kommungruppen

Sammanfattning av kommunfullmäktigemötet den 22 maj 2014

Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla

Malin Tollbom

Knivstas utbyggnad
EU-valet och Nydal var de två frågor som dominerade kvällens möte. Det verkar som att Nydal är tänkt att sluka hela Knivstas påtänkta befolkning på 10000 innevånare. Vid en första anblick ser den senaste skissen över området ut som ett välplanerat område med bevarad skog och gröna stråk, men den avviker kraftigt från det vi är vana att se i Knivsta och saknar flera viktiga beståndsdelar. Alla (ca 3500)bostäder ser ut att bestå av flerbostadshus av varierande våningsantal, medan Knivsta annars till stor del består av radhus/villor. Vänsterpartiet ser fram emot fler hyresrätter, men önskar mer varierad bebyggelse då vi tror att det finns olika behov. Även fritidsområden, öppna lekplatser och insprängda grönområden saknas enligt oss i denna plan. Kanske kan utbyggnaden ske i ett lägre tempo, med större hänsyn till behov som inte enbart handlar om bostäder, utan även en social hållbarhet.

Vänsterförslag för nya hyresrätter röstades igenom
Vid förra kommunfullmäktige påvisade Vänsterpartiet en konstig formulering i Knivstabostäders bolagsordning där de inte skulle ha möjligt att bygga nya hyresrätter. Vid dagens möte återinskrevs möjligheten att bebygga, men majoriteten lade istället fram en tilläggsordning vilket skulle innebära att kommunstyrelsen (majoriteten) kunde avslå eventuella önskemål om att bygga nya lägenheter. Att en kommunstyrelse ska lägga sig i möjligheten för ett bolag att bygga, är både konstigt och regelvidrigt, vilket påpekades av såväl V som S och KN.NU. Efter en tuff debatt där Moderaterna försökte försvara tillägget, förkastades det av alla utom M, Anne-Marie Morhed (FP), Anders Eskhult (C) och Björn-Owe Björk (KD). Kanske vi snart kan få se nya kommunägda hyresrätter efter många, långa år.

VA–Taxa
Kommunstyrelsen hade gett Roslagsvatten i uppdrag att höja anslutningsavgifterna så att dessa kommer i nivå med övriga medlemskommuner. På sammanträdet kom ett nytt argument som handlade om att kostnaderna för anslutning stigit och det var anledningen till behovet av höjd taxa. Vänsterpartiet ifrågasatte att fatta beslut om det nya argumentet men förlorade voteringen knappt. Så nu har Knivsta en av de dyraste anslutningsavgifterna i landet.

Ytterligare en votering som majoriteten förlorade.
Under kvällen nedröstades Moderaterna vid ytterligare ett tillfälle. En till synes enkel fråga om att överföra pengar från en nämnd till en annan, visade sig inte vara förankrad hos nämndordförande. Då Socialnämnden forsätter att gå back, föreslog Kommunstyrelsen att medel skulle tillföras från Fritidsnämndens anslagna medel för CIK. Det besvärliga var bara att Britta Lästh som är Fritidsnämndens ordförande, redan använt dessa medel i en engångskostnad för ny bioutrustning i Blå Vingen i Långhundra. Under mötet framkom dessutom att hon inte hade tillfrågats om överföringen var möjlig. Hennes partikamrat i KN.NU hade, enligt Klas Bergström, lovat ta upp saken, men av någon anledning blev detta inte av. Britta Lästh själv, tog upp möjligheten att hennes kön eventuellt gjort det lättare för Kommunstyrelsen att köra över henne som nämndordförande och det är inte utan att man funderar över om det inte kan ligga någonting i hennes reflektion. Eftersom hela processen gått till på ett oklart sätt, återremitterades frågan (= skickades tillbaks för att allt ska gå rätt till), till Moderaternas protester.

Sammanfattningsvis var det en spännande och intressant fullmäktigekväll som visade på tydliga sprickor mellan och inom de partier som styr Knivsta.

Malin Tollbom

Skriv en kommentar