Okategoriserade

Bara rika får bo i Knivsta

Vänsterpartiet vill att det byggs 20 000 hyresrätter per år i Sverige under tio år – i segregerade områden med villor och bostadsrätter. Knivsta utestänger personer med låga inkomster, och vill nu sälja ut de få hyresrätter som finns, skriver Ilona Szatmari Waldau och Christer Johansson.

I Uppsala i dag byggs nästan 2 000 nya bostäder per år. Runt 20 procent av dem är hyresrätter i de kommunala bostadsbolagens regi. I Knivsta har det sen starten som egen kommun byggts mer än hundra nya bostäder – men inte en enda hyresrätt. Trots att nybyggnadstakten är rekordstor finns fortfarande en bostadsbrist i Uppsala-Knivstaområdet. Det som saknas är hyresrätter, i synnerhet billiga hyresrätter.

Bristen på hyreslägenheter har skapat en marknad där hyresvärdarna kan välja och vraka bland tillkommande hyresgäster. Följden har blivit segregering och utanförskap. Den obefintliga bostadspolitiken i det borgerliga Knivsta får till följd att enbart rika familjer har möjlighet att bosätta sig där. Genom bostadspolitiken försäkrar man sig om att enbart en sorts människor bosätter sig i Knivsta. Nu vill man dessutom sälja de få hyresrätter som finns i Knivsta kommun och på så sätt ytterligare befästa Knivsta som en kommun för höginkomsttagare.

Knivstabostäder bör, i stället för att säljas, få uppdraget att producera fler hyreslägenheter, på samma sätt som Uppsalahem i Uppsala. Uppsalahem har uppdrag om att skapa minst 200 hyreslägenheter och bidra till att skapa minst 70 student- och ungdomsbostäder i genomsnitt per år. I Uppsala är vi överens om att andelen hyresrätter måste öka, och målet är satt till 30 procent. Från vänsterpartiets sida vill vi inte stanna när målet är uppnått, utan vi vill fortsätta att öka andelen hyresrätter ytterligare. För Knivstas del finns det inga beslut tagna om en enda hyreslägenhet under de kommande fyra åren.

Vänsterpartiet i Knivsta vill att Knivstabostäder får i uppdrag att bygga nya hyresrätter så att fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter ligger kvar på dagens 37 procent. Det räcker dock inte med att bygga fler hyresrätter. Enligt statistik för hela landet bor sex av tio hushåll med låg inkomst i hyresrätter. Samtidigt är det just dessa hushåll som har de högsta boendekostnaderna om man räknar kvadratmeterkostnaden. Vi vill därför satsa på hyresrätter med överkomliga hyror i alla bostadsområden. Vi vill stärka allmännyttan eftersom den värnar rätten till en bra bostad och boendemiljö utan krav på ekonomisk insats.

Vänsterpartiet vill att det årligen byggs 20 000 nya hyresrätter i Sverige under de kommande tio åren. För att motverka segregationen vill vi att de ska byggas där det behövs – i segregerade villaområden och i områden med många bostadsrätter med höga priser. För att finansiera detta vill vi på nationell nivå inrätta en statlig bostadsfond. Genom denna ska medel kunna sökas för ny- och ombyggnad av hyresrätter. Villkoren ska vara att hyrorna förhandlas i förväg och att ett tak sätts för produktionskostnaderna. Förslaget har marginell påverkan på statsbudgeten. I stället gynnar det svensk ekonomi samtidigt som det leder till en mer rättvis bostadspolitik.

Var man bor ska vara ett val, inte ett tvång. I dag fastnar människor på grund av diskriminering och fattigdom på platser där de inte önskar bo. Samtidigt utvecklas andra bostadsområden och, som risken är i Knivsta, hela kommuner till områden där personer med låga inkomster stängs ute. För att vi ska få socialt blandade bostadsområden med bra villkor för alla krävs att både stat och våra kommuner intar en mer aktiv roll för att förhindra diskriminering. En social bostadspolitik kräver att vi motverkar marknadshyror och satsar på blandade upplåtelseformer och en mångfald bland invånarna.

Vi vill återinföra den kommunala bostadsförmedlingen. Om lägenheter inte lämnas in till bostadsförmedlingen i tillräcklig omfattning vill vänsterpartiet, för att förmedlingen ska bli verkningsfull, återinföra en bostadsanvisningslag som ger kommunerna rätt att begära in lediga lägenheter från såväl allmännyttiga som privata bostadsföretag. Det är dags för en aktiv bostadspolitik som skapar en mångfald av boendeformer och erbjuder alla människor en verklig valfrihet i boendet.

Ilona Szatmari Waldau (v), gruppledare Uppsala
Christer Johansson (v), gruppledare Knivsta

Skriv en kommentar