kommungruppen

Kommunfullmäktigemöte den 27 april 2016

Maria Fornemo på KF

Maria Fornemo på KF

Bokslutsdebatten var höjdpunkten på Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april. Men det blev ingen dramatik i salen. Inga långa politiska debatter med ajourneringar för överläggning. Nej, för denna gång var fullmäktiges ledamöter i stort sett överens.

Mötet inleddes med att Anders Nordh från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) informerade kring ämnet ”medborgardialog”. Syftet med hans medverkan var att stödja kommunens utveckling av medborgardialog och medskapande för ett demokratiskt och socialt hållbart samhälle. ”Samhället är ständigt i förvandling och fler måste bli delaktiga i de demokratiska processerna. Sverige har visserligen totalt sett ett högt valdeltagande, men i vissa distrikt kan det ligga väldigt lågt. Faktiskt nästan hälften så lågt som i staden i snitt.”

I Sverige är 4 % medlemmar i ett parti.  1 % är aktiva i politiken. Hur aktiverar man de övriga 95 %? Enligt undersökningar vill 66 % delta och påverka – men de känner sig inte inbjudna. Vi skulle kunna titta på livsstilar för att nå rätt medborgare. Verktyg för detta finns.

För att över huvud taget vända sig till medborgarna för medborgarinflytande måste man kunna svara JA! på:

1 Är frågan påverkbar
2 Är vi som beslutsfattare påverkbara

Man kan informera och föra dialog via t ex chatt, e-förslag, info på webb med karta (t ex felmarkering med punkter utsatta) eller medborgarpanel. Man får inte glömma att återkoppla till dialogen! Vad lovade vi? Hur synliggör vi hur resultaten tas till vara?

Christer Johansson ställde frågan: Hur ska man fånga upp unga?

Anders Nordh svarade att det fanns en del olika sätt. Men generellt säger undersökningar så väl i Knivsta som i resten av landet att unga är intresserade av att delta, men vet inte hur. Nedan följer några exempel från Anders Nordh om hur Knivsta skulle kunna öka medborgardialogen för unga.

1 medborgarsajter för unga
2 ansöka om att få bli kommun med sänkt rösträttsålder
3 speeddating mellan unga och politiker

Därefter startade det ordinarie kommunfullmäktigesammanträdet.

Kommunalråden informerar
Kommunalrådet Klas Bergström (M) informerade om att det går bra för kommunen. Då menar han ekonomiskt. Finansförvaltningen har större intäkter än beräknat, främst genom att folkmängden i kommunen har ökat mer än planerat. Detta genererar större skatteintäkter.
Claes Litsner, oppositionsråd, (S) berättade att vi närmar oss en ny infrastrukturperiod, med planerade cykelbanor i Knivsta, Vassunda och längs väg 255.
Björn-Ove Björk, (KD), kommunalråd, tog sig tid att berätta om skolsituationen. Förskolan präglas av låg personaltäthet och stora barngrupper. Vi ligger långt från Skolverkets rekommendationer.

Det är fullt i förskolorna, och då går närhetsprincipen före det fria skolvalet. Det finns alltså föräldrar i Knivsta som inte får sitt förstahandsval av förskola. Skolan uppvisar bra resultat men vi har alldeles för få lärare. Dock – fortfarande är det 10 % av Knivstas elever som går ut grundskolan med icke godkänt i ett eller flera ämnen. Det är inte bra, och vi måste komma till rätta med detta. Illa är också att tjejerna mår allt sämre i skolan. Knivsta kommer att ha förberedelseklasser (för nyanlända) i Thunmanskolan, Segerstaskolan och Alsike.

Forsbyvägen kommer inte att bli huvudled
Vägen går rakt genom samhället och förbi skolgård och Hälsohuset. Då ska man hålla 30, och att göra huvudled av en sådan väg är inte lämpligt av säkerhetsskäl. Kommunfullmäktige gick på KS förslag och avslog därmed motionen.

Revisionsberättelsen
Revisionsberättelsen drogs av kommunrevisorerna Bo Fischer och Eva Enskär. Knivsta har en ekonomi i balans, berättade man, men fortfarande dras Socialnämnden med underskott. Även Samhällsbyggnadsnämnden går minus.
Revisorerna har också synpunkter på mål och indikatorer. Politikernas mål och indikatorer är ibland så många och detaljerade, att de är svåra att bryta ned.
Knivstas budget är i balans bland annat för att vi fått fler medborgare. Vi har vuxit med 4,7 % under 2015. Det genererar skatteintäkter, och vi går runt ekonomiskt även i år.

Vänsterpartiets Christer Johansson påpekar att vi ändå inte har lyckats nå fler än 6 av de över 40 målen. Bland de ej uppnådda finns fritids- och kulturutbudet samt det finansiella målet. Det senare klaras först när hela koncernen räknas ihop.

  • Vi måste bli bättre på att formulera våra mål, sade Christer. Och vi behöver ta tag i de ökade sjukskrivningarna, bland annat inom socialtjänsten och lärarkåren. Det behövs också gemensamma insatser från flera håll för att förbättra unga flickors psykiska hälsa.

”Knivstas Sverigedemokrater för inte SDs politik”
Sverigedemokraterna motionerade om att avskaffa oppositionsrådsposten. Björn-Ove Björk (KD) gick då upp i talarstolen och gjorde slarvsylta av Sverigedemokraterna och deras motioner. Han förkunnade, för församlingen i fullmäktige och för lyssnare på nätet, att de lokala politikerna i SD inte hade lagt fram fler än tre motioner i kommunen under alla deras år i fullmäktige. Han fortsatte med att påstå att dessa tre motioner inte ens var skrivna av Knivstas SD:are, utan kom från ett centralt kansli.

Där trodde man att Björn-Ove Björk hade sagt sitt. Men efter replik från Gunnar Larsson var Björn-Ove Björk tillbaka till andra halvlek. Efter ett par minuter på bänken tog han replik och gick upp i talarstolen igen. Genom att kraftigt avvika från ämnet, som ju var oppositionsrådsposten,  fick Björk fram att de lokala SDarna inte klarade av att föra sitt partis politik, då de så sent som i fullmäktige för en månad sedan röstat för (det kontroversiella?) beslutet att tilldela hälften av kommunens hyresrätter till bostadslösa människor på flykt.

Som Vänsterpartist är man naturligtvis glad över att de lokala Sverigedemokraterna röstar tvärs emot det man trodde att SD stod för, och hjälper de nyanlända att få stanna, att få tak över huvudet.
Men vad tycker SD:s väljare?

Posten som oppositionsråd finns fortfarande kvar.

Avslutningsvis anmäldes några interpellationer till kommande KF i maj. Från Vänsterpartiet anmäldes interpellation om Medborgarinflytande.

Sammanfattat av Maria Fornemo

Skriv en kommentar