Mål och budget 2018

Mål och budget 2018

lekpark

lekpark

Här kommer en sammanfattning av Vänsterpartiets Knivstas förslag till Mål och budget för 2018 med planering för 2019 – 21. Hela förslaget, på 64 sidor, finns på Knivsta Kommuns webbplats ärende 13. Där finns även KF:s debatt av budgeten den 14 juni, för den som är intresserad av att lyssna vad som sades.
Live den 14 juni sedan i efterhand

Vårt Knivsta

Vänsterpartiet Knivsta har visionerna för ett miljövänligt, solidariskt och tryggt Knivsta. Vi har idéerna för ett samhälle där en vinst i välfärden är en vacker park, en cykelled genom ett naturskönt område, en värdig ålderdom, ett rikt fritidsliv eller ett barn som blir sett i skolan.

Vänsterpartiet Knivsta vill att alla politiska beslut ska utgå från barnens bästa. Därför är vi glada och stolta att vår motion om barnkonsekvensanalys vid alla politiska beslut fortfarande används och utvecklats. Med ett ständigt barnperspektiv i det politiska arbetet skapar vi en kommun som är bra att växa upp i.

I den här budgeten berättar vi i Vänsterpartiet Knivsta vad vi vill göra tillsammans med medborgare, medarbetare och politiker de kommande åren.

Sammanfattning

Vi vill att Knivstabostäder bygger minst 100 hyresrätter per år, det införs fria busskort på fritiden till Knivstas ungdomar och halverade avgifter på Kulturskolan. Fortsatt minskning av barngrupperna, mer IT i skolorna, utökad elevhälsa och ett utökat samarbete med Uppsala tjejjour har vi också med i vårt förslag.

För att förbättra arbetsvillkoren med minskad sjukskrivning och personalomsättning vill Vänsterpartiet ge ett riktat stöd till landsbygdsskolorna, införa ett försök med sex timmars arbetsdag och stärka det främjande arbetet i personalpolitiken.

Vänsterpartiet gläds åt att cykelvägen mellan Knivsta och Vassunda äntligen ser ut att bli verklighet. En fortsatt utbyggnad av cykelvägar, idrottsanläggningar, parker och naturområden ser vi som viktigt i det växande Knivsta.

Exploateringen av kommunen genererar intäkter av engångskaraktär och dessa måste användas på ett långsiktigt hållbart sätt. Riskexponering mot för höga uttag i exploateringsintäkter måste minskas mot hållbara nivåer, omkring 4% av den kommunala omsättningen, och prioriteringar av projekt ska ske mot en långsiktig och övergripande vision och plan för samhällsutvecklingen.

Utbyggnad med dialog

Vi ser det som självklart att Knivstas innevånare ska ha möjlighet att påverka sin kommun. För oss är det angeläget att göra demokratin tillgänglig för alla kommunens invånare såväl unga som äldre. Det är viktigt att alla de som vill påverka har möjlighet till detta. Samhället ska växa fram i samråd med medborgarna där arbetet med miljö och hållbarhet finns i fokus. En kommun där unga mår bra är även bra för vuxna. Medborgardialogen kring hur Knivsta ska växa måste vara tydlig och åsikter måste kunna lämna avtryck i förslagen. Vi har tillfört medel i budget för att utveckla medborgarinflytandet.

Det övergripande målet är att kommunen växer på ett långsiktigt hållbart sätt. Vi slår vakt om Knivstas identitet genom att utvecklingen sker med hänsyn både till historia och till en framtid med nya krav på ett hållbart samhälle. Det gäller även att tänka på den psykosociala miljön och undvika att bygga områden som skapar otrivsel och ohälsa. Den kommunala ekonomin får heller inte urholkas så att vi i framtiden får ekonomiska problem.

Knivsta kommun ska ha platser där barn, unga och vuxna kan mötas för lek eller annan samvaro. Knivsta behöver fler parker, cykelvägar och bättre möjlighet till kollektivt resande. I vår budget har vi avsatt pengar för fria busskort på fritiden för Knivstas ungdomar, ett utökat arbete med parker och naturvård. Det finns även pengar för fortsatt utveckling av cykelvägnätet.

Planprocessen, som tar fram förslag för Knivstas utveckling, ska utvärderas. Kommunen ska ta större ansvar för övergripande detaljplanering och därigenom även för det framväxande samhällets karaktär. Markanvisningar ska i hög utsträckning ersättas av detaljplanering innan försäljning. Vi vill arbeta för varierade upplåtelseformer i kommunen bland annat genom att ge Knivstabostäder i uppdrag att bygga fler hyresrätter, med rimliga hyror.

