kommungruppen

Vänsterpartiets synpunkter på Centrala Ängbys utbyggnad

Exempelvy villaomrade

Exempelvy villaomrade

Följande synpunkter har Vänsterpartiet lämnat under granskningstiden, som är sista tillfället för allmänheten att lämna synpunkter på detta stora projekt.

Här kommer några synpunkter från Vänsterpartiet på förslag till Detaljplan för Ängby 1:1.

Det finns många som vittnar om att Knivstas popularitet som inflyttningsort beror på att utbyggnaden av samhället skett på ett genomtänkt sätt med ett helhetsperspektiv och i samklang med den befintliga naturen. Det beskrivs även mycket bra i det Kulturmiljöprogram som antogs av KF 2013 och som är ett vägledande kunskapsunderlag om vilka kulturvärden som är viktiga att värna om i hanteringen av bygglovsärenden och i detaljplanearbetet.

Skogsområdet Graneberg, Ängby 1:1, är i dag ett välbesökt rekreationsområde i centrala Knivsta och besöks av såväl förskolebarn som pensionärer och allt däremellan. Planförslaget strider mot den nyligen antagna Grönstrukturplanen (KF 13 dec 2017) där skogen är en av sex länkar för tätortens grönstruktur. I Grönstrukturplanen är skogsområdet Graneberg och fotbollsplanen utpekade som närnaturområden, det vill säga områden som förskolorna använder i sin pedagogiska verksamhet och där även högstadiets elever vistas.

Trafik
Vänsterpartiet har redan i Översiktsplanearbetet utryckt stor tveksamhet till att göra Gredelbyleden till en stadsgata. Hur kommer tyngre trafik att ta sig fram? Vi tror inte på att den bara kommer att försvinna. Däremot välkomnar vi förslag om fler och bättre cykelleder och ser behov av en busshållplats närmare Gredelbybron.

Siluetter
För att få en uppfattning om hur de framtida byggnaderna skulle kunna se ut har några skisser tagits fram. Vänsterpartiet vill se en utveckling av dessa skisser som visar tydligare hur de tänkta huskropparna längs den tänkta stadsgatan kommer se ut. Speciellt hopbyggnaden med kommande projekt men även i förhållande till höjden på den befintliga skogen.

Natur
En av de sex gröna länkar för ekosystemtjänster genom Knivsta och Alsike tätorter som nämns i Grönstrukturplanen kommer, om denna plan förverkligas, att försvinna. En länk för de livsviktiga ekosystemtjänsterna som är avgörande för allt levande på jorden försvinner och ingen ersättning finns presenterad.

Positivt att inköpet av den privata parkmarken säkrar upp lite närnatur. Det är även positivt tilltagen lekyta för barnen på den planerade förskloan.

Vänsterpartiet oroas däremot av alla hådra ytor som ersätter den välbesökta skogen. Dessa ytor skapar problem med hanteringen av dagvattnet inom planområdet.

Avslutningsvis vill Vänsterpartiet framföra följande.

  • Vi saknar en helhet av såväl grönstråk som ”stadsgatan”.
  • Osäkerheten för hantering av dagvattnet känns stor.
  • Skisser känns tveksamma beträffande husens höjd gämfört med skogen.
  • Tiden för svar känns kort med så många obesvarade frågor i luften.


Christer Johansson (V)
gruppledare

Skriv en kommentar