insändare

Satsa på unga i Knivsta

Maja och Maria

Maja Erkstam och Maria Fornemo

Debattinlägg i Knivstabygden den 5 september 2018

Vänsterpartiet vill skapa ett samhälle för unga att utvecklas och må bra i. Mindre barngrupper i förskolan, fler vuxna i skolan och en meningsfull fritid för alla barn, menar vi vänsterpartister behövs för att Knivstas barn och unga ska få en riktigt bra start på livet.

Knivsta är på många sätt en bra kommun att växa upp i, men det finns sådant som kan bli bättre. Till exempel de stora barngrupperna på förskolorna. Även om de har minskat något de senaste åren, är det en minskning som den styrande alliansen låtit gå för långsamt. Vänsterpartiet vill fortsätta minskningen av barngruppsstorlekar på Knivstas förskolor tills vi nått ett genomsnitt för landet.

Det är oroande att den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar i Knivsta ökar. Vi behöver tidiga insatser i skolan för att förebygga att våra unga slås ut. Med fler vuxna i skolan ökar chansen för tidig upptäckt av psykisk ohälsa. Samordnade insatser mellan skola, socialtjänst och primärvård förenklar och förkortar utredning och behandling samt avlastar föräldrar.

Lärartätheten i kommunen är bland de lägsta i landet. Lärarnas arbetsbörda måste lättas! Fler vuxna bidrar även till att eleverna känner sig trygga och blir sedda, och då förbättras också deras resultat. Genom att vi skapar en bra skolmiljö ges barnen möjligheter att tillägna sig de kunskaper och färdigheter de har rätt till.

Vänsterpartiet vill även öka resurserna till fritidsverksamheten och kulturskolan. Fritidsgårdarna fyller en viktig social funktion, inte minst för de ungdomar vars föräldrar inte har råd med fritidsaktiviteter. Inte heller ska barn behöva avstå tillgång på kultur på grund av kostnaden. Det är på tok att avgifterna till kommunens kulturskola är bland de högsta i landet. Vänsterpartiet vill därför att avgifterna halveras.

Vi i Vänsterpartiet tror, att endast om vi skapar ett samhälle där alla barn och unga känner sig inkluderade, sedda och behövda, så kan Knivsta fortsätta vara en kommun där framtiden bor.

Maria Fornemo (V)
fullmäktigekandidat och
ledamot i utbildningsnämnden

Maja Erkstam (V)
fullmäktigekandidat

Skriv en kommentar