motioner

Verklig valfrihet i vardagen

Christer Johansson

Christer Johansson

Motion till KF den 11 februari 2010

Just nu byggs det ett nytt äldreboende i Knivsta. Det är efterlängtat av både de som ska bo i husen och för personalen som ska jobba i dem. I majoritetens Vision för Äldrefrågor i Knivsta, från januari 2008, kan man läsa att: ”Äldrevården står inför ett nydaningsskede i kommunen.” och lite senare i samma dokument: ”Särskild uppmärksamhet skall ägnas hur man åstadkommer ett konstruktivt samarbete mellan det privata och offentliga i sammanhanget.”

Det nuvarande systemet i Knivsta ger redan nu brukaren möjlighet att välja vilken utförare som ska ge den service den gamle har rätt till. Vänsterpartiet vill utveckla det och se en verklig valfrihet där de äldre får större makt att styra över sin egen vardag. Att i en dialog med sin kontaktperson, undersköterska/vårdbiträde, fatta egna beslut om när man vill gå och lägga sig, duscha, gå och handla eller ta en promenad kommer att öka såväl trivsel som livskvalitet.

Modeller som används på flera äldreboenden runt om i landet, bland annat Eslöv, är att varje person får en egen timme eller två, i veckan där han/hon själv, tillsammans med en personal, kan välja vad tiden skall användas till. Man kan också slå ihop tiden så man har en hel förmiddag att fritt förfoga över.

Flera spännande alternativ finns ute i landet när det gäller möjligheten att inom den biståndsbedömda tiden ha ett stort inflytande över vad tiden skall användas till. Falun är en föregångskommun som fått fler efterföljare. I Göteborg har man efter försök i stadsdelen Askim beslutat om en modell som skall gälla i hela staden, en Göteborgmodell för hemtjänsten där den enskilde kan avgöra vilka serviceinsatser (vad) som ska utföras inom den beslutade tiden om de inte står i strid med målet för insatserna eller kraven på personalens arbetsmiljö.

Utvärderingar som gjorts har visat att det finns flera vinster. Brukarna är nöjdare, piggare och får oftare de insatser som de verkligen vill ha. Dessutom trivs personalen bättre och har minskat sjukfrånvaron. Allt detta utan att några extra medel har behövts skjutas till.

Vänsterpartiet i Knivsta vill att de äldre ska ges rätt att själv bestämma hur hemtjänsttimmarna ska användas och att det finns större individuell anpassning i de särskilda boendena. När det har uppnåtts blir de äldres liv ”värdigt, tryggt och aktivt” som avslutar Vision för Äldrefrågor i Knivsta.

Mot bakgrund av vad som ovan sagts yrkar Vänsterpartiet att:

  • Det startas en utredning där vi tar till oss erfarenheter från andra kommuner och anpassar till Knivstas lokala förhållanden i syfte att öka valfriheten i vardagen för de äldre. 

Christer Johansson
Vänsterpartiet i Knivsta

Skriv en kommentar