kommungruppen

Sammandrag från kommunfullmäktige i Knivsta den 25 maj 2016

Christer Johansson

Christer Johansson / foto Sven-Olof Ahlgren UNT

Under punkten ”Kommunalråden informerar” berättade Klas Bergström (M) att byggandet i kommunen har tagit ordentlig fart. Så hög fart att det just nu ser ut som att kommunen kommer att få ett ekonomiskt överskott på 10,6 miljoner kr på grund av högre skatteintäkter än väntat. Klas nämnde naturligtvis inte att en mycket stor anledning till de ökade statsbidraget beror på ökat antal arbetade timmar i hela Sverige.

Claes Litsner (s) berättade bland annat att CIK-projektet är inne i en mötesintensiv period. Med alla förslag om nya järnvägsspår, hotell med mera så måste styrgruppen tänka till ordentligt. Ett extra kommunstyrelsemöte låter troligt.

Under punkt 5, ledamöternas frågor, ställde Christer Johansson, (V), en fråga till Anders Eskhult (C) om Knivstas å-rum. ”Kommer våra framtida Knivstabor att kunna promenera i ett blågrönt å-rum genom hela Knivsta tätort?”
Det korta svaret från Eskhult var ”ja”, och han berättade också att en grönstrukturplan för Knivsta var på gång. En Grönstrukturplan som innehåller den kartläggning av ekosystemtjänster som Vänsterpartiet motionerade om 2013. Äntligen.

Interpellation från Anneli Löfling (KN.NU) till utbildningsnämndens ordförande om lärarnas hälsa
– Sjukskrivningstalen bland lärarna har ökat och ligger nu i Knivsta på 6,9 procent. Psykisk ohälsa är den stora anledningen till ohälsotalen. Jag anser att ingen ska behöva bli psykiskt sjuk av sitt jobb, sade Löfling.
Björn Ove Björk (KD) svarade att Knivsta har bra skolresultat, men att vi behöver komma tillrätta med sjukskrivningarna.

800 liter ren glykol ut i Knivstaån
Därefter gjorde fullmäktige ett avbrott i ordinarie möte för att få information om glykolen som läckt ut i Knivstaån. Det är en säkerhetsventil som brustit och 800 liter etylenglykol har runnit ut ungefär vid gamla brandstationen. Detta skedde natten mellan söndag och måndag. Glykolen är skadlig och man ska inte låta barn eller hundar vara nere vid ån. Polisen ska på torsdag 26 maj göra en teknisk undersökning. Ämnet som runnit ut i Knivstaån är lätt nedbrytbart, dunstar i värme och kommer att vara borta inom någon vecka.
Fullmäktiges möte återupptas.

Interpellation från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande om demokratiskt inflytande för medborgare
Christer Johansson (V) frågade Klas Bergström (M) om Knivstas invånare skulle få möjlighet till ökat inflytande i Knivsta?
Klas Bergström svarade att hans syn är ”att vi har ett partsystem och att det är partiernas företrädare som har huvudansvaret för att föra en dialog men på de villkor som partiet själv tycker fungerar bäst” Det framgick tydligt att de båda partierna har olika syn på demokrati och om det är partier eller kommunen som ska organisera medborgarinflytandet. Klas Bergström menade att medborgarna i Knivsta har möjlighet till inflytande, genom personliga samtal med honom. Christer Johansson tycker inte det räcker och fick inget svar på hur Klas Bergström ska bidra till att uppfylla mål 3:1 i Mål och budget 2016 om ökat medborgarinflytande.

Malin Tollbom (v) gjorde ett inlägg om språk och demokrati. Om man ska orka och vilja engagera sig måste medborgarna förstå vad politiker säger, vilket är en demokratifråga. Förstår medborgarna vad politikerna pratar om? Hon hade därför mätt läsbarhetsindex (LIX) i några valda texter.
LIX-tal för texter av olika slag.

Under 25 Barnböcker.
25 till 30 Enkla texter.
30 till 40 Normaltext/skönlitteratur.
40 till 50 Sakinformation
50 till 60 Facktexter.
Över 60 Svåra facktexter/forskning/avhandlingar.

Tollbom fann att Christer Johansson och Mikael Rye-Danjelsens interpellationer låg kring 40. Klas Bergströms svar på dessa låg runt 60. Kommunens information till psykiskt sjuka om hur man söker bidrag låg också på 60. Kommunens text om Knivstas Vision låg så högt som 78.

Interpellation från Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU) till kommunstyrelsens ordförande om utbyggnaden av Knivsta samhälle
Danjelsen menade att den fördjupade översiktsplanen från 2012 inte följs längre. Vad är det då vi följer, undrade han? Klas Bergström svarade att FÖPen från 2012 visst följs, men den säger att vi ska vara flexibla i detaljplanearbetet. – Vi har ett ansvar att ta fram bostäder. Vi får ta fram en ny FÖP samtidigt som vi bygger. Det är svårt, men det går, menade Klas.

Därefter följde en knippe medborgarförslag, som KF avslog eller ansåg besvarade. De gällde snöröjning, lekplats vid Gredelbyskolan, rätt till ytterligare timmar på förskola för barn med förälder hemma, samt skolskjuts över kommungränserna.

Antagande av delregional utvecklingsplan för Arlandaregionen och lite övrigt blandat
Del delregionala utvecklingsplanen bifölls av KF. Det gjorde även, Riktlinjer och föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun, och det utan debatt. Det togs också beslut om Taxa för kommunens planverksamhet och Ändring av taxa för bygg- och miljönämndens verksamheter samt Revidering av policy för parkeringsövervakning, med avgifter Det blev bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Budget nästa gång
På junis fullmäktigemöte blir det budgetdebatt. Det ser vi fram emot.
Då finns det utsikter för en något hetare debatt.

Maria Fornemo och Christer Johanson

Skriv en kommentar