föreningen

Privatiseringens myter

Debattinlägg i Knivstabygden den 25 aug inför torgmöte den 28 aug med landstingstema.

Sören Bergqvist i Knivsta 2006

Sören Bergqvist i Knivsta 2006

Det pågår en borgerlig revolution! Den svenska välfärdsmodellen ska skrotas trots att det inte finns några utvärderingar som påvisar ett mervärde av privatiseringar. Det sägs att konkurrens är bra och tvingar fram nytänkande och rationaliseringar. Men mellan de olika vårdcentralerna råder konkurrens och att dela med sig av erfarenheter eller att samarbeta finns det inte plats för.

Frihetsbegreppet ersätts allt mer av begreppet valfrihet. Du och jag ska kunna välja varor eller tjänster inom alla områden inklusive välfärden. Det framställs ofta som något mer demokratiskt än när samhället organiserar och fördelar resurser. Med vårdpengen så skapas en marknad som enbart gynnar marknadens aktörer. Valfriheten står i strid mot vårdens prioriteringsordning, samtidigt som det förebyggande arbetet kommer i skymundan. Frihet är att inte behöva välja utan att vården finns där ändå när jag behöver den. Frihet är att alla är lika mycket värda men behandlas olika utifrån olika behov och att samhällets resurser finns där behoven är störst.

Har då tillgängligheten ökat med privatiseringar och vårdpeng? Nej! Endast fler besök kan generera mer pengar, men fler besök betyder inte alltid mer eller bättre vård. Risken är uppenbar att besök bokas in bara för att öka intäkterna. Tittar vi på statistiken ser vi att de privata vårdcentralerna har sämre tillgänglighet än de offentliga och drar ner landstingets totala resultat.

Vi kan alltså konstatera att det inte finns några sakliga belägg för att privatisering och utförsäljning skulle leda till en bättre eller en mer kostnadseffektiv vård. Vi får också det bekräftat i flera internationella studier. Det är rent ideologiska skäl som ligger bakom den borgerliga nedläggningen av den offentliga sektorn. Borgarna vill öppna upp den för marknadskrafterna och ge de privata bolagen en chans att ta ut vinster av våra skattepengar.

Vänsterpartiet ifrågasätter konsekvent privatiseringen av vår gemensamma hälso- och sjukvård och säger nej till att länets innevånare ska bli kunder i sin egen välfärd. Hälsan är en mänsklig rättighet och ska inte vara en handelsvara.

Sören Bergqvist, landstingsråd i opposition
Christer Johansson, gruppledare Knivsta

Skriv en kommentar