kommungruppen

Vänsterpartiets synpunkter på förslag till ÖP

Bild ÖP

Bild förslag till översiktsplan

Vi är glada att se hur stor plats den antagna Trafikstrategin fått under kapitel 7 Utveckling av infrastrukturen. Vänsterpartiet delar helt målet att: ”Den fysiska miljön ska utvecklas så att gång- och cykeltrafiken gynnas och får en högre status, exempelvis genom ett sammanhängande cykelvägnät och tilltalande gestaltning med grönska och belysning”

Vänsterpartiet ser även positivt på att det aktivt ska undersökas om nya infartsparkeringar ska anläggas. Vi tror på att underlätta för de som vill växla från bil eller cykel till kollektiv trafik, på sin resa mot arbete, skola eller nöje.

Fyra järnvägsspår genom kommunen, tågstation i Alsike, totalt tre järnvägsbroar och två nya av- och påfarter på motorvägen är dyra men nödvändiga satsningar. Dessutom kommer en angöring i södra delen av Knivsta station att behövas ganska snart.

På ett övergripande plan hade vi gärna sett mer skrivningar om social och ekologisk hållbarhet. Barnperspektivet och vikten av naturnära områden nämns på en del ställen men borde kunna få större och tydligare utrymme. Kommunens påverkan på Mälaren kommer förhoppningsvis mer om i kommande skrivningar då det enligt Vänsterpartiet är en av de viktigaste frågorna vi har att hantera.

Befolkningsutveckling
Beträffande de tre alternativen till befolkningsutveckling tycker vi i Vänsterpartiet att det bör planeras för lite mer än scenario ”Medel” med en procentuell ökning på dryga 2,5 procent per år. Det skulle motsvara cirka 300 lägenheter per år varav vi vill se minst 100 som hyresrätter i Knivstabostäders regi.
För att klara detta måste kommunen snabba på beslutet om avloppsfrågan då det nuvarande reningsverket inom en snar framtid når maxkapacitet.

Knivstas och Alsikes utbyggnad
Det pratas hela tiden om småstaden Knivsta. En småstad som ska vara tätare nära stationen. Samtidigt ska Knivsta och Alsike båda ha natur och grönska nära bostadsområdena. Vi är ganska många som skulle vilja veta vad tätare betyder och hur grönstråken bevakas vid de pågående styckvisa försäljningarna som redan pågår. Placeringar av lekparker för olika åldrar behöver prioriteras då det i kommunen kommer finnas många barn och ungdomar under överskådlig tid.

Enligt forskningen menar de som studerat boendemiljöer att riktigt tät miljö är genomförbar när det huvudsakliga transportnätet består av gång-, cykel- och kollektivtrafik. Beträffande husen bör de inte överstiga 4-5 våningar för att de boende ska känna sig sedda och trygga. Det stämmer ju bra med vår antagna trafikstrategi och den nu gällande fördjupade översiktsplan, FÖP. Vi litar på forskningen och vill se tydligare skrivning om vad tät bebyggelse innebär.

Levande landsbygd
Här finns mycket vacker text om boende längs kollektivtrafikstråk, pendlarparkeringar och verksamheter på landsbygd som Vänsterpartiet ställer sig bakom.

Men hur blir det i verkligheten med planerna i Kyrkskogen i Lagga? Eller industriområdet vid 77:an med sopor som sprider sig långt utanför staketen, mycket buller på olika tider, tung trafik och stora råttor. Industriområdet kom efter att nuvarande bebyggelse var uppförd och såg helt annorlunda ut de första åren. Nu pekas området runt denna ”olägenhet” ut som ett utbyggnadsområde för boende. Vi menar att de verksamheter som finns vid 77:an mellan Östuna och Spakbacken behöver en annan placering redan nu och absolut innan någon utbyggnad av området påbörjas.

