motioner

Gör Gredelby hagar och Trunsta träsk till Naturreservat

Rödbena i Trunsta träsk

Rödbena i Trunsta träsk / foto från Natursidan.se

Den här motionen, som vi i Vänsterpartiet skrivit tillsammans med Miljöpartiet, anmäls på KF den 24 september. 

Kommunen arbetar just nu med att ta fram en grönstrukturplan som kommer att kunna utgöra ett viktigt underlag för planeringen av Knivstas fortsatta utveckling. Här ska bland annat ekologiska och sociala värden av grönområden kartläggas och kunskap om hur dessa områden är beroende av varandra inhämtas. Vi tror att det även är nödvändigt att ge ett mer långsiktigt formellt skydd av värdefull natur i kommunen, inte minst i tätortsnära lägen.

Knivsta har flera grönområden med höga naturvärden och av stor betydelse för friluftslivet och folkhälsan. Forskning visar att tillgång till naturmark med varierad vegetation och topografi har en positiv inverkan på barns lek och därmed deras utveckling och skolresultat.

Knivsta saknar idag kommunala reservat och andelen skyddad natur är förhållandevis låg jämfört med andra snabbt växande kommuner i regionen. Ett viktigt nära grönområde är Gredelby hagar och Trunsta träsk. Kunskapen om platsen är stor och engagemanget brett. Nyligen tog Trunstagruppen och Knivsta kommun emot Artdatabankens naturvårdspris för restaureringen av Gredelby hagar och Trunsta träsk. Därför menar vi att det vore lämpligt att låta detta område bli Knivsta kommuns första egna naturreservat.
Mot bakgrund av vad som ovan framförts yrkar Vänsterpartiet och Miljöpartiet:

• att insatser sätts in för att öka andelen skyddad natur i Knivsta samt

• att man börjar med att inrätta ett kommunalt reservat i Gredelby hagar och Trunsta träsk

Christer Johansson (V)
Sara Antell (MP)

Skriv en kommentar