Okategoriserade

Vänsterpartiets förslag till budget 2007

Fyra år av borgerligt styre har inte gett Knivsta mycket att glädjas över. Tvärtom är det en hel del som blivit sämre. Här presenterar vi vårt förslag till budget för 2007.

Knivsta kommun är en av de snabbast växande kommunerna i landet. Här byggs en hel del bostäder, men ännu inga hyresrätter. Åldersgruppen 20 – 30 år flyttar från Knivsta, bland annat på grund av brist på lägenheter. Majoriteten av de som flyttar till Knivsta kommer med barn och flyttar in i villor. Födelseöverskottet är för tredje året i följd det högsta i hela landet. Antalet äldre i kommunen är jämförelsevis lågt, så också antalet ”unga vuxna”.

Då ungdomar utan barn och ”55 +” flyttar från kommunen och ersätts med barnfamiljer har nettoinflyttningen satt press på kommunens ekonomi. Endast genom tuffa besparingar och neddragningar har kommunen klarat de ekonomiska balanskraven från staten. Ständiga nedskärningar som urholkar ekonomin och försämrar kvalitén på den kommunala verksamheten är ingen hållbar lösning i en växande kommun. Som exempel kan vi nämna att slutbetygen i årskurs nio det senaste året sjunker i Knivsta, landets lärarglesaste kommun.

Det är nu viktigt att våga lyfta blicken och ha en vision om hur den framtida verksamheten i Knivsta kommun ska se ut. Vänsterpartiet i Knivsta vill mer än att bara vara en administratör av statliga beslut. Vänsterpartiet vill investera sig ur det nuvarande läget genom

• att låta Knivstabostäder få tillfälle att bygga de hyresrätter som bolaget själv vill
• att låta föreningslivet få idrottsanläggningar för aktiviteter såväl utom- som inomhus
• att bygga såväl skolor som förskolor

När Knivsta blev egen kommun beslutades om en stor nämnd med ansvar för det mesta av kommunens verksamhet. Nu ser det ut som Vänsterpartiet har fått fler att inse behovet av att dela SKS – nämnden. Det gör att såväl skolfrågor som de sociala frågorna kommer att bli bättre företrädda. Viktigt är dock att inte tappa bort fritids- och kulturfrågorna som ska ha en tydlig roll i den nya organisationen. Planeringsarbetet med framtagandet av kommunens översiktsplanen har skett med knappa resurser, men med bred politisk representation. I det fortsatta planeringsarbetet ser Vänsterpartiet det viktigt att behålla den breda representationen. Med en god planering av det framtida politiska arbetet bör det klaras av inom tilldelade ramar.

Nedan redovisar Vänsterpartiet de områden som vi kommer att driva under den kommande mandatperioden och vad som är prioriterat i 2007 års budgetarbete.

• Arbetsfrågor
Arbetsmiljön för de anställda i kommunen måste bli bättre och tryggare, speciellt för kvinnor och inom områdena äldreomsorg och IFO. Inom skola och förskola behövs fler vuxna som hinner se och åtgärda alla barns behov.

Tryggare anställningsformer som ger personalen en framtidstro och skapar kontinuitet är något som Vänsterpartiet tror på. Med över hälften av personalen anställda som tim- och visstidsanställda skapas inte den trygghet och stabilitet som behövs för långsiktiga satsningar. Vänsterpartiet vill att Knivsta Kommun ska ha tillsvidareanställning på heltid som norm.

Vänsterpartiet vill också se ett offensivare arbete för att skapa arbetstillfällen i de privata företag som finns eller vill etablera sig i kommunen. En viktig faktor i detta sammanhang är att i dialog med AF, företagarföreningen och företagen själva besluta om villkor för företagande i Knivsta Kommun. Att kommunen tappar yngre medarbetare är något som vi däremot ser med stor oro på och vill se en plan för att öka antalet unga medarbetare i Kommunen.

• Byggnads- & miljöfrågor
Knivstabostäder konstaterar i 2005 års verksamhetsberättelse att det råder brist på hyresbostäder i kommunen, vilket Vänsterpartiet hävdat i tre år. Motståndet har varit att det inte skulle gå att bygga tillräckligt billigt men det finns exempel i landet som klarat av att producera prisvärda hyresrätter. Nämnas kan exempelvis nybyggda hyreslägenheter i Malmö. Vänsterpartiet vill ge Knivstabostäder möjlighet att bygga fler bostäder på lämplig plats i kommunen.