Skola, fritid och socialtjänst

Knivsta har landets yngsta befolkning. Det är oerhört viktigt att vi kan erbjuda god förskola, skola och skolbarnsomsorg. I vår budget finns medel för att uppfylla målet om att minska barngrupperna med två barn under mandatperioden, men även för en fortsatt minskning av barngrupperna under planperioden. I budget finns utrymme för att öka attraktiviteten för lärare att arbeta på skolor utanför tätorten och till att förbättra förutsättningarna för att arbete med IT i skolan. Vi har även en satsning på en utökad elevhälsa för att på det sättet öka förutsättningarna för alla elever ska må bra såväl fysiskt som psykiskt, nå goda resultat och slippa mobbning.

Under den period som denna budget omfattar kommer lokaler och planer för kultur och idrott att öka på flera ställen i kommunen. Det tycker vi i Vänsterpartiet är välkommet. Ett mycket efterlängtat Centrum för idrott och kultur i centrala Knivsta, nya fotbollsplaner vid Kölängen och ett kultur- och idrottscenter vid nya skolan i Alsike Nord. För att barn och ungdomar på ett tryggt sätt ska ta sig till och från dessa anläggningar behöver gång- och cykelvägar samt busstrafiken ses över. Till exempel kommer en planfri gång- och cykelväg behöva skapas över Gredelbyleden till Kölängen.

En god och rättssäker omvårdnad är centralt i vårt Knivsta. Vi ser problem med ökande kostnader för inhyrd personal inom Socialnämnden. Därför tillför vi i vår budget, medel för att vidareutbilda och anställa nya socialsekreterare samtidigt som arbetsbördan, räknat i antal ärenden, minskas. Även inom vården måste attraktiviteten hos våra olika yrkesgrupper öka genom en rimlig arbetsbörda. Kostnaderna för dessa satsningar betalar sig på lång sikt då kommunen slipper använda dyra, inhyrda konsulter.

Arbetsmiljö och sommarjobb

I denna budget prioriteras arbetsmiljöarbetet och arbetet med att sänka den höga sjukfrånvaron och den press olika medarbetare i kommunen upplever. Vi vill medverka till en god arbetsmiljö och ett lågt sjukskrivningstal. Kommunens medarbetare ska känna glädje och tillförsikt när de går till arbetet. Vi avsätter i vår budget, medel till fortbildning av företrädesvis medarbetare inom vård- och omsorg samt skola och skolbarnsomsorg.

Otrygga anställningar berövar människor möjligheten att planera för framtiden och förverkliga sina drömmar. Vänsterpartiet vill satsa på trygga jobb med goda arbetsvillkor och inflytande över det egna arbetet. Vi säger nej till delade skift, uppstyckad fritid är inte fri tid. Vi säger istället ja till kortare arbetstid och vill införa ett försök med sex timmars arbetsdag för några utvalda yrkesgrupper.

Vänsterpartiet vill fortsätta satsningen på sommarjobb åt kommunens ungdomar. I denna budget är målet att minst 75 procent av de som söker sommarjobb ska få. På sikt vill vi naturligtvis nå upp till 100 procent. Att få ett sommarjobb och skaffa sig egna erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv ser vi som en mycket viktig faktor för framtida etablering på arbetsmarknaden.

Exploateringsvinster

Kommunens exploateringsintäkter är tidsmässigt osäkra och svårprognostiserad varför uttag bör ske restriktivt och ställt i relation till den investering i service som hela tiden sker i tillkommande medborgare. Investeringen syftar till att överbrygga perioden mellan att en ny medborgare flyttar in tills de är officiellt skattskrivna och betalar skatt i kommunen. I vårt förslag har vi minskat exploateringsvinternas del i budgeten med 40 miljoner på de fyra år budgeten omfattar.

