kommungruppen

Rapport från Knivsta Kommunfullmäktige den 26 september 2018

Maria Fornemo

Maria Fornemo

September månads fullmäktige var också mandatperiodens sista fullmäktige. Mötet innehöll ganska få frågor och var odramatiskt. Politiken var nog, i ärlighetens namn, i tanken redan inne och grubblade över kommande mandatperiod.

Information om Centrum för Idrott och Kultur
Kvällen inleddes med en rapport från bygget av CIK. Den gavs av Carina Norlander som är fritidschef och som tidigare jobbat på Lugnet i Falun. Centrum för idrott och kultur är alltså Knivstas kommande 15 000 kvadratmeter stora kultur- och idrottshus med två fullstora sporthallar, scen med plats för uppträdanden, kontor (i ett övergångsskede), så småningom en ishall och en del annat. Fyra konstnärer har fått i uppdrag att utsmycka byggnaden, både invändigt och utvändigt. Vi fick också höra att kostnaderna av olika orsaker stigit från beräknade 295 till 362 miljoner.

Klas Bergström informerade om ekonomin
Mer dystert om ekonomin. Kommunalrådet Klas Bergström (M) rapporterade att kommunen väntas gå back med 49 miljoner. Från 2018 måste exploateringsintäkter nämligen bokföras först när betalningen är genomförd. Logiskt kan man tycka, men ibland är det inte logiken som får styra. Nu har Knivsta tre år på sig att åter få budgeten i balans.

Fråga om barnens utemiljöer vid skolor och förskolor
Christer Johansson (V) ställde en fråga om utemiljöer vid skolor och förskolor, då dessa inte följer Boverkets rekommendationer, utan är mindre än vad som rekommenderas. Klas Bergström svarade att det i regel finns utrymmen utanför skolgården som barnen kan vistas på och att utrymmena därför ändå är tillräckliga.
– Vänsterpartiet känner sig inte nöjda med att ”kompensatoriska åtgärder” måste till i de planer som finns för nya förskolor, menade Johansson.
Bergström svarade att det är i bygglovsskedet det bestäms vad som är tillräckligt utrymmesmässigt, och där befinner sig inte ärendena ännu. Lämpligen ställs frågor om byggnationer till Bygg- och miljönämndens ordförande.
Frågan kommer fortsätta bevakas om varför kommunen inte efterlever det beslut som Kommunfullmäktige fattade redan 2016. Efter Vänsterpartiets och Miljöpartiets motion.

Svar på motion från (V) om Koldioxidbudget
Klimatförändringar har varit ett hett samtalsämne denna sommar, som varit ovanligt lång och torr i Sverige. Skördar har slagit fel och djur har fått gå till slakt på grund av foderbrist. Vänsterpartiets motion om kommunal koldioxidbudget låg därför väl i tiden och togs gott emot och ansågs besvarad av fullmäktige. Motionen hade via återremiss varit uppe i Kommunstyrelsen och vänt, för att återkomma till fullmäktige med ett tillägg där Kommunstyrelsen beslutat att för egen del ge förvaltningen i uppdrag att via forskningsprojekt beställa en koldioxidanalys (koldioxidbudget) för Knivsta kommun. Detta skulle kosta 25 000 kr.
SD valde som enda parti att yrka avslag på motionen. Först angav man ingen anledning, men efter att Klas Bergström uppmanat Gunnar Larsson att förklara sitt yrkande, berättade SD att man tyckte detta var för dyrt, och framför allt trodde inte SD att det fanns någon anledning att göra en koldioxidanalys. Klimatet och vädret hade genom historien varit lite ”fram och tillbaka”. Så några stora klimatförändringar orsakade av människan trodde Larsson inte riktigt på.

Maria Petra och Christer

Maria Malin och Christer

Motion om kartläggning av hur många individer som tappat personlig assistans. 
KD hade skrivit en motion om att kartlägga omfattningen och konsekvenser av indragna eller nekade ansökningar av personlig assistans enligt LSS i Knivsta kommun. Det korta svaret lyder att detta inte låter sig göras på grund av Försäkringskassans sekretess. Därefter följde en debatt om invånare i Knivsta som fått färre assistanstimmar. Alla politiker i talarstolen tyckte att detta var olyckligt. Debatten avslutades med att motionen avslogs.

Avtackningar
Avslutningsvis talade Kommunfullmäktiges avgående ordförande Kenneth Gunnar (KNu) lite kort om sina år som ordförande, och tackade för dessa fyra år. Det delades ut blommor till sekreterare och tekniker. Klas Bergström tackade också. Och nu börjar arbetet med den nya mandatperioden.

Maria Fornemo (V)
ersättare Kommunfullmäktige

Skriv en kommentar