Okategoriserade

Höjt barnbidrag också till de mest utsatta barnen!

Vänsterpartiet har den 25 oktober 2005 motionerat om rätt till höjt barnbidrag även till de mest utsatta barnen, de vars vårdnadshavare har rätt till socialbidrag. I dag minskar föräldrarnas försörjningsstöd när barnbidraget höjs. Det betyder att redan utsatta barn inte får del av den ökade välfärden på samma sätt som andra barn.

Från och med oktober i år, 2005, höjs barnbidraget för alla barn – utom för barn med föräldrar som lever med försörjningsstöd. Detta kan Vänsterpartiet Knivsta inte acceptera eftersom barnfattigdomen är ett växande problem i Sverige och vi har inga indikationer på att Knivsta ska vara något undantag.

I dag minskar föräldrarnas försörjningsstöd när barnbidraget höjs. Det betyder att redan utsatta barn inte får del av den ökade välfärden på samma sätt som andra barn. När försörjningsstödet räknas ut räknas barnbidraget som en inkomst. Det innebär att barnbidragshöjningen helt enkelt dras ifrån försörjningsstödet.

Pengarna hamnar istället i kommunens kassa!

Vänsterpartiet anser att det är oacceptabelt att barnets bästa inte beaktas i besluten om ekonomiskt bistånd.

Barn som lever i ekonomiskt utsatta miljöer under sina första år riskerar att få en betydligt sämre hälsa, ökad risk för utanförskap och svårigheter att ta plats i samhället än jämnåriga. Statistiska centralbyråns ULF-undersökning 2000, som refereras i Socialstyrelsens "Socialtjänsten i Sverige – en översikt 2003", visar att ekonomiska problem var vanliga bland barnfamiljer. Det fanns en indikation på att ca 230 000 barnfamiljer haft svårt att klara vardagsutgifter och över hälften av de ensamstående mammorna hade svårt att få ekonomin att gå ihop. Därmed återfinns dessa också i statistiken över dem som har behov av ekonomiskt bistånd.

Barn som lever ekonomiskt utsatt är framför allt barn i familjer som får ekonomiskt bistånd, barn som lever med en förälder och barn till invandrade. Ekonomiskt bistånd ska tillförsäkra den enskilda en skälig levnadsnivå, en levnadsnivå som inte preciseras i lagtexten eller i dess förarbeten. I "Socialtjänsten i Sverige" står det därför att biståndet måste relateras till den aktuella situationen och den allmänna standardutvecklingen. Det finns i dag en undre gräns för vad som ska ingå i en skälig levnadsnivå men inte en övre. Det finns därför utrymme för att exempelvis ta hänsyn till barnens behov.

Vänsterpartiet har konstaterat att många barn berörs av besluten om ekonomiskt bistånd. Trots det vägs sällan eller aldrig barnets bästa, utifrån Barnkonventionens anda, in i beslutet om ekonomiskt bistånd. Vänsterpartiet Knivsta menar att höjningen av barnbidraget måste komma också de mest utsatta barnen i kommunen till del varför vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

• att SKS – nämnden beslutar att familjer som har försörjningsstöd och som också får barnbidrag får behålla hela ökningen av barnbidraget.

Knivsta den 25 oktober 2005

Siv Ahlström (v)
Sören Ericson (v)

Skriv en kommentar