Christer Johansson
gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

 

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:

 • att fastställa kommunfullmäktiges inriktning för kommunen och Kommunfullmäktiges mål och uppdrag till Kommunstyrelse och övriga nämnder.
 • att fastställa det av Vänsterpartiet upprättade förslaget till driftbudget och investeringsbudget för år 2018
 • att fastställa den av Vänsterpartiet upprättade resultatplanen för åren 2019-2021 samt investeringsplanen för 2019-2021
 • att fastställa de av Vänsterpartiet upprättade budgetramarna för år 2018 för respektive nämnd och de preliminära budgetramarna för respektive nämnd för åren 2019-2021
 • att fastställa finansförvaltningens budget
 • att fastställa utdebitering av kommunal inkomstskatt till 21:36 kronor per skattekrona för år 2018
 • att fastställa internräntan till 1,75 procent 2018
 • att fastställa gällande taxor för 2018
 • att fastställa (aktualisera) ägardirektivet för Kommunfastigheter i Knivsta AB, se bilaga 4
 • att fastställa (aktualisera) ägardirektivet för Alsike Fastighets AB, se bilaga 5
 • att fastställa (aktualisera) ägardirektivet för Knivstabostäder AB, se bilaga 6
 • att uppdra åt nämnderna att månatligen lämna en ekonomisk uppföljning till kommunstyrelsen med början per februari och med sista månad per oktober, se uppföljningsplan för 2018 enligt bilaga 7
 • att uppdra åt nämnderna att besluta om kvalitetsredovisningar enligt fastställd plan samt att anmäla dessa till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, se uppföljningsplan för 2018 enligt budgethandlingen bilaga 7
 • att fastställa att bokslutsreglering av antal barn/elever inom förskola och grundskola, samt egen verksamhet inom gymnasieskolan ska ske enligt de räkningar som genomförs per 15 april och 15 oktober
 • att fastställa bokslutsreglering av faktiskt antal beviljade hemtjänsttimmar mot budgeterad volym, räkning ska ske den 10:e varje månad
 • att kostnader för köpta elevplatser inom gymnasieskolan samt inom obligatorisk grundsärskola och gymnasiesärskolan regleras mot faktiskt utfall
 • att fastställa att budgeterade medel för köpta elevplatser inom gymnasieskolan samt inom obligatorisk grundsärskola och gymnasiesärskolan inte kan omdisponeras till annan verksamhet utan nytt kommunfullmäktigebeslut
 • att fastställa att budgeterade medel för ny idrottshall och isbana inte kan disponeras till annan verksamhet än drift av anläggning, utan nytt kommunfullmäktigebeslut
 • att fastställa att kostnaden för snöröjning 2018 regleras i bokslutet mot ett snitt av tre närmast föregående års kostnader
 • att fastställa bokslutsreglering av den faktiska kostnaden för återbetalning av de första 20 timmarna till Försäkringskassan avseende ärenden enligt socialförsäkringsbalken (SFB, tidigare LASS), med avstämning 1 oktober 2018 mot budgeterat antal,
 • att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina verksamhetsplaner (inklusive internbudget) för år 2018 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i februari 2018
 • att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår besluta om åtgärder som behöver vidtas för att nå budget i balans, samt fortlöpande redovisa detta till kommunstyrelsen tills budget i balans råder
 • att fastsälla den övre gränsen för kommunstyrelsen för nyupptagande av lån till 150 000 000 kronor under 2018
 • att fastställa borgensavgiften till 0,50 procent för kommunala bolag förutom Knivstabostäder AB från 2018
 • att fastsälla borgensavgiften till 0,30 procent för Knivstabostäder AB från 2018
 • att barnkonsekvenser beaktas och redovisas i varje politiskt beslut
 • att ansöka om att Knivsta ska vara Fair Trade City
 • att införa fria busskort för fritidsresor för ungdomar 10 – 18 år

Kommunfullmäktiges mål

Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen. De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer.

Mål 1. Demokratimål

Kommunen ska vitalisera sitt demokratiarbete så att medborgare och civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen

Demokratimålen utgår ifrån kommunallagens paragraf 1

Styrning och ledning (verksamhetsstyrning)
1:1 I Knivsta ska riktlinjer för civilsamhällets aktiva deltagande och engagemang i samhällsbygget förtydligas
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Ekonomiskt stöd till ideella verksamheter och antalet ingångna samverkansavtal enligt IOP-modellen jämfört med föregående år. Ingen känd mätning Egen undersökning av antal ingångna samverkansavtal under 2018  SN, KS
Invånarperspektiv
1:2 Kommunen utvecklar medborgardialoger så att kommunens invånare kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Invånarnas insyn, påverkan och förtroende ska öka Nöjd inflytande index (SCB) 44 av 100 SCB alternativt KKIK UN, SN, SUN, KS, BMN
1:3 Knivsta kommuns ungdomar ska känna till hur de kan delta i kommunens beslutsprocesser
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Andel av ungdomarna som uppfattar att de vet hur de kan påverka sin vardag Enlig tidigare Liv och hälsa ung är det fler som vill men inte vet hur de kan påverka. Extra fråga i årlig elevenkät åk 5 och åk 9 UN


