Nyheter

Läs det senaste från Vänsterpartiet Knivsta

Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn

lekplats
Denna motion anmäldes på Kommunfullmäktige den 18 april. Roligt att (S) har en väldigt lika vid samma tillfälle. Nu behövs det bara några partier till som tycker att Knivstas barn är värda en riktigt bra lekplats för olika åldrar. I det mycket snabbt växande Knivsta är var tredje invånare under 18 år. För de äldre finns ett antal restauranger, biblioteket och samlingssalar som kan hyras för privata fester. De äldre ungdomarna har två fritidsgårdar och en hel del idrottsaktiviteter att välja på. Men vad finns för de mindre barnen? Under de senaste cirka tolv månaderna har ett antal medborgarförslag passerat...

Mer kultur i Knivsta – låt oss starta med de unga

Maria Fornemo
Denna motion anmäldes till kommunfullmäktige den 14 juni 2017 Kultur är ett ämne vi inte så ofta pratar om i kommunfullmäktige i Knivsta. Det är inte så konstigt. Vi har nämligen ganska ont om kultur i kommunen och därför dyker den sällan upp på agendan. I SKL:s rankning över tätbefolkade kommuner (hur bra kommunerna upplevs vara av invånarna) kom Knivsta på en 17:e plats totalt vilket är ganska bra. Då ska man också veta att parametern ”Kultur” drog ner Knivsta som ett sänke i undersökningen, för där kom vi bland de allra sista av totalt 131 kommuner. Detta bör ändras...

6 timmars arbetsdag

socialforvaltning
Många kämpar i dag med att få dagen att räcka till. Speciellt småbarnsfamiljer har idag långa arbetsdagar och barnen ännu längre. På ett flertal platser i landet som Göteborg, Sundsvall, Enköping och även i Skellefteå genomförs nu försök med kortare arbetsdagar. Forskning som gjorts kommer till entydiga svar: På sikt kan sex timmars arbetsdag få positiva effekter både på de anställdas hälsa och arbetsförmåga. Trots en enorm ökning av vinster och produktivitet har normalarbetsveckan om 40 timmar varit oförändrad för större delen av arbetsmarknaden sedan 1973. Detta samtidigt som sjuktalen och ohälsan ökar kraftigt på hela arbetsmarknaden. Detta samtidigt som...

Ta fram mål och riktlinjer för trygga, säkra, stimulerande och nära utemiljöer för barn och unga

Denna motion lämnades in till KF i mars 2015 och fick fullmäktiges gillande den 28 september 2016 Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun Det är sedan länge känt att det är bra för hälsan att röra på sig. Att tidigt skapa vanor med mycket rörelse, inte minst utomhus, är en bra investering för ett framtida fysiskt och psykiskt välbefinnande. Forskning visar även att tillgång till naturmark med varierad vegetation och topografi har en positiv inverkan på barns lek och därmed deras utveckling och skolresultat. Att bedriva pedagogisk verksamhet i utomhusmiljöer kan även förstärka inlärningen och utgöra ett komplement till undervisningen i...

Avveckla anställningsformen Allmän visstid

Vi tar fajten
Motion som anmäls på kommunfullmäktige den 24 september. Vänsterpartiet arbetar för att Knivsta kommun som offentlig arbetsgivare ska vara ett föredöme på arbetsmarknaden. Vi ska arbeta för att de som arbetar för kommunen ska ha goda arbetsvillkor och trygga anställningar. Det skapar de bästa förutsättningarna för nöjda medarbetare och långsiktig kompetens i kommunens alla verksamheter. Vänsterpartiet föreslår därför att kommunen inte ska använda sig av anställningsformen allmän visstid i framtiden samt att de 80 anställda som idag finns i denna anställningsform övergår till andra och tryggare anställningar. Vi vet vilka konsekvenser otrygga jobb får för människor liv. Det gör bland...