Citerar från sid 30 i planförslaget om verksamheter:
”Tillkommande verksamheter ska inte stå i konflikt med framtida planer för bostadsutveckling eller anläggas där de riskerar att ge en påtaglig negativ inverkan på befintliga bostadsoråden.
Hänsyn ska tas till eventuella negativa störningar på omgivningen som exempelvis buller, lukt, tung trafik samt till eventuell negativ på verkan på miljön.”

Infrastruktur
I planen nämns att Knivsta vill möjliggöra en färjeförbindelse mellan Västersjö och Skokloster i Håbo kommun. Vänsterpartiet är mycket kritiskt till detta förslag. Att öka biltrafiken i detta känsliga område, med riksintresse Mälaren, mängder av fornminnen och redan kända avloppsproblem, är inget vi ser som viktigt. Det är enligt vår uppfattning varken ekologiskt eller ekonomiskt hållbart.

Om färjan, som det skrivs, ska fungera som arbetspendling behöver Knivsta skapa ett antal pendlarparkeringar utanför tätorten. För det kan väl inte vara tänkt så att Håboborna ska fortsätta med bilen över Gredelbybron på ”stadsgatan” för att nå E4:an?

Vill kommunen däremot skapa en turistattraktion vid Västersjö föreslår Vänsterpartiet en cykelfärja i samklang med den cykelväg som planeras längs väg 255. Uthyrning av kanoter och kajaker för motorfria transporter på Mälaren skulle kunna bli en del i en ekoturism längs Mälarens stränder ända upp till Flottsundsbron.

I linje med trafikstrategin vill vi att planen blir tydligare beträffande gång- och cykelväg till fritids- och rekreationsområdet vid Kölängen. Vi menar att det bästa vore en ekodukt över Gredelbyleden för barn och unga från Nydal, Knivsta tätort, Ängby, Högåsen och Alsike. Den ekodukten skulle även underlätta för djurlivet att komma ner till sjön.

I samarbete med UL, Trafikverket och andra berörda vill vi även se en inventering av trafiksäkerheten vid kommunens busshållplatser, på framförallt landsbygden. Försöket med stadsgata på den, just nu, enda genomfartsleden genom Knivsta är inte något vi ser som realistiskt. Ambitionen att leda bort tung genomfartstrafik söder om Knivsta mot E 18 vill vi däremot gärna medverka till. Vi ser också positivt på fler cykelparkeringar vid Knivsta och senare även Alsike station.

Kulturmiljö
Det är viktigt att riktlinjer för byggande med hänsyn till kulturmiljöer tas fram omgående för att undvika att planerad förtätning av samhället inte får negativa konsekvenser. Vid nybyggnation på landsbygden där det inte finns områdesbestämmelser eller detaljplan finns en risk för att skyddet av kulturmiljön försämras med det nya planförslaget.

Styrdokument
Vänsterpartiet tycker det är bra att det finns ett antal hänvisningar till Trafikstrategin och VA – planen samt en del ur Grönstrukturplanen. Vi skulle gärna se ytterligare skrivningar ur beslutade styrdokument vävas in i planen. Vi saknar helt texter ur FÖP och den utomordentliga skriften ”Kulturmiljöer i tätorten”. Som nämns i MKB:n skulle vi gärna sett tydligare skrivningar i t ex utbyggnad på landsbygd, såväl med hänsyn till riksintresse som till de redan boende.

I tätorten skulle vi vilja se planer för hantering av dagvatten och beredskap för trafikolyckor samt säkerhetsavstånd, för olika bebyggelse, till järnvägen

Avslutning
Redan i inledningen av Kulturmiljöprogrammet finns mycket tänkvärt att ta hänsyn till: ”Ett snabbväxande samhälle som Knivsta förändras väldigt lätt i små steg och rätt som det är upptäcker man att samhällets ”själ” gått förlorad utan att man märkte när helheten försvann”

Detta var Vänsterpartiets synpunkter som vi hoppas kan bidra till ett framtida bättre Knivsta. Vi ber att få återkomma med fler synpunkter när såväl jag som mina partikamrater har lärt oss mer.

Christer Johansson (V)
gruppledare

Skriv en kommentar