kommungruppen

Sammanfattning av kommunfullmäktigemötet den 24/4 2014

Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla

Malin Tollbom

Denna kväll informerade kommunalrådet Klas Bergström om ett rejält fortsatt underskott för socialnämnden och ett något mindre för utbildningsnämnden i årets budget. Lite intressant är det att förra årets stora underskott inte verkar ha påverkat vare sig tilldelning av resurser eller ändrad hushållning.

VA – lösningar på landsbygden
Christer ställde en fråga om VA lösningar på landsbygden, till Bo Östberg, ordförande i Bygg- och miljönämnden. Många invånare har hört av sig och är oroliga för dyra tvångstanslutningar till kommunala lösningar. Bos svar att det kommer att finnas utrymmer för enskilda gemensamhetsanläggningar lugnar, åtminstone för stunden. Men Vänsterpartiet kommer fortsätta bevaka frågan som är viktig för framtida utbyggnader, på landsbygden.

Revisionen kritisk till årsredovisning 2013
Revisionen riktade svidande kritik mot kommunens årsredovisning. Ett av de stora problemen som kvarstår tros tidigare års kritik är de olika nämndernas mål och måluppfyllelse. Eftersom målen inte är mätbara, kan man inte bedöma om uppfyllda eller delvis uppfyllda mål. En del av motiveringarna till varför mål uppnåtts, visade sig inte ha någon koppling till målen i sig. Då är det lätt att skriva att mål uppfyllts som i själva verket inte gjort så.
En anmärkning riktades från revisorerna till Socialnämnden och vi fick också veta att de övervägt att inte föreslå KF att ge nämnden ansvarsfrihet. Detta är både allvarligt och ovanligt. En del av kritiken (förutom målen) gick ut på att inga dokumenterade åtgärder gjorts för att rädda ekonomin. Frågan hade lyfts hos kommunstyrelsen vid något tillfälle, men kommunstyrelsen hade valt att inte tilldela mer resurser. Givetvis väcks frågan: Varför kan inte de styrande i Knivsta tilldela tillräckliga resurser? Det handlar om kommunens äldre, handikappade, sjuka och utsatta, grupper som vi svårligen kan spara in mer på.
Efter revisionen startades en livlig debatt huruvida KF också skulle stå för en anmärkning mot socialnämnden. Resultatet blev slutligen 12 för anmärkning och 16 mot. Kanske skulle en debatt om en anmärkning mot kommunstyrelsen vara intressant, med tanke på att de är ansvariga för socialnämndens resurstilldelning.

Personalbokslut i årsredovisningen
Vänsterpartiet saknar lönekartläggningar i personalbokslutet. Vi konstaterar slutligen att löneskillnaderna tyvärr fortsätter att öka mellan kvinnor och män i kommunen (10 % för män mot 7 % löneökning för kvinnor).

Köp av Servicehuset
Ett förslag att köpa in servicehuset röstades igenom trots flera oklarheter. Eftersom underlaget lett till att tjänstemännen själva velat underkänna affären och andra stora investeringar, som t.ex. fritidsanläggningar, känns som mer akuta i dagsläget, valde Vänsterpartiet att motsätta sig affären i dagsläget.

Malin Tollbom

Skriv en kommentar