Gör Gredelby hagar och Trunsta träsk till Naturreservat

Trunsta-trask-fageltorn
Den här motionen, som vi i Vänsterpartiet skrivit tillsammans med Miljöpartiet, anmäls på KF den 24 september.  Kommunen arbetar just nu med att ta fram en grönstrukturplan som kommer att kunna utgöra ett viktigt underlag för planeringen av Knivstas fortsatta utveckling. Här ska bland annat ekologiska och sociala värden av grönområden kartläggas och kunskap om hur dessa områden är beroende av varandra inhämtas. Vi tror att det även är nödvändigt att ge ett mer långsiktigt formellt skydd av värdefull natur i kommunen, inte minst i tätortsnära lägen. Knivsta har flera grönområden med höga naturvärden och av stor betydelse för friluftslivet...

Byggemenskaper till Knivsta

Byggemenskap
Motion inlämnad till kommunfullmäktige den 26 september 2013 Det råder bostadsbrist i hela landet och speciellt i Stockholm – Uppsala regionen. Trots att det i Knivsta byggs nästan mer än någon annan stans i landet, i förhållande till folkmängd, är det för lite. Kön till en hyreslägenhet i Knivstabostäder är sex år och det är inte speciellt tillfredställande.Vänsterpartiet tycker att det vore spännande och intressant att låta t ex några av de som köar hos Knivstabostäder förverkliga sitt boende genom byggemenskaper. Fenomenet byggemenskaper är ännu ganska okänt i Sverige men stort i länder som Tyskland, Danmark och Holland. På samma...

Kartläggning av ekosystemtjänsterna i Knivsta kommun

Motion inlämnad till Knivsta kommunfullmäktige den 19 juni 2013 Ekosystemtjänster är ett relativt nytt begrepp, som beskriver de tjänster naturen gör och som ofta är livsnödvändiga för oss och andra levande varelser. Som exempel kan nämnas vattenrening, fotosyntes, luftrening och pollinering av grödor. Naturskyddsföreningen ha tagit fram en modell, ”Räkna med ekosystemtjänster” med vilken kommuner kan kartlägga och värdera ekosystemtjänster. Grunderna till denna modell togs fram av en grupp internationelle ekonomer och ekologer, The Economics of Ecosystem and Biodiversity, TEEB, under FN´s internationella år för biologisk mångfald. Tanken är att lyfta ekosystemtjänsterna som en del av naturkapitalet och synliggöra de...

Höjd matkvalitet med kommunala kor

På kommunfullmäktige den 25 april anmäldes nedanstående motion till Knivsta kommunfullmäktige. I strävan att kunna servera god och näringsrik mat till skolelever och äldre, planerar sex kommuner i Dalarna att köpa in egna kor och får. Tanken är inte att kommunernas politiker och tjänstemän ska bli djurskötare. Istället ska djuren i någon form arrenderas ut till bönder i trakten. Därefter ska djuren slaktas i närbeläget slakteri I Borlänge är detta redan beprövat. Där köptes kor in för att bibehålla ett levande och öppet kulturlandskap, landskapet växte igen när bönder lade ner sin verksamhet. Projektet drivs där med hjälp av EU-miljöstöd....

Inför Barnkonsekvensanalys i Knivsta

Motion som lämnades in till fullmäktige den 14 februari 2013 Väldigt många av de beslut som fatts i nämnder och styrelser samt i kommunfullmäktige får konsekvenser för barnen i vår kommun. De enda platser som jag kan hitta någon analys och uppföljning av de besluten är i några enheters kvalitetsredovisningar. Vänsterpartiet tycker att det är för tunt och vill se en kvalitetshöjning av konsekvenserna för barnen, av de politiskt fattade besluten. Knivsta Kommun har genom barnkonventionen ansvar för att se till att alla barn får sina rättigheter tillgodosedda. Ett samhälle som är bra för barn är bra för alla medborgare....