En trevlig miljö att utöva fritids- och kulturverksamhet i, är ett mått på livskvalitet. Vänsterpartiet anser det som mycket viktigt att tillgången till ”offentliga rum” säkerställs för alla kommunens invånare. Det gäller lokaler inomhus för möten och upplevelser, vandringsleder i naturen, bostadsnära skogsområden, idrottsanläggningar och tillgång till vattendrag (årummet) och stränder (Valloxen och Mälaren).

Vänsterpartiet vill därför se en satsning på kommunens yttre offentliga rum som t ex en uppfräschning av årummet, fler lekplatser, ett bilfritt torg i centrum, en gång och cykelväg mellan Edeby och Knivsta och fler offentliga parker.

Projekt liknande det som pågår vid Trunsta träsk och Gredelby hagar är något som Vänsterpartiet välkomnar. En höjning av kvaliteten på naturområden och parker ger inte bara utrymmen för allmänheten att vistas i, utan det är också en långsiktig hållbar investering. Vänsterpartiet vill dessutom att Allaktivitetshuset förverkligas så fort det bara är möjligt. Minst lika viktigt är det att lösa kommunhusfrågan. Så att förvaltningspersonalen kan flytta ur Servicehuset. Det ger såväl administrationen som omsorgen bättre förutsättningar att fullfölja sina uppdrag.

• Sociala frågor
En god start i livet för de yngsta medborgarna i kommunen är en investering som betalar sig flera gånger om. Fler vuxna i förskola och skola och ett väl utvecklat samarbete mellan alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar är något som Vänsterpartiet ser som en självklarhet.

För att slippa förlita oss på andra kommuners välvilja behöver vi bygga upp egen verksamhet, eventuellt i samverkan med grannkommuner, för kvinnojourverksamhet, flyktingmottagande samt gruppbostäder och fritidsverksamhet för funktionshindrade. Alla invånare ska känna att de får det stöd de behöver för ett fullgott liv.

För att de äldre i behov av stöd och hjälp ska få den service de har rätt till behöver kommunen utveckla en god personalpolitik i, för personal och brukare, ändamålsenliga lokaler.

• Ungdomsfrågor
Vänsterpartiet ser med glädje att det från början lite sega jobbet kring Ungdomstinget nu verkar ha kommit igång på allvar. Viktigt är nu att det framtida ungdomsinflytandet blir på ungdomarnas villkor och att agendan sätts på en realistisk nivå.

Då det kommer att ta ett antal år att få upp lärartätheten till genomsnittet av resten av landet är det viktigt att alla vuxna samverkar för att skapa en god miljö såväl i skolan som på fritiden. Med få vuxna i skolan blir fritiden än viktigare för Knivstas ungdomar.

Vänsterpartiet vill se en ökning av föreningsbidragen med tanke på att antalet bokningsbara timmar ökar i och med att sporthallen i Alsike blir klar under 2007. Vi vill också se att det startas en kulturskola med aktörer från såväl skola, fritidsgård, studieförbund och eventuellt kyrkor.

Finansiering
Det kommunala självstyret ger kommunen frihet att själv besluta om vad som ska genomföras med gemensam finansiering. Tyvärr har den nuvarande borgerliga majoriteten i Knivsta och en hel del andra kommuner satt nivån på den kommunala verksamheten så låg att staten varit tvungen att gå in och besluta om miniminivåer inom flera områden som t ex skola och barnomsorg.

Från Vänsterpartiets sida har vi en högre ambition med kommunens gemensamt finansierade verksamheter!

Vänsterpartiet är därför berett att undersöka olika driftformer av t ex ett Allaktivitetshus, en kulturskola, en Kvinnojour inklusive feministiskt självförsvar och annat som bör finnas för att ge invånarna i Knivsta livskvalitet och trygghet. I ett första skede ser vi ett behov av en mindre skattehöjning för att klara alla stora investeringar som behövs under de närmaste åren. Vi är också beredda att, under 2007, avstå en del av det av kommunfullmäktige beslutade ekonomiska målet på två procents överskott.

Styrelsen gm Christer Johansson

Skriv en kommentar