insändare

Inget inflytande för medborgarna i Jansberg

Tommy Ljungström

Tommy Ljungström

Debattinlägg i Knivstabygden 28 september 2016

Ett redan mycket lågt förtroende för politikerna sjunker ytterligare i samband med att man ignorerar medborgarnas åsikter i Jansberg, anser Tommy Ljungström.

På SUN:s (samhällsutvecklingsnämndens ) sammanträde den 22 augusti beslutade man efter omröstning ( 6-3 Reserverade sig mot beslutet gjorde V. KD o KnivstaNU) om en utökad planläggning för VA. Beslutet medför stora kostnader både för kommunen och för de befintliga fastigheterna som kommer att belastas med en kostnad på cirka 300 000 kronor per hushåll. Detta medför att en del kan bli tvungna att flytta från området. Detta beslut fattades utan att SUN:s alla ledamöter har läst eller tagit hänsyn till de synpunkter som framkommit vid samråd. Knapphändiga eller inga svar har lämnats från de som sitter i SUN.

Enligt kommunens hemsida skall efter samråd berörda sakägare informeras om resultatet samt ges möjlighet att yttra sig om detta. så har ej skett trots att samrådet avslutades i april 2015. Beslutsordningen blir ju bakvänd när man lägger ner stora summor pengar på en VA-utredning innan man löser frågor som till exempel vägen i området.

Det handlar om 4,5 kilometer som inte är anpassad för en hundraprocentig trafikökning, skolan/förskola/ dagis har inte kapacitet att klara av en ökning med ett femtiotal barn, och kollektivtrafik saknas. Det finns inte heller bredband, kapacitet för utökad teletrafik är bristfällig och det finns riksintresse för fornminnen på platsen. Dessutom är det oklart om det verkligen finns intresse att bygga på en fastighet som består av ett kalhygge med träskliknande myrmark. Området är heller inte flackt utan har betydande nivåskillnader som kräver omfattande spräng- och fyllnadsarbete.

Så varför satsa på planläggning på en så avsides och otillgänglig plats för att gynna en fastighetsägare från Stockholm som bara har för avsikt att snabbt sälja av tomter istället för att lyssna på berörda människor? Trodde det var meningen att de folkvalda kommunpolitikerna skulle lyssna på invånarna och utifrån detta ta beslut istället för att sitta och gissa!

Tommy Ljungström (V)

Svar från Klas Bergström

”Har inte tagit ställning till detaljplanen”

Ett planarbete pågår i Jansberg. Ett planförslag var ute på samråd 2015. En markägare vill pröva förutsättningarna för att bygga 20 – 28 hus i området.

Ett hinder för att godkänna en ny detaljplan på landsbygden är i vanlig ordning VA-frågan. Ett sådant område kommer att kräva en kommunal huvudman
enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen har genomfört mätningar av vattenkvaliteten vid befintlig bebyggelse i området och konstaterat att den
inte är tillräckligt bra. Vid jämförelse med tidigare domar kunde vi konstatera att området redan idag med största sannolikhet har krav på ett kommunalt
huvudmannaskap.

Nämnden konstaterade då att för det fortsatta arbetet är utgångspunkten att både det nya och gamla området i framtiden ingår i ett framtida område med kommunalt ansvar. Nämnden har alltså inte tagit ställning till detaljplanen i sig.

Klas Bergström (M)

Skriv en kommentar