insändare

Kvinnor för välfärd – välfärd för kvinnor

Maria Fornemo/foto Robert Johansson

Insändare i Knivstabygden 7 mars, inför den Internationella Kvinnodagen den 8 mars.

En av grunderna för ett jämställt samhälle är att män och kvinnor gemensamt tar ansvar för hem och familj. Det är därför med glädje vi läser att Knivstaborna är bäst i landet på att dela på föräldraförsäkringen. Här är papporna föräldralediga i större utsträckning än någon annanstans i landet.

Däremot är det bekymmersamt att inkomstklyftan mellan män och kvinnor i kommunen ökar. Vid förra valet skilde det i snitt ca 100 000 kr mellan en heltidsarbetande kvinna och en heltidsarbetande man. Nu är siffran nästan 115 000 kr. Vad beror det på?

I ett internationellt perspektiv har kvinnor i Sverige kommit långt när det gäller jämställdhet mellan könen. Det är den svenska efterkrigspolitiken för full sysselsättning, väl utbyggd offentlig sektor och ett generellt välfärdssystem som har varit av avgörande betydelse för kvinnorna.

Under senare tid har dock vårt välfärdssystem gått från ett i allt väsentligt generellt system till avsevärda strukturella försämringar av arbetslöshets-, sjuk- och föräldraförsäkringen. I teorin är det könsneutrala reformer, men i praktiken har de ökat klyftorna mellan kvinnor och män. Nedmonteringen av trygghetssystemen har finansierats med historiskt stora skattesänkningar. Den stöds av EU:s grundlagfästa högerpolitik som förutsätter nedskärningar och privatisering av offentlig sektor.

Vi vänsterkvinnor säger nej till nedmonteringen av välfärdssystemet. Kvinnor har i större utsträckning än män sin försörjning inom vårdyrken. När jobben försvinner inom äldreomsorg, sjukvård och skola drabbas därför inte bara gamla som inte får den omsorg de har rätt till, sjuka som behöver vård och unga som ska ha utbildning. Det drabbar också kvinnor då de fråntas försörjningsmöjligheter. För inte kan väl tanken från regering och riksdag vara att vi kvinnor ska stanna hemma och oavlönat tar hand om barn och gamla medan männen är på jobbet och drar in pengar?

Vänsterpartiet vill att Knivsta gör en insats för välfärden och kvinnorna och satsar mer på jobb inom förskola, skola och äldreomsorg. Nyckeln till ett gott och jämställt samhälle stavas offentlig sektor – inte skattesänkningar och RUT.

Maria Fornemo
Malin Tollbom
Pernilla Åkerfeldt

Skriv en kommentar