kommungruppen

Rapport från extra Kommunfullmäktige den 13 december

Lucia på KF

Lucia på KF

Årets sista Kommunfullmäktigemöte den 13 december startade med att ett Luciatåg från Katedralskolan kom och sjöng vackra sånger i stämmor för ledamöter, ersättare och den välfyllda läktaren med intresserade Knivstabor.

Dagordningen var kort men diskussionerna var många och åsikterna oftast delade. På framför allt Översiktsplan 2017 som Avtal om utbyggnad och fyra spår fanns flera yrkanden. Skönt att det sista ärendet fick enhälligt bifall så att elever och medarbetare på Margarthaskolan efter många års väntan nu kommer att få bygga sina nya lokaler.

Dagvattenstrategi
Vänsterpartiet ser med glädje att detta viktiga dokument nu antagits i kommunfullmäktige. Här nämns nu bland annat hur ekosystemtjänster kommer skyddas i framtiden till nytta för alla människor och djur i kommunen. Det blir också tydligt vem som ansvarar för vad och ett bra stöd för alla inblandade i framtida planering av byggande i kommunen.

Översiktsplan 2017
Efter en lång och segdragen start togs ett omtag i början på 2017 för att förverkliga en ny översiktsplan med sikte ända mot 2050. Under två tillfällen under processen har rekordmånga medborgare och andra lämnat in många bra synpunkter som har bidragit till att saker förbättrats i den slutliga planen.

Vänsterpartiet gläds mest åt kapitlen om parker och natur. Både skydd och utveckling samt ökad tillgänglighet till gröna områden både i tätorterna och på landsbygden. Prioriteringen av cykelvägar och kollektivtrafik är ytterligare sådant som vi är nöjda med samt att vikten av fler hyresrätter nämns.

Tre frågor som inte blev som vi önskat är befolkningsökningen, färja mellan Västersjö och Skokloster samt Ekodukt till Kölängen. Vi hade istället för tre scenarier på tänkt befolkningsökning hellre sett ett tydligare mål på tillväxten på ca 2,6 %. Det skulle ge ca 300 lägenheter per år de kommande 10 åren. Färjan vid Mälaren skulle som vi ser det ge en för stor belastning på miljön i ett mycket känsligt område. Slutligen vill vi se en säker gång och cykelöverfart till det planerade idrotts- och rekreationsområdet vid Kölängen.

Översiktsplanen antogs med röstsiffrorna 29 – 2 och endast SD var mot. Här finns mer att läsa om Vänsterpartiets argument

Avtalet med staten om bostäder och fyra spår
I stort sett sedan vi blev egen kommun har diskussionerna pågått om utbyggnad av spårkapaciteten mellan Stockholm och Uppsala. Under hösten 2017 föreslog regeringens utredare att nu var det Knivstabornas tur att, i kamp med många andra orter i landet, få den efterlängtade kvalitetshöjningen på järnvägen genom vår kommun. Oron om uteblivna tågstopp föreslås i stället utökas till två stopp, då station i Alsike ingår i avtalet.

Vänsterpartiet har hela tiden haft en positiv inställning till de fyra spåren och gläds åt resultatet av förhandlingen. Ett resultat som blev mycket bättre än utgångsbudet. Utöver den förbättrade järnvägstrafiken gläds vi åt att det ska byggas trettio procent hyresrätter, utveckla gång och cykelvägar samt kollektivtrafiken i hela kommunen så att barn och unga ska kunna röra sig tryggt i sin närmiljö.

Under kommunfullmäktige fortsatte den debatt som startat innan möte i olika media. Olika skräckscenarier målades upp även under den långa debatt med krav på omförhandling, avslag till förslaget och bifall till järnväg men inte till utbyggnaden. Till slut lade sig röken och förslaget gick igenom med röstsiffrorna 22 för förslaget, sex röstade mot och tre som lade ner sina röster.

Här finns Vänsterpartiets inledningsanförande i debatten

Detaljplan Margarethahemmet
Dagens sista ärende blev betydligt lugnare och ett enigt kommunfullmäktige röstade igenom ny detaljplan till Margarethahemmet.

Här kan du lyssna på hela debatten en gång till

Sammanfattat av
Christer Johansson
gruppledare

Skriv en kommentar