kommungruppen

Sammanfattning av Kommunfullmäktige 13 februari 2019

Maria Fornemo

Maria Fornemo

Februari månads kommunfullmäktige började i moll. Kommunalrådet Peter Evansson (S) informerade om kommunens ekonomiska underskott. Efter 2018 är kommunens underskott 37,4 miljoner. Detta underskott måste vändas inom tre år.
– Utsvävningsmöjligheten de kommande åren är tämligen begränsad, konstaterade Evansson.

Överklagade detaljplaner
Nästa dystra informationspunkt gällde överklaganden av detaljplaner. Dessa gäller Översiktsplanen 2017, Centrala Ängby, Margaretahemmet och Södra Ar. Dock kommer detaljplanen vid Margaretahemmet att vinna laga kraft, efter dom i Mark- och miljööverdomstolen alldeles nyligen, berättade Evansson.

Detaljplan södra AR
Vid punkt 9, som gällde godkännande av detaljplanen vid Södra Ar, beslutade fullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Det vill säga att godkänna detaljplanen som syftar till att skapa byggrätter för verksamhet inom bland annat industri, kontor och service.

Debatten blev lång på väg till detta beslut och torpet Skräddarbo samt förskolor var två frågor som engagerade många ledamöter. Christer Johansson (V) som yrkade bifall till planen menade att det var enda sättet att möjliggöra en flytt av Skräddarbo än att som nu vara placerad mellan en starkt trafikerad väg och ett industriområde. Torpet och dess historia är värd en bättre plats. När det gällde beslutet om en tillfällig förskola så menade Christer att om planen skulle tillåta den skulle det bli svårt att neka nya förskolor och barn ska inte vistas i industriområden. Knivstas förskolor ska ligga nära fina park- och grönområden.

VA taxan höjs
Behovet att bygga ut kommunens vatten och avlopp är stort. Kommunen behöver därför höja anslutningsavgiften för att vatten och avlopp ska vara finansierad. Vid punkt 10, Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, beslutade fullmäktige att höja anslutningsavgiften med sju procent men behålla brukaravgiften som den är. KD kritiserade höjningen och hänvisade till en orimlig VA-plan.

Mer kultur till unga i Knivsta
Bland motionerna fanns vid punkt 20 Vänsterpartiets motion om Mer kultur till unga i Knivsta. Bland annat gick den ut på att avgifterna för Kulturskolan skulle halveras, samt att kommunen skulle starta ett samarbete mellan Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet. Tanken när motionen skrevs var att Sjögrenska skulle kunna utvecklas till ett gymnasium med estetiska utbildningar i samarbete med Kulturskolan.

Fullmäktige fann motionen besvarad, vilket var kommunstyrelsens förslag. I svaret kan vi läsa följande: ”Att profilera gymnasiet genom att använda estetiska lärprocesser är en tydlig väg till framgång för människor med olika lärstilar och att det finns kompetens på kulturskolan är bortom allt tvivel. Det finns också ett gott klimat mellan verksamheterna vilket ökar sannolikheten att lyckas men det behövs ett genomarbetat koncept som inte får ta avstamp i en besparing utan ett
långsiktigt implementerat arbetssätt.”

När det gäller ekonomin finner vi detta i svaret: ”Samarbetet är också avhängt av att man får jobba fram ett för alla parter hållbart arbetssätt, det vill säga för eleverna, Kulturskolan och Sjögrenska gymnasiet.”

Vad som sker och när är osäkert men något som är helt säkert är att Vänsterpartiet kommer att fortsätta jobba för mer kultur i kommunen med extra fokus på barn och unga.

Mötet i mars inställt
Bland annat tack vare Kommunfullmäktiges nye ordförande Klas Bergströms uppenbara talang för sitt uppdrag, klarades fullmäktiges ärenden av med sådan effektivitet, att mötet i mars kommer att ställas in på grund av brist på ärenden. Därmed sparar kommunen pengar, vilket vi vet behövs.

Subjektivt sammanfattat av

Maria Fornemo
ersättare i KF

Skriv en kommentar