kommungruppen

Hyresrätter tågstation i Alsike och bättre kollektivtrafik i Knivstas avtal med staten

Tåg på Knivsta station

Tåg på Knivsta station

Inledningsanförande i kommunfullmäktiges debatt om Avtal om större exploateringar i Knivsta och Alsike tätorter.

Vänsterpartiet ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut. Staten åtar sig att bygga fyra spår genom kommunen och tågstation i Alsike.

Vänsterpartiet har länge velat se att staten tar ansvar för utbyggnad av järnvägen genom vår kommun, inklusive stationsläge i Alsike. Redan innan Reinfeldt blev satsminister hade vi en finansiering av station i Alsike, men kommunledningen tackade nej.

Skulle vi säga nej nu ger det större konsekvenser än förra gången vi sköt stationen i Alsike på framtiden. Kommunens pendlare behöver stationen och de fyra spåren nu. Att själva förhandlingen började med svar från kommunen utan någon förankring bland varken politik eller allmänhet skapade en mycket olycklig tidspress i slutet av den förhandlingsbara tiden.

Det är något som Vänsterpartiet är mycket kritiska till. Tack vare det pressade läget och stor brist på insyn öppnades det för spekulation och rykten. Det målades upp skräckscenarier om krav som medvetet eller omedvetet vred på verkligheten.

När det gäller innehållet i det slutliga avtalet inklusive det PM som är en del av detsamma är vi mer nöjda.

Vänsterpartiet ser med glädje på att Region Uppsala, som är en av de tre parterna i förhandlingen, lovar att utveckla kollektivtrafiken såväl på landsbygden som i Knivsta och Alsike. Bland de mål som Knivsta kommun åtar sig, vill vi nämna att:
• trettio (30) procent av de byggda bostäderna ska vara hyresrätter
• gång, cykel och kollektivtrafik ska erbjuda fler valmöjligheter för Knivstas invånare
• barn och unga ska själva kunna röra sig i sin närmiljö
• en större andel av arbets- och studiependlingen sker med hållbara transportslag och drivmedel
• fri kollektivtrafik för barn och unga upp till 18 år

Detta avtal ligger dessutom i linje med FN:s klimatmål, kommunens vision, följer flera styrdokument som KF antagit, som till exempel vår Trafikstrategi, nya översiktsplanen och Grönstrukturplanen. Byggnadstakten som nämns ligger något under den kommunen haft de senaste åren och stämmer bra med Vänsterpartiets önskemål i den nyligen antagna översiktsplanen.

Avslutningsvis vill Vänsterpartiet nämna att vi känner en extra trygghet att bifalla detta förslag till beslut tack vare avtalets paragrafer 8 och 9 ”Uppföljning av avtalets efterlevnad” och ”Särskilt om planer och tillstånd.”

Där står bland annat: ”…parterna är införstådda med att kommunens beslutande organ beslutar om att anta översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Beslut om dessa planer ska enligt lag föregås av samråd med de som berörs av planerna .…”

Christer Johansson
gruppledare

Skriv en kommentar