insändare

Vi vill inte att kostnaderna för politikerarvoden ökar

Maria Fornemo

Maria Fornemo / foto Tommy Ljungström

Insändare i Knivstabygden den 21 mars 2017. Vänsterpartiet vill inte att kommunens kostnader för arvoden till Knivstas politiker ska öka.

Ungefär vart fjärde år gör Knivsta kommun en översyn av politikernas arvoden, som betalas ut till de som har uppdrag av olika slag i kommunens nämnder och styrelser med mera. Det är ett tillfälle att se över om något behöver justeras på grund av att förutsättningar förändrats sedan förra översynen. Därför beslutade ett enigt Kommunfullmäktige att tillsätta en beredning med uppdrag att se över gällande reglemente och komma med förslag på förändringar. Målet är att vara klar med det nya ersättningsreglementet i god tid innan valet 9 september 2018.

Vänsterpartiet tycker det är bra att översynen görs och den här gången var enigheten stor om att jourersättningen till socialnämndens presidium behövde höjas. Men där slutar enigheten då varje förslag från Vänsterpartiet om att hålla nere kostnaderna på de fyra övriga områden som diskuterades varje gång röstats ned. Vi menar att den årliga uppräkningen som är kopplad till riksdagledamöternas arvoden ska räcka som höjning.

Vår ambition med översynen har varit att justera mellan olika uppdrag utan att höja totalen. Vänsterpartiet tycker att varenda krona behövs till barnens skola och fritidsverksamhet samt till socialnämnden. Vi kan inte ställa oss bakom ett förslag som höjer arvoden för politiker samtidigt som fritidsledare, undersköterskor och lärare får stå tillbaka.

Maria Fornemo (V)                                                                             Christer Johansson (V)
ledamot i UN                                                                                        gruppledare

Skriv en kommentar