Mål 2. Social hållbarhet

Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i

 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Andelen ungdomar som känner sig vara trygga i skolan och på fritiden Resultat från elevenkät 2016: andelen som svarar att de känner sig trygga i skolan har sjunkit något från 91,8 % 2015 till 90,8 % 2016. Årlig elevenkät i åk 5 och åk 9. Fråga om fritiden läggs till. UN, KS
2:2 Av de sökande ungdomarna ska minst 75 procent erbjudas feriearbete för att få erfarenheter, kontakter och nätverk inför kommande yrkesliv
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Andelen unga i årskurs 9 och åk 1 i gymnasiet som erbjuds sommarjobb Andelen 2016 var 61 procent. 120 av 195 sökande Andelen erbjudna feriearbeten SN
2:3 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet med ökande nöjdhet
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med kommunens vård och omsorg (helhetsbedömning). Olika målgrupper redovisas på nämndnivå. Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var ca 86 % Resultat från KKiK, 2018. Olika målgrupper redovisas på nämndnivå. SN
2:4 Knivsta kommun ska ha en variation av boendeformer
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Andel hyresrätter i kommunen Den 31 december 2016 var andelen hyresrätter 15 procent, enligt SCB Andelen hyresrätter i Knivsta den 31 dec 2018 (SCB) SUN, KS

Mål 3. Ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Knivsta kommuns ekonomiska utveckling ska ske med hänsyn till ekologisk hållbarhet

3:1 Knivsta kommun ska vara en föregångskommun vad gäller klimatanpassning och arbetet med Agenda 2030
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Kommunens resultat i hållbarhetsranking ska öka Plats 212, 2015 och 226, 2016 Mätning av aktuellhallbarhet.se/kommuner KS, SUN
Andel skyddad natur i kommunen, som skyddsvärd natur och god jordbruksmark Andelen skyddad mark i Knivsta ligger före Gredelby Hagar mm på 4 procent mot landets 11. Andelen skyddad mark i enlighet med Grönstrukturplanen mm. SUN, BMN
3:2 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Andelen hållbara transporter (mobility management) Egen mätning Andel hållbara transporter genom egen mätning SUN
Andel resor med cykel ska underlättas genom fler gång och cykelvägar Medborgarundersökning SCB, hur ser du på tillgången till gång och cykelvägar? Värde 6 av 10 (2015). Medborgarundersökning SCB vartannat år, kompletteras med egen mätning övriga år SUN
3:3 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Inköp av ekologiska livsmedel Andel ekologiska livsmedel var 22 procent i kommunen första halvåret 2016 Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret 2018 (KKiK) UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
3:4 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Knivsta kommuns resultat uppgår till lägst 0,6 procent i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning Resultat år 2016: 2,9 procent av skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning.

Resultat 2017 pekar mot minus.

Årsbokslut 2018 KS

Mål 4. Kvalitetsmål

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus

Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem

4:1 Knivsta kommuns verksamheter kännetecknas av kvalitet och effektivitet
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Ökad nöjdhet med kommunens verksamheter som helhet Resultat 63 av 100 NRI Medborgarundersökning år 2015 (SCB) Medborgarundersökning, nöjd medborgarindex år 2018 UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Samtliga upphandlingar säkerställer att kollektivavtal följs samt öka andelen ramavtal som tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i kommunens upphandlingar Egen mätning Andel upphandlingar med krav på kollektivavtal och andelen ramavtal med hänsyn till hållbarhet UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
 

Medarbetarperspektiv

4:2 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten
Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Målet är riktat till
Medarbetarengagemang (HME) – motivationsindex ska öka Resultat index 79 av 100, år 2016. Ta bort och flytta till Personalutskottets styrdokument. Hållbart medarbetarengagemang – index varje år (egen mätning) UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Medarbetarengagemang (HME) – ledarskapsindex ska öka Resultat index 78 av 100, år 2016. Ta bort och flytta till Personalutskottets styrdokument. Hållbart ledarskapsindex varje år (egen mätning) UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Sjukfrånvaron ska ej överstiga 4 procent Sjukfrånvaro var 6,2 procent år 2016 Sjukfrånvarostatistik 2018 (egen mätning) UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Medarbetarnas jämlika inflytande över arbetets organisering och utförande ges stort utrymme. saknar nuläge Uppföljning av personalpolitikens styrdokument UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN
Intensifiera arbetet med att skapa attraktiva villkor för nuvarande och kommande bristyrken. Analys av var de flesta bristyrkena finns. Andel vakanta eller konsultbesatta tjänster UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN

Driftsbudget nämnder

Nämnderna tilldelas ett internt kommunbidrag som skall täcka verksamheternas nettokostnader. En verksamhet kan budgeteras på flera nämnder, exempelvis så återfinns kostnader för infrastruktur hos såväl samhällsutvecklingsnämnden som bygg- och miljönämnd, kostnader för vård och omsorg hos socialnämnd och samhällsutvecklingsnämnden.

