kommungruppen

Rapport från Kommunfullmäktige 24 januari 2018

Maria Fornemo

Maria Fornemo / foto Tommy Ljungström

Här följer en rapport från Knivsta kommunfullmäktige den 24 januari 2018

Polisen informerar om färre brott i Knivsta
Fullmäktigemötet inleddes med att polisen Örjan Brodin informerade om polisens arbete i Knivsta. För närvarande finns ingen områdespolis i kommunen. Polis finns på plats på kontoret i Knivsta på onsdagar mellan 14.00 och 17.00. Brottsstatistiken för Knivsta visar på en vikande trend, alltså att totalt färre brott begås än tidigare år.
Polisen riktar främst in sig på brottsförebyggande verksamhet med inriktning mot ungdomar. Brodin underströk att kommunen bör prioritera en samordnare (SSPF-individ) för att avlasta socialen, rektorer med flera. Polisen ville även uppmana allmänheten att gå med i grannsamverkan och att hjälpa varandra hålla koll på vad som till exempel kan vara misstänkta inbrott.

Fråga om ungas fritid från Christer Johansson (V) till Klas Bergström (M)
Christer Johansson ställde en fråga om besvarade medborgarförslag från 2015 om fritidsaktiviteter för ungdomar. Frågan löd: Kommer kommunstyrelsens ordförande att lyssna på barnen och ungdomarna och låta KS starta utredningen av behovet av aktivitetsytor enligt KF:s beslut?
Klas avstod från att använda all sin tid men svarade med att det görs andra satsningar än de som KF besvarade 2015.

Medborgarförslag om fiskevårdsområde och skatepark
Medborgarna brukar bidra med konkreta och bra förslag till förbättringar i kommunen. Denna gång hade ett förslag om att bilda fiskevårdsområde i sjön Valloxen inkommit. Bland politikerna rådde i stort sett enighet kring att detta var en bra idé, bara SD var emot, och det yrkades bifall till förslaget.
Förslaget från en annan medborgare, om en skatepark i Alsike, röstades ner och blev endast besvarad.

Två motioner om naturskydd
Fullmäktiges ordförande Kenneth Gunnar hade inkommit med två motioner. Den första handlade om att initiera samverkan för att skapa skyddszoner runt Mälarens stränder, och den rådde det enighet i fullmäktige kring. En bra motion som bifölls och nu går motionen till samhällsutvecklingsnämnden för beredning. Gunnars andra motion väckte dock upprörda känslor. Den handlade om att fullborda Lunsenreservatet. I Uppsalas del av naturområdet Lunsen är det ett naturreservat. Motionären ville att även Lunsenområdet i Knivsta kommun skulle förvandlas till naturreservat, så att hela Lunsen skulle bli skyddat. Men alliansens del av fullmäktige tyckte att detta skulle kränka äganderätten. Hur skulle markägarna reagera? Men stor sannolikhet negativt menade man. Dessutom skrev förvaltningen att det i dagsläget saknades personal för att kunna förverkliga projektet. På sikt trodde förvaltningen däremot att Lunsenreservatet skulle kunna bära sig ekonomiskt genom avverkning av skog. Malin Tollbom (V) lyfte flera rödlistade djurarter som vistas i Lunsen och som genom reservat skulle få en fristad.
Debatten avslutade med votering och motionen avslogs med röstsiffrorna 14-16.

Ränteswappar
Punkterna 11 och 12 handlade om huruvida Knivstabostäder och Kommunfastigheter skulle godkännas derivathandel i form av ränteswappar. Många av fullmäktiges ledamöter erkände sin okunskap om derivathandel, men efter Gunnar Ormeus (S) dragning av ämnet blev beslutspunkten lite klarare. Derivat används för att få en rimligare ränterisk, men det är viktigt att man har en stabil motpart. Det har Kommunen sett till att skaffa i form av Nordea, Swedbank, SEB och Handelsbanken, och detta skulle vara en säkerhet i ett läge då kommunen drar på sig allt större låneskulder.
Efter en lång diskussion biföll fullmäktige kommunstyrelsens förslag och beviljade bolagen derivathandel i form av ränteswappar.

Överföring av investeringsmedel
Punkten 13 handlade om överföring av beviljade investeringsmedel från 2017 till verksamhetsår 2018. Kommunen måste bli tuffare i sina prioriteringar av investeringar, eftersom budgetdagen flaggade för att kommunen skulle ha en skuld på 2 miljarder (!) 2025.

Dödsboanmälan
Det blev ingen debatt om punkten om avgift för dödsboanmälan. Den klubbades snabbt.

Valärenden
Under punkten valärenden lämnade Björn-Owe Björk (KD) Kommunstyrelsen till förmån för partikamraten Oskar Hahne. Grattis Oskar!

Sammanfattat av
Maria Fornemo

Skriv en kommentar