kommungruppen

Sammanfattning av KF 25 januari 2017

LIsa Skiöld

Lisa Skiöld, Barnombudsman Uppsala

Här kommer en sammanfattning av KF den 25 januari. Information om barnrättigheter, frågor och interpellationer samt nytt reningsverk var de stora frågorna under kvällen.

Mötet började med två informationspunkter om barnkonsekvensanalyser och revisionens arbete. Efter kommunalrådens information blev det några få beslutsärenden där den största diskussionen blev om hur vi löser avloppsfrågorna framöver.

Kommunalråden informerar
Klas Bergström inledde med att prata om detaljer och detaljplaner medan nyvalda oppositionsrådet Peter Evansson berättade om den kommande översiktsplanen. Mönstret fortsätter att majoritetens företrädare jobbar med detaljerna före helheten. Björn-Ove Björk drog ett valtal om allt som är på gång i utbildningsnämnden som om allt var (KD:s) förtjänst, när det är en enig nämnd som fattat besluten.

Barnkonsekvenser
Redan 2013 fick Vänsterpartiet bifall för sin motion om vikten av att alltid ta hänsyn till om och hur barn & ungdomar påverkas av politiska beslut. En checklista har använts sedan starten och en utvärdering har genomförts av förvaltningen. Då det nu är tid att revidera arbetssättet och checklistan fick fullmäktige en bra och innehållsrik genomgång inför beslutet om revideringen.

Kommunens folkhälsoplanerare och Uppsalas barnombudsman gav värdefulla tips om hur vi kan fatta bättre beslut genom att i ett tidigt skede involvera barn och unga. Extra viktigt känns det att ha god kunskap i dessa frågor då det med stor sannolikhet kommer beslutas, i Sveriges riksdag, att FN:s barnkonvention blir lag från 1 januari 2018.

En representant från revisionsbyrån PWC, som är kommunens upphandlade byrå, informerade om vad som är revisionens uppdrag. Han betonade att revisorerna är självständiga att agera på egen hand, men oftast jobbar tillsammans och gör en gemensam revisionsplan. Uppdraget kommer från KF och rapporteras till KF. Under 2016 genomfördes tre granskningar förutom den ekonomiska uppföljningen.

Frågor och interpellationer
Fyra frågor diskuterades under kvällen. Det var Anders Grönvall (S) som diskuterade miljömål med Klas Bergström (M), Lennart Lundberg (KNU) som frågade om Klas Bergström hade förtroende för Concent, som planerar att bygga ett stort hotell nedanför Särsta Värdshus. Peter Evansson (S) frågade socialnämndens ordförande Göran Nilsson (M) om villkoren för medarbetarna med tanke på socialnämndens tuffa ekonomi och slutligen ville Claes Litsner (S) av Björn-Ove Björk (KD) veta om Alliansen kommer betrakta de privata dagbarnvårdarna i den pedagogiska verksamheten lika som förskoleverksamheten.

Christer Johansson (V) interpellerade om personalrekrytering, om hur kommunen ska rekrytera bra medarbetare som stannar kvar, med Klas Bergström. Bergström som inte kunde visa någon strategi skyllde Knivstas problem på omvärlden och menade att personalomsättningen inte var så hög, som Johansson påstod. I det senaste personalbokslutet går det dock att läsa att annonseringen efter nya medarbetare på tre år ökat med 60 procent. Vänsterpartiet tycker det är högt och är oroade. Samtliga övriga sex deltagare i debatten kom från Kvartetten.

Den andra interpellationen debatterade Knivstas vision 2025 och måluppfyllelsen på densamma. Anders Grönvall (S) ställde fråga till Klas Bergström (M) om vad som händer om det kommer fler än 25 000 medborgare till Knivsta år 2025? Kopplingen till finansieringen av verksamheten med exploateringsvinster jämfördes med ett pyramidspel. Svaret från Klas Bergström blev att han googlat Vision och fått fram ett antal synonymer, i övrigt har Klas tolkat visionen som att Knivsta ska fortsätta växa.

Avloppsfrågan
Knivstas reningsverk är fullt inom kort och en ny lösning behövs. KS föreslog som huvudalternativ att ansöka om att få koppla på röret ner till Käppala stora reningsanläggning. Parallellt fortsätter kommunen enligt förslaget att se på andra lokalare lösningar. Under debatten kom Boo Östberg (C) med ett helt nytt inspel men efter en ajournering röstade alla utom (C) för KS förslag.

Mötet avslutades utan debatt med två okontroversiella ekonomiska beslut om finansiering av framtida investeringar.

Sammanfattat av
Christer Johansson

Skriv en kommentar