kommungruppen

Rapport från Kommunfullmäktige den 29 november

Maria Fornemo

Maria Fornemo / foto Tommy Ljungström

Dagens fullmäktigemöte började med att Kommunstyrelsens ordförande meddelade att frågan om ny översiktsplan, samt frågan om avtal med staten om fyra järnvägsspår, ska kommunfullmäktige ta ställning till på ett fullmäktigemöte den 13 december. Det är alltså då som de stora frågorna beslutas.

Missförstånd gav fria broddar till Knivstas äldre
Det rådde en munter och skämtsam stämning på fullmäktigemötet. Rolf Samuelsson från Miljöpartiet ställde fråga om SD:s nyligen lagda motion om utredning av broddar för Knivstabor över 65 år, att använda vid halt väglag. En motion som kopierats från Vänsterpartiet Luleå från 2011. Motionen hade gällt att utreda möjligheten att dela ut gratis broddar. Men förvaltningen hade missuppfattat detta och genast börjat dela ut broddar. Säkert ingen som misstycker, men Rolf Samuelssons skostorlek fanns inte med i broddutbudet. De stannade vid storlek 45 och var således för små för Rolf. Han skänkte därför sina nya broddar i present till SD:s Gunnar Larsson.

Den kommunala ekonomin
Något dystrare spörsmål diskuterades under punkterna 8 och 9 som behandlade kommunens delårsbokslut samt revisorernas kommentarer av denna. Kommunen går back, i runda slängar 15 miljoner detta år, främst beroende på uteblivna exploateringsintäkter och stort minusresultat för socialnämnden på grund av flyktingmottagande, som kommunen inte längre får lika stort statsbidrag för. Men socialnämnden visar minusresultat även av andra orsaker, och revisorerna har övervägt att inte bevilja nämndens ledamöter ansvarsfrihet. Kommunstyrelsen och nämnderna måste vidta åtgärder, meddelade revisorn. Socialnämndens underskott har tyvärr blivit en följetong. Konstant underfinansierat, kanske?

Valfrihet för äldre
Vänsterpartiets Christer Johansson hade lagt en interpellation om ”Verklig valfrihet för äldre”. Kommer kommunen att få vara med och lägga bud vid upphandlingen av driften av Wilhelms gård? Undrade han. Eftersom kommunen driver Estrids gård, och det nu är fullt eftersom det är så populärt, skulle det kunna medföra positiva effekter om kommunen även drev Wilhelms gård. Stordriftsfördelar var ett av argumenten som kom upp i debatten.
Som väntat var inte ordföranden i Socialnämnden, Göran Nilsson (M), särskilt intresserad av att låta kommunen vara med och konkurrera. ”Kommunen har svårt att lägga ett anbud som garanterar likställighet med andra anbudsgivare.” Anders Grönvall (S) menade i sitt inlägg att kommunen inte behövde lägga något bud utan det vara bara att ta hem den i kommunal drift.
Göran Nilsson menade att de båda boendena har god kvalitet och stimulerade varandra. Han nämnde även att om det privata Wilhelms gård skulle gå med förlust får de själva stå för underskottet. Christer Johansson svarade att om privata verksamheter går med förlust går de i konkurs och kommunen får ta över. Dessutom är det kommunen som får stå för kostnaderna av kontrollen av kvaliteten, på alla äldreverksamheter. Vänsterpartiet lovar återkomma i frågan om äldres möjlighet att påverka sin vardag.

Offentliga toaletter
Claes Litsner från socialdemokraterna undrade varför det inte finns någon offentlig toalett i Knivsta. Han fick svar från Klas Bergström moderaterna, att det finns toaletter i kommunhuset att tillgå på vardagar och vissa tider på helgerna. Övriga tider kanske medborgarna borde försöka planera sina toabesök. Men Litsner talade utifrån perspektivet äldre och sjuka som kanske inte har samma förmåga att kunna planera sina toabesök. Och andra kommuner har offentliga toaletter i centrum. Borde inte även det växande Knivsta kunna klara av att tillhandahålla sådana till allmänheten?
Några tydliga svar fick inte allmänheten utifrån denna diskussion, men man kan gissa att frågan kommer att återkomma i framtiden.

Sammanfattat av
Maria Fornemo

Skriv en kommentar