föreningen

Förhandlingar om fyra spår och station i Alsike klara

Tåg på Knivsta station

Tåg på Knivsta station

Under eftermiddagen den 21 november blev Knivsta kommun och staten överens om byggandet av fyra järnvägsspår genom kommunen. Nu går processen vidare med beslut i kommunstyrelsen den 27 november 08.30 och slutligen i kommunfullmäktige den 13 december 18.00.

Som villkor för den utbyggda järnvägen, som inkluderar stationsläge i Alsike, lovar Knivsta kommun att bygga 15 000 lägenheter på 40 år. Lägenheterna kommer byggas i ett utvidgat Nydal (9 000) och i anslutning till stationen i Alsike (6 000). Av dessa lägenheter ska minst 30 procent vara hyresrätter. Såväl utbyggnadstakten som andelen hyresrätter ligger helt i linje med Vänsterpartiets önskemål under förhandlingarna och vad vi framfört i arbetet med den nya översiktsplanen.

Vänsterpartiet ser med glädje på att Region Uppsala, som är en av de tre parterna i förhandlingen, lovar att utveckla kollektivtrafiken såväl på landsbygden som i Knivsta och Alsike. Bland de mål som Knivsta kommun åtar sig, förutom bostäder, vill vi nämna att:

  • gång, cykel och kollektivtrafik ska erbjuda fler valmöjligheter för Knivstas invånare
  • barn och unga ska själva kunna röra sig i sin närmiljö
  • en större andel av arbets- och studiependlingen sker med hållbara transportslag och drivmedel

Tidsplanen är att de fyra spåren ska vara klara inom de närmaste femton åren. Stationen i Alsike kan var klar inom tio år. Utöver det nya stationsläget i Alsike kommer även en trafikplats vid E4:an i höjd med Alsike att behövas. Det kommer också skapas fler överfarter över järnvägen, fler infartsparkeringar för byte från bil till kollektivtrafik och fler cykelvägar. I bilagan som är en del av avtalet nämns även fri kollektivtrafik för barn och unga upp till 18 år.

Här finns mer info och hela avtalet.

Christer Johansson

 

 

Skriv en kommentar