kommungruppen

Rapport från budgetfullmäktige

Malin Tollbom i KF

Malin Tollbom i KF

Här kommer en rapport från vårens sista kommunfullmäktige i Knivsta kommun. Den 14 juni 2017.

Mötet inleddes med att kommunalrådet Klas Bergström konstaterade att kommunens resultat ser ut att bli lite bättre än på senaste mötet. Det är dock fortfarande ett besvärande minus på slutsiffran.

Motion om Vårdserviceteam som en del i integrationen
Beslutsärendena började med en motion från (KD). Mötet beslutade att Socialnämnden fick uppmaning att ”utreda förutsättningarna för att inrätta vårdserviceteam inom nämndens ansvarsområde.” Malin Tollbom Kjell från Vänsterpartiet skickade med några synpunkter att vara vaksam på så att detta blir det integrationsprojekt som motionären önskar.

”I motionen från Björn-Owe står det att undersköterskorna skulle avlastas en del uppgifter som tvätt, städning och disk. Vari ligger integrationen om vi sätter nyanlända i en tvättstuga för att avlasta undersköterskor? I svaret till motionen står det; att kommunen bör undersöka om verksamheten kan anställa flyktingar för att göra de arbetsuppgifter som inte kräver mer kvalificerad utbildning eller god kunskap i språket. Även här försvinner integrationsprojektet in i ett försök att avlasta vården, vilket säkert kan behövas, men ett lyckat integrationsprojekt handlar om att integrera nyanlända så de möter språket, människorna och kulturen. Ett lyckat integrationsprojekt kommer att kräva handledning och samordning och dessa arbetsuppgifter måste givetvis ligga hos någon kunnig i integrationsfrågor, eventuellt genom samarbete med SFI.

Det finns ett annat problem och det är klassproblemet. Hur länge är det tänkt att dessa nyanlända, en del med höga akademiska meriter, ska stå i tvättstugan? Risken finns att dessa tjänster permanentas och att det till slut inte handlar om annat än import av billig arbetskraft för att utföra så kallade enkla arbetsuppgifter. Men blir detta ett riktigt integrationsprojekt, med nära och givande kontakter mellan flyktingar och gamla Knivstabor, är jag den första att säga: Det här var bra för Knivsta.”

Malin fick stöd för sin oro av (S) och flera var inne på att verksamheten borde kunna gälla fler områden än vården.

Blandade ärenden
Därefter blev det tunt med debatt när KF godkände likvidation av Regionförbundet, beslutade om sammanträdestider 2018, enades om taxor och avgifter för grävtillstånd och revidering av ägardirektiv för Kommunfastigheter och Knivstabostäder.

Revisionens budget
På grund av en ny lag behöver revisorernas budget beredas på nytt sätt. Kommunfullmäktiges presidium hade lagt förslag som inte passerat KS. (C) och (KD) var inte nöjda med att tvingas höja Alliansens förslag till ersättning till revisionen samt yrkade i även på att ärendet ska återemitteras och gå genom KS. Efter votering som utföll med, 16 ja och 14 nej och en som avstod, beslutades att ärendet skulle avgöras idag. Därefter blev det bifall till presidiets förslag till budget för revisionen.

Mål och budget 2018
Totalt presenterades sex förslag till budgetar under mötet.

Först ut var Klas Bergström som presenterade Alliansens förslag. Han var nöjd med att hålla oförändrad skatt och anser att kommunens viktigaste uppdrag är att bygga lägenheter för att få utbyggnad till fyra spår genom kommunen. Bergström konstaterade också att fastighets- och markägare fått se sina tillgångar öka i värde sedan kommunen bildades. Dessutom nämndes de fritidsanläggningar som planeras och håller på att byggas.

Socialdemokraterna genom Peter Evansson förklarade att Kvartetten hade tagit fram en gemensam ”grundbudget” från vilken de olika partierna (S), (V), (MP) och (KNU) lagt sina profiler. För (S) del föreslås en satsning på yngre och äldre, en skarpare planprocess och minskade exploateringsvinster i driftbudgeten.

Som tredje talare kom Christer Johansson från Vänsterpartiet. I inledningen lyftes de ökande klyftorna som vuxit och växer trots att landets ekonomi är bättre än på väldigt många år. Problemet är de med lägst inkomster inte får del av den tillväxt som sker.
I första rundan presenterades satsningar på barnperspektivet, fria busskort, halverade avgifter i kulturskolan, stöd till Uppsala tjejjour  och 100 nya hyresrätter om året i Knivstabostäders regi.

Sedan följde övriga gruppledare enligt den lottade ordningen. Flera företrädare för Alliansen oroade sig över att det är en kärv budget som inte räcker till så mycket som de skulle vilja. Oppositionen i Kvartetten som alla har skattehöjningar mellan 15 och 45 öre presenterar sina prioriteringar. MP vill ha billigare busskort för 10 – 18 – åringar och mer pengar till park och natur. KNU vill slå vakt om småstaden, minska exploateringsvinster och satsa på barn och unga. SD yrkar på oförändrad skatt, max 2 procents befolkningsökning och minimerad invandring. Knivsta ska bli en trygg trädgårdsstad i den stressade storstadsregionen, enligt SD. I deras förslag är siffrorna kopierade från Alliansens budget.

Under den fortsatta debatten lyfte Malin Tollbom Kjell (V) vikten av fler hyresrätter, fria busskort till ungdomar och fördelar med 6 timmars arbetsdag. Christer kom tillbaka och redovisade Vänsterpartiets satsningar på utökad medborgardialog, förbättrade arbetsvillkor för välfärdens kvinnor, fler sommarjobb till unga och mer cykelvägar, parker och bevarande av naturområden. Maria Fornemo pratade sig varm för varför vi behöver sänka avgifterna i Kulturskolan och därmed ge fler barn och unga tillgång till kulturskolans verksamhet.

Maria Fornemo i KF

Maria Fornemo i KF

Vänsterpartiet var det parti som minskat exploateringsvinsternas del av driftbudgeten mest, med totalt 40 miljoner på fyra år. Som en konsekvens av det var vi också det parti som förslog den största skattehöjningen på 45 öre.

Tino Jalo Thorén (S) var en av de sista som intog talarstolen och citerade en av sina arbetskamrater med tanke på skattedebatten. Från krigets Syrien till Sverige och hans syn på skatt.

6 juni – Skatt
”När jag växte upp var det ett ord som delade mig itu, ordet var Skatt. När jag var liten fick jag lära mig att skatt var en rikedom som man kunde hitta lite varstans. När jag blev äldre och började arbeta och betala mer än 30 procent i skatt blev jag kluven. Var skatt något man fick eller något man gav? I Sverige är skatt något man betalar väldigt länge men man får mer än tre gånger så mycket tillbaka . Dock har inte alla lärt sig det än. Sverige du tar mina pengar men du gör mig rikare på ett annat sätt. Grattis på födelsedagen.”

Under den efterföljande omröstningen röstade alla partier på sina respektive förslag och (S) Mål och budget 2018 blev motförslag till Alliansens. I den avslutande röstningen vann Alliansens förslag.

Valärenden och anmälan av motion
Mötet avslutades med att Petra Jansson valdes in i Knivsta Kommunfastighets AB och Maria och Malin lämnade in en motion om vikten av mer kultur. Här finns hela motionen.

Sammanfattat av
Christer Johansson
gruppledare

 

 

Skriv en kommentar