomar i KUFF ned ett jättejobb med att driva verksamhet för Knivstas ungdomar men efter problem med nyrekrytering...

Motion om Kulturskola till Knivsta

Motion till KF den 27 april 2004. Motion till Kommunfullmäktige Knivsta kommun    2004 04 27 Kulturskola till Knivsta   Kultur i alla dess former är en ovärderlig stimulans för alla åldrar speciellt för unga. Därför anser vänsterpartiet att det i Sveriges yngsta kommun bör finnas, inte bara en musikskola utan en kulturskola. Innehållet ska vara såväl dans, bild, hantverk, sång och naturligtvis musik av alla de slag. Ett mål för kulturskolan vore att varje år spela upp en musikal vilket skulle skapa utrymme även för ungdomsdelaktighet i samband med kostym och teknik. Vi föreslår att alla elever i åk 4 – 9...

Knivsta behöver inget System

Kommunfullmäktige i Knivsta har på sitt sammanträde 29/1 beslutat att folkhälsopolicyn för Uppsala län skall gälla även i Knivsta kommun. Antagandet av denna policy innebär att kommunen ställt sig bakom regeringens elva målområden som utgör grunden för uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet. Ett av de elva målen är ett "minskat bruk av tobak och alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt skadeverkningar av överdrivet spelande." Vid en nyligen genomförd drogvaneundersökning bland ungdomar i Uppsala län framkom det att ungdomar i Knivsta dricker mindre alkohol än genomsnittet i länet. För att i framtiden ha en ännu lägre alkoholkonsumtion bland...

Föreningens tillkomst

Knivstavänsterns politiska verksamhet genomgick under 2002 en omvandling från en begränsad kommundelspolitik till en komplett kommunpolitik. I den politiska ombildningen från kommundel till egen kommun befann sig Vänsterpartiets namn och representation relativt mycket i fokus. KDN som plattform Eftersom vi har haft ordförandeposten i Knivsta KDN under den senaste fyraårsperioden fick vi en hel del medial uppmärksamhet, vilket kan ha haft vissa positiva effekter för exempelvis ett hyfsat lokalt valresultat. Samtidigt blev partiet mycket påtagligt förknippat med Uppsala kommuns ekonomiska politik, en politik som utmärktes av stora underskott p g a otillräcklig resurstilldelning inom äldreomsorgen, alldeles för stora barngrupper inom...

Motion om 3-3-systemet

Motion om villkoren inom hämtjänsten skriven av Anne – Marie Morhed i mars 2003. Motion Inom vård och omsorg bedrivs ett slitsamt arbete för att klara service och stöd till äldre och handikappade och samtidigt försöka få de knappa resurserna att räcka till. Till vardagen hör underbemanning, personalomsättning, lågavlöning och hög sjukfrånvaro. Vårdpersonalen leder statistiken över det man kallar ohälsotalen. Vänsterpartiet vill att radikala åtgärder vidtas för att den negativa bryts och föreslår härmed ett konkret sätt att lösa dessa problem. Vi resonerar enligt följande. Ohälsan är ett stort problem för de anställda och den drabbar också omsorgsmottagarna och kommunen/arbetsgivaren....

Valet 2002

Vänsterpartiet Knivsta fick 0,6 % bättre resultat i kommunvalet än i riksdagsvalet. Vid kommunvalet 2002 fick Vänsterpartiet 6,0 % av rösterna vilket gav oss två mandat och två ersättare i kommunfullmäktige. Resultatet i kommunvalet visade på ett bättre resultat än i riksdagsvalet och den procentuellt sett mest "kryssade" politikern i Knivsta var Ann-Marie Morhed med 17,5 % av kryssen.