Budgettilldelningen beräknas med hänsyn till volymförändringar och politiska prioriteringar. Nämnderna erhåller även en indexering av de ekonomiska ramarna som kompensation för inflation, den är dock olika utifrån uppdrag och förväntad kostnadsutveckling.

Nämndernas resultat budgeteras till 0 mkr. Det totala kommunbidraget för 2018 uppgår till 1,15 miljard kronor, en ökning med 14 procent mot året innan.

Nettokostnad nämnder

2018 2019 2020 2021 Totalt
perioden
Kommunstyrelsen – verksamhetsnämnd 113 097 139 218 147 295 153 619 553 229
Samhällsutvecklingsnämnd 48 672 50 222 51 632 52 993 203 519
Samverkansnämnd IT Knivsta Heby 18 789 19 072 19 360 19 652 76 873
Socialnämnden 287 599 301 537 323 248 343 879 1 256 263
Utbildningsnämnden 673 900 714 499 775 098 840 014 3 003 511
Bygg- och miljönämnden 10 380 10 391 10 746 10 938 42 455
Övriga nämnder 2 840 2 547 2 435 2 483 10 305
Summa 1 155 277 1 237 486 1 329 814 1 423 578 5 146 155

Många verksamheter har fått ökade resurser men också ett större uppdrag, det är därför rimligt att tro att även näst kommande år kommer vara utmanande. För att uppnå en ekonomi i balans kommer verksamheterna vara tvungna att pröva alla kostnaderna som inte direkt är förknippade med uppdraget, vid personalavgång behöver tjänster noggrant prövas om de ska/kan återbesättas eller om fördelning av arbetsuppgifterna på andra funktioner kan vara möjlig, senarelägga investeringar där så är möjligt. En annan viktig faktor är lokalkostnader som genom samordning/ förtätning (ökad lokaleffektivitet) kan frigöra medel till verksamheten för kärnuppdraget, vid förnyelse av hyresavtal ska verksamheten alltid ompröva behovet av lokalen.

 Investeringsplan summerad per nämnd

De största investeringsutgifterna ligger under samhällsutvecklingsnämnden som ansvarar för exploatering och kommunens infrastruktur.

Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt
2017 2018 2019 2020 perioden
Kommunstyrelsen 29 753 28 053 48 703 27 900 134 409
Samhällsutvecklingsnämnd 105 750 74 500 64 200 51 200 295 650
Samverkansnämnd IT Knivsta Heby 32 100 13 000 12 000 12 000 69 100
Socialnämnden 3 500 3 000 4 500 1 000 12 000
Utbildningsnämnden 8 325 10 250 5 975 8 750 33 300
Bygg- och miljönämnden 4 500 1 500 1 000 2 000 9 000
Summa 183 928 130 303 136 378 102 850 553 459

Finansförvaltning

Alla nämnder erhåller kommunbidrag från en finansiell enhet, benämnd finansförvaltning. Ansvaret för finansförvaltningens räkenskaper vilar på Kommunstyrelsen. Skatteintäkter och

kommunalekonomisk utjämning, bidrag, vissa statsbidrag, avgifter för förskola, äldreomsorg, utdelning från bolag samt ett internt påslag för personalomkostnader utgör finansförvaltningens intäkter. Nämndernas kommunbidrag är naturligtvis den största utgiftsposten. Arbetsgivaravgifter, pensionsutbetalningar och externa finansiella kostnader utgör andra utgiftsposter.

Kostnader för volymreglering och finansiering av drift vid investering finns budgeterade centralt under finansförvaltningen, avsättning är 3,2 miljoner kronor för år 2018. En avstämning mot faktiskt utfall görs i boksluten och regleras mot respektive nämnd (utbildningsnämnden, samhällsutvecklingsnämnd och socialnämnd). Om volymen blir lägre än vad nämnderna har fått pengar för så sker återbetalning till finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen förfogar även över ofördelade medel, vilket avser kostnader som uppkommer under året som varit planerade eller oplanerade men inte kan hanteras inom ordinarie budgetram.

