kommungruppen

Sammanfattning från Kommunfullmäktiges sammanträde 21 november

Maria Fornemo i KF

Maria Fornemo i KF

Novembersammanträdet var ett fullmäktigemöte då en fick byta sida både fysiskt och mentalt. Jag hade inledningsvis svårt att veta var jag skulle sitta och blev till slut bortstyrd från höger sida om presidiet till vänster. Alltså från oppositionssidan, där jag vant mig vid att sitta, till majoritetssidan. Jag saknar mina kompisar i oppositionen, men är samtidigt glad över nya vänner. För nu ingår Vänsterpartiet i en majoritetsskara bestående av M, C, S, MP och V.

Ålderspresident Claes Litsner (S) tjänstgjorde som kommunfullmäktiges ordförande och styrde med tydlig och vänlig hand den första kvarten. Sedan tog Klas Bergström (M) över. Rookie på posten, men även han skötte sig väl. Mängder av val till nämnder, KS och andra organ klubbades denna afton.

Den första diskussionen dök upp vid punkt sju, som handlade om verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2018. Utbildningsnämnden blev föremål för funderingar, då delårsbokslutet för Kultur och fritid inte var fullständigt. Björn Owe Björk (KD), ordförande i Utbildningsnämnden, förklarade omständigheterna kring detta. Delårsbokslutet godkändes därefter av fullmäktige.

Valet av kommunfullmäktiges revisorer utföll enligt valberedningens förslag, med SD:s Ronny Hellström som ordförande.

Kommunfullmäktiges ordförande alternerar kommande mandatperiod. År 1 och 2 är Klas Bergström ordförande, år 3 och 4 Peter Evansson (S).

I valet till Kommunstyrelsen valdes Peter Evansson till ordförande i två år, och därefter blir Klas Bergström ordförande i två år. Boo Östberg (C) blir förste vice ordförande. Lennart Lundberg (KNU) valdes till andre vice ordförande. Vår egen Vänstergruppledare Christer Johansson fick en ersättarplats.

Därefter blev det röriga beslut kring Socialnämnden, där fullmäktige klubbade igenom fem ersättare när det borde vara tre. Ordförande Bergström ville få församlingen att tänka om, tänka rätt och överväga de ekonomiska konsekvenser fem ersättare skulle få för nämnden. Pontus Lamberg (KD) yrkade dock på fem, trots vädjan från Kerstin Umegård (MP) att han skulle dra tillbaka sitt yrkande. Lamberg bad då om förhandling med gruppledarna för att eventuellt dra tillbaka yrkandet. När sekretariatet förklarade att eftersom fullmäktigemötet fortfarande befann sig inom ramen för samma fråga, gick klubbslaget att upphäva.

Det uppstod diskussion om detta. Till slut togs ett nytt beslut, där fullmäktige valde tre ersättare. Kerstin Eskhult valdes till ordförande. V:s Fredrik Rosenbecker återvaldes som ledamot.

I Utbildningsnämnden valdes Bengt-Ivar Fransson (M) till ordförande, och undertecknad valdes till vice ordförande. Jag tackar för förtroendet!
Fullmäktige bjöd på dramatik kring valet av 2:e vice ordförande. Dött lopp mellan Annelie Löfling (KNU) och Anna Koskela Lunden (L). Lotten avgjorde till slut till Koskelas fördel.

Dags för val till Samhällsutvecklingsnämnden. Den kräver nio ordinarie ledamöter och fem ersättare, till skillnad från UN och SN som har sju plus tre. Thor Övrelid (M) väljs till ordförande år 1 och 2, och Peter Evansson blir ordförande år 2 och 3. Vänsterpartisten Anna Svensson får en ersättarplats. Grattis Anna!

Övriga valärenden avstår jag att redogöra närmare för. Dem kan man med fördel läsa om på kommunens hemsida. Istället går jag över till att berätta om varför Vänsterpartiet gett sig in i ett så brett politiskt samarbete.

