föreningen

Fler hyresrätter – inte färre. Uttalande från Vänsterpartiet Knivstas årsmöte

tallbacken216 000 unga människor i Sverige saknar idag egen lägenhet. Det byggs för få lägenheter och många bostadsområden är i stort behov av upprustning. I Knivsta som är landets ungdomstätaste kommun har det, under moderaternas ledning, inte byggts en enda hyreslägenhet på de snart åtta år som Knivsta varit egen kommun. Detta faktum tvingar många unga att lämna kommunen som påstår sig stå för individens valfrihet. 

Sverige och Knivsta behöver en ny bostadspolitik med tydliga och starka ambitioner. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, i riksdagen, vill möta bostadsbristen genom ökat bostadsbyggande. Vi vill därför utforma ett statligt stöd för att stimulera ökat bostadsbyggande med inriktning mot hyresrätter till rimliga kostnader och med miljövänlig teknik.

Vänsterpartiet i Knivsta ser bostaden som en social rättighet och vill snarast möjligt se Knivstabostäder bygga nya lägenheter i egen regi. Bolaget anser själva att de behöver fler lägenheter, inte färre, för att bli ett effektivare bolag. Vi motsätter oss starkt moderaternas försök till plundring av bolaget, i form av att sälja ut delar av lägenhetsbeståndet till någon privat aktör. Vid förra utförsäljningsförsöket, 2005, svarade alla hyresgäster utom en (1) att de ville fortsätta att tillhöra Knivstabostäder.

Öka valfriheten på Knivstas bostadsmarknad 

  • Bygg fler hyresrätter i Knivstabostäders regi
  • Stoppa utförsäljningen av hyreslägenheter i Knivsta 

På årsmötets uppdrag  

Christer Johansson (V)              
Gruppledare

Skriv en kommentar