Kommunstyrelsens utvecklingsmedel är en ny post som uppgår till 3 miljoner kronor. Nämnder/verksamheter kan söka medel ur posten för initial finansiering av projekt som avser digitalisering.

Aktiv personalpolitik, posten ger kommunstyrelsen möjlighet att genomföra exempelvis personalfrämjande åtgärder eller särskilda lönesatsningar under budgetåret. Nämnder/verksamheter kompenseras genom tillskott från aktiv personalpolitik efter särskilt beslut. 

MoB 2018 finansförv.

MoB 2018 finansförv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen

Driftbudget

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den leder samt samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett annat ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter.

Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur- och fritidskontor och personalkontor som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Kontoret stödjer även övriga kontor och förtroendevalda med beslutsunderlag.

I kommunstyrelsens uppdrag finns arbetsgivaransvaret som bland annat innebär ansvar för medarbetarnas arbetsmiljö och arbetsvillkor. Personalkontoret har fått ett ökat anslag med 700 000 kronor för att hitta metoder att minska sjukskrivningarna.

Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet Attunda. En anpassning av medlemsavgiften ligger inlagd i budget. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun. Här finns också näringslivsfrågor, folkhälsa, konsumentrådgivning och serveringstillstånd.

Kommunstyrelsen hanterar även delar av de viktiga fritids- och kulturfrågorna. Verksamheterna är aktivitets- och föreningsbidrag, fritidsanläggningar, allmän kultur och bibliotek. För att underlätta för barn och ungdomar att ta sig till sina olika fritidsintressen inför Vänsterpartiet i detta förslag ett fritt fritidsbusskort för 10 – 18 åringar.

Under 2018 kommer ett nytt elektroniskt styr- och ledningssystem samt en utökad bibliotekswebb att tas i bruk. Anpassning till den nya personuppgiftslagen aktualiseras under året. Dessutom kommer exploateringsnettot att hanteras av Finansförvaltningen och prognostiseringsmodellen utvärderas och kvalitetssäkras.

Färdigställandet av första etappen av idrotts- och kulturanläggningen, CIK i centrala Knivsta och idrottshall med mera vid den nya skolan i Alsike Nord kommer att ske under planperioden. Tidsplanen för CIK är att två nya sporthallar står klara tidigast under våren 2019 och en ishall tidigast i december 2019.

MoB 2018 KS

MoB 2018 KS

 

 

Samhällsutvecklingsnämnd

Driftbudget

Ansvaret för långsiktig planering av hållbar utveckling vilar på nämnden för samhällsutveckling. En viktig del i samhällets utveckling är att se till att hela kommunen utvecklas när tätorterna växer. Nämnden har även det övergripande ansvaret för all social, miljö-, fysisk och teknisk planering i kommunen. Verksamheter som ingår i nämndens ansvarsområde är park och naturvård, strategisk miljö, VA och energiplanering, trafikplanering, bredbandsutbyggnad, bostadsanpassning och avfallshantering.

Med den nya översiktsplanen finns möjligheter till snabbare exploatering och därmed ökat antal bostäder i Knivsta. Tillsammans med ett planprogram kan en gemensam vision för stadsplaneläggning av områden verkställas. Båda dessa beslutade underlag ger nämnden möjlighet att besluta om detaljplaner enligt normalt förfarande.

Kommunen ska i större utsträckning än tidigare påbörja egen detaljplaneläggning i syfte att få en sammanhängande och långsiktigt plan över Knivsta. Markanvisningsavtal ersätts med försäljningsavtal för detaljplanerad mark.

Det är mycket svårt att bedöma när exploateringsintäkter kommer in eftersom det beror på när detaljplanerna vinner laga kraft. Därför är bedömningen av intäkten i 2018 års budget väldigt osäker. I och med denna budget flyttas också exploateringsnettot från Samhällsutvecklingsnämnden till Finansförvaltningen. Målet i denna budget är att fasa ut exploateringsvinsternas del av driftbudgeten till max 4 procent i slutet av perioden.

Då investeringar i framtida och befintlig mark och yta är en så väsentlig del av Knivstas fortsatta utveckling och finansiering, ska nämnden säkerställa en långsiktig plan för exploatering av mark.

