föreningen

Knivsta värd för disriktsårskonferens

Distriktsårskonferens

Distriktsårskonferens – prisutdelning bokquiz

Distriktets årskonferens som genomfördes i Tilassalen i Knivsta kommunhus skickade sitt stöd till Gröna rum i Knivsta. Vänsterpartiet Knivsta vill fortsätta arbetet med att bevara befintliga och skapa nya gröna mötesplatser i kommunen. Det var glädjande att mötet antog ett uttalande att stödja det arbetet i jobbet med den nya översiktsplanen.

Det antogs även internationella uttalanden med stöd till demokratiska krafterna i Turkiet, bojkott av Israeliska varor till stöd för Palestina samt ett krav på regeringen att stoppa åldersuppskrivningar av nyanlända ungdomar .

Bland valen kan nämnas att Fredrik Rosenbecker valdes in som ersättare i styrelsen och Kristina Östman valdes in i den viktiga valberedningen. Extra viktig inför valåret 2018. Till ordförande omvaldes Lars Thor och vid konstitueringen valdes Yekbun Alp till vice ordförande.

Diskussionerna var många och intressanta vilket gjorde att mötet drog över en del på tiden. Men trots det vart stämningen bra och lättades upp med trevligt och uppskattat musikaliskt avbrott av Emma Liambi som framförde två egna låtar. Det bjöds även på bokquiz med glada vinnare av intressanta böcker. Föreningens medlemmar gjorde ett bra jobb med att hela dagen hålla kaffetermosarna fyllda, till delegaternas glädje.

Dagen avslutades med Internationalen.

Här följer uttalandet som stöder Vänsterpartiet Knivstas arbete i översiktsplanen.

Gröna rum i Knivsta

Knivsta är en av Sveriges snabbast växande kommuner och har gott om natur, men väldigt lite av den är skyddad. Enligt Konventionen för biologisk mångfald och dess Nagoyaplan bör 17 procent av naturmarker skyddas. I Sverige är snittet skyddad natur 11 procent och i Knivsta endast 4 procent. Det vill Vänsterpartiet förändra och Distriktsårsmötet gläds åt ett antal framgångar som Vänsterpartiet Knivsta lyckats med.

Vänsterpartiet Knivstas motion om kartläggning av ekosystemtjänster, som skrevs efter inspiration av Emma Wallrup, antogs av KF 2015. Den vävdes in som en viktig del i Grönstrukturplanen som är en bra plan och antogs 2016. Tillsammans med Miljöpartiet har Vänsterpartiet motionerat om att öka andelen skyddad natur i Knivsta och börja med att inrätta ett kommunalt reservat i Gredelby hagar och Trunsta träsk. Den motionen är nu äntligen på väg fram till KS och föreslås beviljas. En annan gemensam motion mellan (V) och (MP) som redan beviljats är den om inventering av samt riktlinjer och mål för utemiljöer vid skolor och förskolor.

Trots dessa framgångar är Vänsterpartiet och många Knivstabor oroliga att den snabbt växande kommunen blir för tätt och högt bebyggd. I kommunen finns många riksintressen som måste skyddas och bevaras. Det finns också en fantastisk natur som vi vill ska vara lätt tillgänglig och nära för Knivstabor i olika åldrar. I det pågående översiktsplanearbetet är det nu viktigt att naturen får den plats som är nödvändig för att skapa de gröna rum som behövs för ett ekologiskt och socialt hållbart Knivsta — kommunen där framtiden bor.

Distriktsårsmötet ställer sig bakom

• att stödja Vänsterpartiet Knivstas arbete för en ekologisk och socialt hållbar utveckling av Knivsta kommun.

Skriv en kommentar