Valet gav oss ett enda mandat, vi förlorade alltså (trots ökat antal röster) ett mandat och vi hade antagligen inte fått någon nämndplats utan hjälp. Det enda vi var garanterade var en röst i fullmäktige. Vi har suttit i den sitsen vid tidigare tillfälle och det var en fyra år lång politisk ökenvandring. Vi hade ingen insyn i nämnder och möjligheten att påverka politiskt var minimal. Men tack vare att vi slagit oss ihop med andra partier, som måhända inte alltid tycker som vi, men som är pålitliga och pålästa, så har vi både insyn i och inflytande över politiken i Knivsta. Och vi tror på det goda samtalet och att vi genom att lyssna på varandra kan hjälpas åt att fatta beslut som är bra för Knivsta.

Vänsterpartiets platser är:
Maria Fornemo – ersättare Kommunfullmäktige, vice ordförande Utbildningsnämnden
Petra Jansson – ersättare Kommunfullmäktige,
Christer Johansson – Gruppledare, ledamot i Kommunfullmäktige och ersättare i Kommunstyrelsen
Helena Marrero Ericson – Revisor
Fredrik Rosenbecker – ledamot i Socialnämnden
Anna Svensson – ersättare i Samhällsutvecklingsnämnden
Malin Tollbom Kjell – Valberedningen
Tommy Ljungberg – Valnämnden

Vid nästa Kommunfullmäktige i februari kommer bolagsstyrelser att väljas och då kommer vi få ytterligare tre ersättarplatser. Det blir i Petra Jansson i Knivstabostäder, Nina Broman Costa i Alsikebolaget och i Kommunfastigheter tar Christer Johansson plats.

Mål och budget 2019 med planeringsramar 2020 – 2022 och skattesats 2019

Det är ingen feelgoodperiod som kommunen går in i. Den nya majoriteten lägger en budget med skattehöjning på 70 öre, bland annat för att reda ut den dåliga ekonomi som kommunen bland annat har fått på grund av ändrade redovisningsregler. Det är inte längre tillåtet att redovisa exploateringsvinster innan pengarna kommit in på kontot. (Och ja, det borde man inte ha gjort tidigare heller.)

Skattehöjningen är dock tänkt att tas bort efter hand under mandatperioden. Majoritetens budget är en investeringsbudget, där vi använder både skatt och effektiviseringar för att få ordning på ekonomin.

”Vi måste minska exploateringsvinsterna i driftsbudgeten”, säger Christer Johansson och yrkar bifall till budgeten.
”Vi vill ha utvecklad medborgardialog och ett ökat fokus på de unga”, fortsätter han.
”Det här är en hållbar budget”, menar Kerstin Umegård (MP). ”Den tar avstamp i Agenda 2030, med dess klimat- och miljömål”.
I budgeten ryms en koldioxidbudget för kommunen, vi ska öka andelen ekologiska inköp och verka för en giftfri förskola. Dessutom ett minskat bilberoende och utbyggnad av cykelvägar.

När klockan närmar sig tjugo i elva, antar fullmäktige Kommunstyrelsens förslag till budget.

Gredelby hagar och Trunsta träsk

På hösten 2015 skrev Vänsterpartiet och Miljöpartiet en motion tillsammans om att göra Gredelby hagar och Trunsta träsk till ett Naturreservat. I kväll antogs alla regelverk och skötselplan för den gröna oasen mitt i kommunen. Samtliga ledamöter som yttrade sig i frågan var nöjda och yrkade bifall till förslaget. Detta är ett  beslut helt i linje med nuvarande majoritetens fokus på att arbeta med målen i Agenda 2030 som förebild. Grattis Knivsta.

Mötet avslutades med att ett antal taxor och verksamhetsområden justerades och före midnatt gick alla, efter åtta timmars sammanträde , hem till välförtjänt vila. Svar på sju motioner fick vänta till februari.

Noterat av
Maria Fornemo

Skriv en kommentar