övrigt

Omfattande bostadsplan saknar trädgård

Staden

Denna visionsbild är framtagen av arkitektfirman för att visa skala, hushöjder, gatbredd mm. Slutresultatet kan dock variera.    Foto: Ersérus arkitekter

Artikel publicerade i UNT den 7 oktober 2018.

ALSIKE
Upp till 2000 nya bostäder planeras i Alsike. När stadsodlingar ströks från detaljplanen reagerade Vänsterpartiet.

Detaljplanen berör den andra utbyggnaden av norra Alsike och ska möjliggöra byggandet av 1500 till 2 000 nya bostäder i olika boendeformer. Området består i dag av öppen ängs- och åkermark vilket ska ersättas av bostadsområden med bland annat ” trädgårdsstadskaraktär”.

I Knivsta kommuns översiktsplan går att läsa:
”Knivsta kommun ser posi tivt på stadsodling och kommer uppmuntra kommuninvånarna till bostadsnära odling i tätorterna.” Men i samband med Samhällsutvecklingsnämndens, SUN, sammanträde i slutet av september avslogs förslaget att inkludera stadsodlingar i planen. Detta fick Vänsterpartiet att reagera och de har lämnat ett särskilt yttrande i frågan:
– Det är viktigt att ha god tillgång till livsmedel nära platsen där man bor, bland annat för att minska mattransporterna. Enligt översiktsplanen ska vi politiker verka för att skapa förutsättningar för att odla nära våra bostäder. Så när vi ska bygga en så stor stadsdel som denna så känns det främmande att inte ha med detta i detaljplanen, säger Christer Johansson (V), ersättare i SUN.

Enligt Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande i SUN, handlar det inte om stadsodlingens vara eller icke vara, utan om tajming.
– Jag röstade emot att stadsodlingar inkluderas i detaljplanen. Men inte för att jag är emot stadsodlingar, utan för att det inte är lämpligt att lyfta en sådan fråga precis innan planen ska ut på samråd. Då riskerar man att föra in saker som kan gå i konflikt med andra aspekter, säger Boo Östberg.
Han ifrågasätter även huruvida frågor som berör småskaligt odlande i stadsmiljö bör lyftas i detaljplanen överhuvudtaget, med motiveringen att en sådan fråga kan lösas lokalt av de boende.
– I detta skeende behöver planen inte vara hundra procent färdig, det är ju därför vi skickar den på samråd, säger han.

Christer Johansson lyfter att Vänsterpartiet generellt är mycket nöjd med förslaget till detaljplan, som är närmare 700 sidor långt, även om de reagerade på exkluderingen av stadsodlingar i planen. I ett gemensamt pressmeddelande skriver partiet att det är högst troligt att frågan om stadsträdgårdar kommer lyftas i samband med de kommande medborgardialogerna.

Bostadsområdet kommer att byggas i närheten av naturreservaten Lunsen samt Moralundsskiftet. I detaljplanen prioriteras gång- och cykeltrafik framför resor med bil, bland annat genom gatornas utformning.

Adam Sjöborg
[email protected]

Skriv en kommentar