kommungruppen

Rapport från KF den 9 mars 2016

Jaya Montell

Jaya Montell

Mötet började med att kommunalråden informerade. Både Claes Litsner och Klas Bergström hade besökt UF mässan (Ung Företagsamhet) i Uppsala dagen innan. Bergström informerade om kommunnkoncernens resultat 2015 och berättade om underskott i socialnämnden och kommunstyrelsen. Litsner berättade om Handelskammarens besök i Knivsta och angelägenheten i att det ska bli 4 spår i Knivsta.

Information om Knivstabostäder
Efter kommunalrådens information berättade Knivstabostäder om “Bo kvar”-konceptet. Modellen har tagits fram tillsammans med hyresgästföreningen. Hyresgästen skall kunna bo kvar under och efter renoveringen, beståndet skall vara kvar.

Inom fem till sju år behöver man göra kraftiga renoveringar/underhåll. Hur löser man detta?
– sälja delar av beståndet (leder till hyreshöjningar)
– successiva åtgärder (skulle ta för lång tid)
– totalrenovering – stora hyreshöjningar

Den modell man nu har tagit fram beskrivs vara en ansvarsfull modell, teknisk hållbar, miljömässigt hållbar och social hållbar. Arbetet kommer pågå under sju år.

Modellen präglas av transparens och medbestämmande. Hyresgästen kan bo kvar under och efter åtgärden.

Interpellation om livsmedelskontroll
Anders Grönvall (S) inledde med att hävda att små kommuner behöver gå ihop för att klara av kontrollen, något som regeringen, länsstyrelsen och livsmedelsverket anser.

Bo Östberg (C) tycker vi har bra koll på läget i Knivsta. Bo menar att det finns ett samarbete med Håbo kommun och till viss del med Uppsala. I Knivsta har vi två livsmedelsinspektörer.

Detaljplan Virksladan
Det första beslutsärendet handlade om detaljplanen för kvarteret Virkesladan, Gredelby 7:85 (Mojjentomten), en omdebatterad detaljplan, vår mest centrala tomt.

Miljöpartiet har i SUN och KS reserverat sig och yrkat på återremiss. Vänt sig mot att kommunen har lämnat tankarna i den antagna Fördjupade Översiktsplanen, FÖP, utan att det finns något i dess ställe. Det demokratiska inflytandet har varit för litet. Frimärksplaner istället för helhetstänk. Centern framhåller att vi är del av Arlandasamarbetet som säger att vi i området skall bygga mycket/utveckla bostäder. Knivsta tillhör en tillväxtregion och det är här vi behöver bygga. Vi måste leva upp till omvärldens krav. Vi har en chans och ett krav. Känner sig trygga i den plan som lagts fram. Anders Grönvall Socialdemokraterna säger att vi måste skapa attraktiva boendemiljöer. Vi måste få till en ny översiktsplan. Dialogen med medborgarna behöver utvecklas. Anders och S har förslag på hur medborgardialogen kan utvecklas så att planer bättre kan förankras.

Peter Evans (S) yrkar bifall till planen. I Virkesladan kan olika verksamheter inrymmas. Information och dialogprocessen måste förbättras. B-O Björk (KD), planen skapar den centrumkänslan vi behöver. Byggnaden skapar förutsättningar för nya arbetstillfällen, mötesplatser, bostäder. Yrkar bifall. Sara Antell (MP) ingen arkitekttävling har utlysts. Saknar samrådsredogörelse.

Vänsterpartiet framhöll att detaljplanen kraftigt avviker från gällande översiktsplan. Det finns lagstiftning kring detta som säger att om man frångår den fördjupade översiktsplanen så skall man grundligt utreda och redogöra för konsekvenserna. Processen kring planen har stora brister. Inget offentligt samrådsmöte har arrangerats trots att byggnationen berör Knivstas medborgare i hög grad. För några månader sedan fick alla ledamöter utbildning genom SKL, Sveriges kommuner och landsting, där beskrev man att kostnaden för ökad dialog med medborgare sparades in på den minskade processen med överklaganden. Vi behöver bygga hyresrätter.

Sara Antell (MP) sa att om man vill få acceptans för stora förändringar så måste man genomföra förändringarna tillsammans. SKL har många goda exempel på hur man jobbar med medborgardialog. MP betonade, liksom V vikten av att vi jobbar fram en översiktsplan. I FÖP står det om stadsbilden att att enstaka byggnader, i speciella lägen, kan tillåtas byggas med fem våningar. Med andra ord strider detaljplanen mot FÖP:en. Höga hus behöver mer plats omkring sig.

