kommungruppen

Ideologisk arbetstidsdebatt på KF 18 april

Malin Tollbom / foto Jeannette Escanilla

Malin Tollbom Kjell

Vänsterpartiets motion om försök med sex timmars arbetsdag för en eller flera yrkesgrupper skapade en lång debatt. Sällan har de ideologiska skillnaderna varit så tydliga när argumenten för och mot debatterades. 

Årets Knivstabo Christer Eriksson
Men april månads KF – möte började med att 2017 års Knivstabo Christer Eriksson berättade om hur Novemberkåsan kom till Knivsta. Ledamöterna fick även en utförlig inblick i ”kåsans” historia och hur 2017 års tävling hade förberetts och genomförts. Sammanfattningsvis menade Christer att tävlingen blev en stor succé även om den torra sommaren gjorde banorna väl lättkörda och ovanligt många åkare genomförde alla etapper.

Frågor och medborgarförslag om lekpark
Efter några frågor från ledamöter om bland annat parkeringar och Mojjen blev det avslag på ett medborgarförslag om en lekpark på Sågverkstorget. I svaret nämns att Knivsta behöver ett torg och ”att verka för en central lekplats är ett arbete som fortlöper parallellt eftersom det finns behov av en lekplats också.” Sådana små löften har en tendens att ”glömmas bort” annars. Vänsterpartiet passade då på att informera om vår inlämnade motion (se mer i slutet) och lyfte upp svaret om det parallella arbetet för en framtida lekpark. I den fortsatta debatten framför såväl M som KD och KNU och S behovet av en framtida lekpark.

Bokslutsdebatt
I bokslutsdebatten uttryckte Vänsterpartiet stor oro över de osäkra prognoserna där ett underskott på 20 miljoner ända in i november över en natt blev till ett överskott på 25 miljoner och innehåller bland annat en markförsäljning på 29 miljoner som inte var slutförd under 2017. Oron  över denna osäkerhet delades av kommunens revisorer och ger en stor stress i verksamheterna som tvingas spara på viktiga tjänster till Knivstaborna. Elever som inte får det stöd de behöver för fortsatta studier, medarbetare som får slita extra på grund av vakanta tjänster, föreningslivet tappar deltagare, detaljplaner som inte blir klara, sjukskrivningarna är sjunkande men når inte målet på under 5,5 procent, deltagandet i kulturskolan sjunker, andelen hyresrätter minskar och ligger på mycket låg nivå jämfört med riket.

Oroande för kontinuitet och ekonomi är att personalomsättningen stannat kvar på förra årets höga nivå. Sjukskrivningarna som sjunker marginellt är nu dubbelt så höga bland kvinnorna som för männen.

Sex timmars arbetsdag
KD:s Björn-Ove Björk inledde med att yrka avslag på motionen och uttryckte samtidigt att KD även var mot ”Heltid som norm” som kommunen nu jobbar med. Klas Bergström inledde med att yrka på Kommunstyrelsens förslag att avslå motionen på formelle skäl då det inte är kostnadstäckt. Det är orättvist menade Klas att ge några 25 procents löneökning. Motionen har inte sagt något om att öka kommunens kostnader.

Malin Tollbom Kjell inledde med att yrka bifall till motionen och menade att vi inte har råd att låta bli att införa kortare arbetstid.
Detta kommer kommunen tjäna på kortare arbetstid:

 • Vi kommer få fler sökande till många kommunala bristyrken.
 • Vi har höga kostnader för inhyrd personal.
 • Kostnaderna för sjukskrivning minskar.
 • Personalen kan göra ett bra jobb hela arbetsdagen.
 • De extra timmarna fritid kommer samhället till nytta.

På individnivå finns följande fördelar:

 • Stress och stressrelaterade sjukdomar minskar.
 • Vi blir nöjdare med mer fritid.
 • Vi kan lägga tid på sådant som höjer livslängd och livskvalité.
 • Vi orkar arbeta heltid.
 • Vi orkar arbeta till pensionen.

Vinsten på samhällsnivå är enligt Malin:

 • Vi kan dela på de arbeten som finns.
 • Vad ska vi göra med en ökad robotisering? Arbeten blir bristvara.
 • Vi får mer tid till samhällsnyttiga saker som nattvandring och konsumtion.
 • Mer tid till barn och ungdomar.
 • Vinsterna ökar, men ska vi ta ut ökningen i lön eller tid?

Under mötet haglade argumenten från höger och vänster där den stora skillnaden var att högersidan argumenterade om kronor och att detta var en omöjlig ide. Idérikedomen var stor i försök att hitta ekonomiska argument för avslag. Det var skattesänkningar och orättvist mot de som inte fick delta i försöken, längst kom nog KD som fick till en kostnad på några 100 tusen kronor. Vänsterpartiets Christer Johansson påminde om att det var 100 år sedan åttatimmarsdagen infördes och senaste arbetstidsförkortningen genomfördes för över 40 år sedan. Men vi är inte förvånade för så har det låtit varje gång arbetarna kämpat för mer inflytande över sina liv. Det var likadant vid införandet av åttatimmarsdagen, vid ökade semesterdagar, allmän rösträtt och införandet av LAS. Det skulle inte fungera var omöjligt eller för dyrt.

Medan den moderatledda kommunledningen livnär sig på folks rädsla och rider på pessimismen i samhället är Vänsterpartiet dess motsats och visar att det finns hopp och riktiga lösningar.  Vänsterpartiet vet att vi behöver ett arbetsliv med plats för fler, där människor inte slits ut i förtid utan orkar jobba till pensionsålder och där full sysselsättning och ett gott, utvecklande arbetsinnehåll är det vi tillsammans kan erbjuda varandra.

Vid den av KD begärda voteringen avslogs motionen med siffrorna 24 mot och 5 för motionen medan 2 ledamöter avstod.

Motioner
Mötet avslutades med lite valärenden och anmälan av motioner. Vänsterpartiet lämnade in en motion om att vi vill reservera mark för byggande av en lekpark i centrala Knivsta, medan det finns någon mark kvar. Här finns länk till motionen

Sammanfattat av
Christer Johansson
gruppledare

Skriv en kommentar