kommungruppen

Ny översiktsplan antagen i KF med stor majoritet.

Bild ÖP

Bild ÖP

Inledningsanförande på KF den 13 december när Översiktsplan 2017 debatterades.

Vänsterpartiet ställer sig bakom förslag till Översiktsplan 2017 och yrkar bifall till KS förslag till beslut, med följande tillägg:

Vi vill börja med att tacka alla medborgare som på ett konstruktivt och engagerat sätt medverkat till att förbättra det ursprungliga förslaget. Många av Vänsterpartiet synpunkter har också fått gehör som skyddande och utvecklande av parker och grönområden samt utbyggnad av gång och cykelvägar. Men några saker kom inte riktigt så långt fram som vi önskat.

Befolkningsökning
Vänsterpartiet har under hela processen önskat en tydligare skrivning om vilket alternativ för befolkningsökningen som gäller för Knivsta. Vårt förslag är en utbyggnad som ger ungefär 2,6 procents tillväxt vilket de första åren skulle motsvara cirka 300 lägenheter per år varav vi vill se minst 100 som hyresrätter i Knivstabostäders regi.
Detta stöds även av förslag till beslut av förhandlingen med staten.

Färja mellan Håbo och Knivsta kommuner
I planen nämns att Knivsta är öppen för möjligheten till en färjeförbindelse mellan Västersjö och Skokloster i Håbo kommun. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till detta förslag. Att öka biltrafiken i detta känsliga område, med riksintresse Mälaren, mängder av fornminnen och redan kända avloppsproblem, är inget vi ser som viktigt. Det är enligt vår uppfattning varken ekologiskt eller ekonomiskt hållbart.

Ekodukt till Kölängen
I linje med trafikstrategin vill vi att planen blir tydligare beträffande gång- och cykelväg till fritids- och rekreationsområdet vid Kölängen. Vi menar att det bästa vore en ekodukt över Gredelbyleden för barn och unga från Nydal, Knivsta tätort, Ängby, Högåsen och Alsike. Den ekodukten skulle även underlätta för djurlivet att komma ner till sjön.
Vår synpunkt stöds även av planen på sid 50 där det finns att läsa: ”I Knivsta ska lokaler och anläggningar för kultur och andra fritidsaktiviteter lokaliseras i centrala lägen, ha god tillgång till kollektivtrafik och vara tillgängliga med gång och cykel på ett trafiksäkert sätt.”

Christer Johansson
gruppledare

 

Skriv en kommentar