Medborgardialog är ett viktigt inslag i samhällsutvecklingen. Nämnden ska därför verka för ökad transparens i dialogen kring de olika planprocesserna och för att utveckla dialogen med berörda parter.

Nämnden ska anlägga fler parker och säkerställa grönstrukturen när nya planer tas fram. I denna budget har anslaget till investeringar och drift av parker samt naturvård ökat i syfte att skapa ett långsiktigt attraktiv Knivsta.

MoB 2018 SUN

MoB 2018 SUN

 

Samverkansnämnd Knivsta Heby

Samverkansnämnden har från och med 2016 ansvaret för Knivsta och Heby kommuns IT-verksamhet. Bildandet av en nämnd för de båda kommunernas drift och strategiska arbete med IT-frågor. Under 2018 aktiveras arbetet med att utöka samarbetet med ytterligare 3 kommuner, Tierp, Älvkarleby och Östhammar.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET Budget*
2017
KF plan
2018
Budget
2018
plan
2019
plan
2020
plan
2021
Nettokostnad i tkr
Samverkansnämnd Knivsta Heby
 Nämndkostnader 222 226 226 231 236 241
 IT-drift 17 303 17 563 18 563 18 841 19 124 19 411
Summa Samverkansnämnd 17 525 17 789 18 789 19 072 19 360 19 652

Valnämnd

Valnämnden sköter kommunens uppgifter vid val och folkomröstningar. Under 2018 är det allmänna val till riksdag, region (fd. landsting) och kommun.

DRIFTBUDGET Budget*
2017
KF plan
2018
Budget
2018
plan
2019
plan
2020
plan
2021
Nettokostnad i tkr
Valnämnd 0 500 500 160 0 0

Överförmyndarnämnd

Nämnden utövar tillsyn över ställföreträdares förvaltning av huvudmäns tillgångar. Överförmyndarnämnden är ett samarbete med kommuner i Uppsala Län. Knivsta kommuns kostnadsandel i ÖFN beräknas efter folkmängd.

DRIFTBUDGET Budget*
2017
KF plan
2018
Budget
2018
plan
2019
plan
2020
plan
2021
Nettokostnad i tkr
Överförmyndarverksamhet 906 924 1 358 1 385 1 413 1 441

Kommunrevision

Revisorerna är fullmäktiges organ för den demokratiska kontrollen i kommunen. De granskar varje år nämndernas och de kommunala bolagens ekonomi och verksamhet samt lämnar en revisionsberättelse till kommunfullmäktige.

 

DRIFTBUDGET Budget*
2017
KF plan
2018
Budget
2018
plan
2019
plan
2020
plan
2021
Nettokostnad i tkr
Kommunrevisionen 831 848 982 1 002 1 022 1 042

Bygg och miljönämnden

Driftbudget

Bygg och miljönämnden ansvarar för bygglovhandläggning, kart-, mät- och GIS-verksamhet, miljö- och hälsoskydd och trafikplanering. Nämndens verksamheter är i hög grad avgiftsfinansierade.

Fördelning av kommunbidrag per verksamhet

DRIFTBUDGET Budget*
2017
KF plan
2018
Budget
2018
plan
2019
plan
2020
plan
2021
Nettokostnad i tkr
Bygg- och miljönämnd
 Nämndkostnader 1 170 1 178 1 178 1 178 1 226 1 251
 Stadsbyggnad 5 955 6 035 6 035 6 090 6 279 6 405
 Trafikplanering 255 260 260 265 270 275
 Miljö- och hälsoskydd 2 934 2 932 2 932 2 908 3 046 3 107
 Effektiviseringsbeting 0 0 -25 -50 -75 -100
Summa Bygg- och miljönämnd 10 314 10 405 10 380 10 391 10 746 10 938

Socialnämnd

Driftbudget

Nämnden ansvarar för äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och flyktingmottagande. De allmänna ramarna har från 2017 korrigerats upp, tillskottet ger en mer rimlig budget och resurstilldelning, men ställer fortsatt höga krav på prioritering av verksamhet och på kostnadsbesparingar.

Socialnämndens främsta uppgift är att arbeta i förebyggande syfte och därmed i tidigt stadium hjälpa och stödja människor i utsatta situationer. Möjlighet till stöd och hjälp genom rådgivning är en sådan viktig faktor vilket innebär att färre ärenden inom myndighetssidan. Socialnämndens uppgift är då att stödja exempelvis utsatta familjer och ungdomar som anonymt kan uppsöka socialförvaltningen för rådfrågning.