Virkesladan

Förslag på byggnader på ”Mojjentomten”

Knivsta.Nu beskrev att de är för att förtäta och utveckla Knivsta men vill att man i processen utgår från hållbarhet i alla aspekter, man tycker att Knivsta har goda förutsättningar för detta. Claes Litsner (S) yrkade bifall till förslaget och avslag till en återremiss med motiveringen att det inte finns något som säger att ärendet kan komma tillbaka i en annan form till nästa KF. Han tycker att planen överensstämmer med Knivstas nya identitet och tror att det blir OK.

M och C uttryckte att de tyckte att man redan stött och blött den här planen i alla möjliga led. Man framhöll att byggnaden skulle komma att inrymma kultur och företag samtidigt som man pratade om vikten att bygga bostäder snabbt för de 700 000 personer som saknar bostad i Sverige. Bo Östberg (C) sa att vi ändå inte kommer bli mer nöjda om vi fortsätter processen.

Det som (V) och (MP) beskrev som en ansvarstagande och demokratisk process beskrevs av Moderaterna som att “kasta in grus i maskineriet”.

Tillsammans med Miljöpartiet och Knivsta.Nu yrkade Vänsterpartiet på återremiss. Yrkandet avslogs.

Bildande av dotterbolag i Knivstabostäder AB
Syftet är, enligt Bergström (M), att komma igång med byggandet av bostäder. Förslaget handlar om att separera ekonomierna, ett praktiskt sätt att dela upp beståndet.

Hyran på en tvåa i Sverige ligger på 8000/månaden. Detta är ett sätt att skydda hyresgästerna. Nu har vi ca 500 lägenheter vilket är ett litet bolag. I framtiden när man fått en stabilitet är det bra att hålla isär, sedan kan man fatta nytt beslut.

Knivsta.nu yrkar på avslag. Knivsta behöver inte två allmännyttiga bolag. Socialdemokraterna menade att frågan är djupt ideologisk eftersom den egentliga anledningen är att man lättare skall kunna sälja av hyresrätter och ombilda dem till bostadsrätter.

Christer Johansson (V) berättade att man ända sedan Knivsta blev egen kommun har diskuterat Knivstabostäder. Debatten har flera gånger handlat om försäljning. Vänsterpartiet hävdar vikten av fler hyresrätter. Nu har KS beslutat om en begränsning till 150 lägenheter vilket vi motsätter oss. Vi ser ingen nytta med förslaget. Knivstabostäder har ju redan uppdrag att bygga bostäder. Vänsterpartiet ser med oro på Alf Alstedts motivering om att förslaget innebär att beslut inte behöver passera KF.

KD anser att man inte förlorar stordriftsfördelar genom att bilda ett dotterbolag. Vi riskerar att höga kostnader spiller över på det befintliga hyresbeståndet om vi inte antar förslaget. Det kan leda till att människor inte har råd att bo kvar. Tycker det är förvånande att (V) inte vill skydda de befintliga hyresgästerna. KD hotar med att de kommer vara tveksamma till nybyggnation av hyresrätter om det inte sker i ett dotterbolag.

Christer Johansson (V) säger att det verkar som om alliansen bestämt sig för att det nya bostäderna kommer bli jättedyra att bo i. Vänsterpartiet vill att vi bygger så att folk har råd att bo. Vi vill att man sätter villkor för dem som bygger hyreslägenheter så att folk har råd att bo i dem. Dessutom jobbar vi med att påverka regeringen så att det avsätts medel för såväl nybyggnation som renovering. I dag får alla som äger sin bostad dela på statliga bidrag på ca 170 miljarder per år medan hyresgäster bara får höjda hyror.

Alf Alstedt (M) menar att man inte kommer ifrån att nya lägenheter blir dyrare. (M) menar att det inte finns någon dold agenda och menar att en enhällig styrelse (Knivsta Bostäder) vill att man bildar ett dotterbolag.

KF beslutade, efter omröstning, om att avslå förslaget om att bilda ett dotterbolag för de nya lägenheterna.

Tillägg till ägardirektiven för Knivstabostäder AB
Ärendet handlade om att Knivstabostäder skall upplåta bostäder till kommunen.
Etableringsersättningen skall godkännas som inkomst. Det blir dyrt för kommunen att ha personer i särskilda boenden istället för att kunna få bo i en lägenhet.

Ett enhälligt KF beslutar efter diskussion enligt förslaget om ägardirektivet med ett tillägg om att det görs en konsekvensanalys kring på vilket sätt bolagets ekonomi påverkas.

Riktlinjer för Markanvisningar
Vänsterpartiet yrkar bifall till riktlinjer för markanvisningar i Knivsta kommun. Ett förslag som på Kvartettens initiativ jobbats fram tillsammans med Alliansen. Ett enhälligt KF beslutar enligt det “nya” förslaget.

sammanfattat av
Jaya Montell

Skriv en kommentar