Socialnämnden ska utveckla samarbetet med den ideella sektorn då samarbete och stöd till civilsamhället är en av de viktiga frågorna för framtiden. Det allmänna har inte längre möjlighet att i alla delar stödja den enskilde varför det är viktigt att hitta goda samarbetsformer med föreningar. En viktig partner är Uppsala tjejjour.

Samarbetet kan exempelvis innebära att kommunen ger möjlighet för nyanlända att ”vara extrahänder” i olika verksamheter och att deras försäkring betalas av föreningen. Kommunen åtar sig handledning och hjälp med att integrera i samhället genom bl.a. att stödja i det svenska språket.

Antalet socialsekreterare på myndighetssidan utökas. Arbetsmiljön för socialsekreterare förbättras genom ett minskat antal ärenden per handläggare. Kompetenshöjning sker genom att utse seniorhandläggare att utbilda och ansvara för ett rättssäkert arbete hos nyanställda.

Personalen inom vården utökas för att förbättra arbetsmiljön och därmed underlätta anställning av undersköterskor, sjuksköterskor med flera som då får en rimlig arbetsbörda. Det är nödvändigt att vi skapar en attraktiv arbetsmiljö för att möjliggöra för personalen att tillförsäkra de vårdbehövande en god och rättssäker omvårdnad. Syftet är givetvis även att Knivsta socialförvaltning skall vara en attraktiv arbetsgivare där människor konkurrerar om att få anställning. Under planperioden hoppas vi införa ett försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper.

De initiala kostnaderna för ovanstående satsningar kommer på sikt att finansieras genom att inhyrd personal inte längre behöver anlitas i samma utsträckning.

Feriearbete är en del av nämndens förebyggande insatser, som innebär att skolungdomar får chansen att pröva på arbete och få erfarenheter, kontakter och nätverk och därefter har ökad möjlighet att vikariera inom exempelvis vård- eller förskolesektorn.

Handledning är viktigt för att ge möjlighet att integrera nyanlända, lära upp praktikanter och ge vägledning ut i arbetslivet.

MoB 2018 SN

MoB 2018 SN

Utbildningsnämnd

Driftbudget

Utbildningsnämndens verksamhetsområden är pedagogisk omsorg, förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasium, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare, ungdomsverksamhet och kulturskola.

Under mandatperioden är målet att barngrupperna i förskolan ska minska med ett halvt barn per år. Det sista året är 2018, därefter fortsätter minskningen med ett kvarts barn per avdelning under den planperiod som denna budget omfattar. Förvaltningen kommer även få i uppdrag att utreda ett införande av en utvidgning av ”15-timmarsregeln” till 20 timmar.

En satsning på skolor utanför tätorterna Knivsta och Alsike görs genom ett stöd för att vara mer attraktiva som arbetsgivare. Rektorn ska vara en tydlig pedagogisk ledare. Lärarnas tid ska i större utsträckning läggas på pedagogisk verksamhet. En utredning om hur lärarnas välmående kan öka ska genomföras.

Elevhälsan ska utvecklas för att ge bättre förutsättningar att alla elever ska nå godkända resultat i alla ämnen samt må bra såväl fysiskt som psykiskt.

Både förskolan och skolan ska vara fri från mobbning och kränkande behandling. Miljön ska vara både trygg och stimulera till nya kunskaper. Alla verksamheter ska ha handlingsplaner för hur de agerar både förebyggande och reaktivt mot olika nivåer av kränkningar, om de uppkommer. Skolornas IT-miljö ska utvecklas och antalet datorer per elev ska öka så att undervisningen ska kunna moderniseras och den digitala kompetensen hos eleverna öka. Nämnden ser positivt på de olika profileringar av skolor och förskolor som finns i Knivsta.

Den pedagogiska miljön ska vara levande och anpassas till dem som finns i undervisningen så att alla elever får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Alla skolor ska erbjuda hjälp med läxläsning på fritidstid eller mentorstid. Om den ges på fritidstid ska även elever som inte deltar på fritidshem eller fritidsklubb vara välkomna att delta.

Kulturskolan och ungdomsverksamheten ska bidra till att barn och ungdomar får en rikare fritid. Verksamheten ska nå många och alla ska känna sig trygga och välkomna. I detta förslag har vi lagt medel för att halvera avgifterna i Kulturskolan. Verksamheterna bör samverka med skolan för att försöka skapa bra och attraktiva tjänster för dem som jobbar i verksamheten.

MoB 2018 UN

MoB 2018 UN