föreningen

Allas rätt till kunskap

Uttalande från Vänsterpartiet Knivstas årsmöte.

Maria och Malin / foto Björn Jonasson

Maria och Malin / foto Björn Jonasson

Knivsta är en av landets barntätaste kommuner. Att ge alla dessa barn den bästa starten in i vuxenlivet är en stor utmaning. För att lyckas krävs det visioner och vilja från den politiska ledningen. Vänsterpartiet tycker att båda saknas hos den moderatledda majoriteten i Knivsta.

Starten på den allmänna sammanhållna skolan var en viktig del i kampen för demokratin. Skolans roll som forum för en fostran i demokratisk anda förstärktes genom inrättandet av den allmänna förskolan. Den ekonomiska krisen på 1990-talet och införandet av fristående skolor dränerade den allmänna skolans resurser. Skolan har blivit en marknad för individualistiska val av produkter betalda med ”skolpeng”.

Vänsterpartiet anser att det är hög tid för återupprättandet av den allmänna sammanhållna skolan. En skola där elever får kunskap att förstå, ordna, värdera och utveckla ett samlat vetande. Då räcker det inte med en mängd fakta samlad i minnet och en dator. Det behövs pedagoger som har tid med varje elev.

Förskolan
Det finns återigen ett politiskt mål att minska barngrupperna i Knivstas förskolor. Vid de tidigare tillfällena har det inte blivit av för att kommunen ”inte haft råd”. Trots miljoner i plus. Förskolans viktigaste uppgift är att genom pedagogisk verksamhet ge barnen omsorg och lägga grunden för ett livslångt lärande. I dag är det en svår uppgift för personalen i Knivstas förskolor, på grund av de stora barngrupperna.

Vänsterpartiet anser att förskolan ska vara tillgänglig på obekväm arbetstid för de föräldrar som så önskar. De som främst är i behov av denna omsorg är ofta ensamstående kvinnor, som själva ofta jobbar i samma offentliga sektor som ansvarar för barnomsorgen. Vi vill också se en pedagogisk utveckling av förskolan genom en satsning på fortbildning och kompetensutveckling med målet på högskoleutbildad personal.

Grundskolan
Alla elever kommer till skolan med olika förutsättningar. Grundskolan ska ge en gemensam grundutbildning för alla elever och alla föräldrar måste med förtroende kunna lämna sina barn till skolan. De individuella utvecklingsplaner som nämns i Knivstas skolplan är svåra att genomföra och följa upp, då det finns för få lärare.

För att skolan ska kunna lyckas med sitt huvuduppdrag, att tillgodose elevernas rätt till kunskap, krävs en fungerande elevhälsa. Knivsta saknar en sådan idag och bristen på skolsköterskor, kuratorer, läkare och psykologer ökar belastningen på de redan för få lärarna. Vänster partiet har länge kämpat för en bättre elevhälsa för Knivstas elever. Det skulle också ge lärarna bättre möjlighet att vara lärare och verka som de pedagoger de är utbildade till.

Både skollagstiftning och arbetsmiljölagstiftning ger eleverna rätt till inflytande. I Knivsta finns ett årligt ungdomsting samt ett ungdomsråd som förvaltar ”en påse pengar”. Det är en bra början men Vänsterpartiet vill gå längre och utveckla elevernas möjlighet till inflytande över såväl skol- som fritid. Vi tycker att alla elever ska informeras och ges möjlighet att själva ta ställning till vad de vill ha inflytande över.

Kulturens betydelse för lärandet
Förskolan och skolan i Knivsta har ett stort ansvar för barnens tillgång till professionell kultur. De mål som finns uppsatta i majoritetens måldokument tycker Vänsterpartiet är för lågt satta. Vi tycker att alla barn ska ha rätt till minst en professionella kulturupplevelse per termin och själva ges möjlighet att utöva någon konstart.

Kulturskolan kan medverka till att integrera de estetiska ämnena i hela undervisningen. Det gör den inte bara mer lustfylld utan vidgar också elevernas förståelse för den verklighet vi lever i. De numera lagstadgade skolbiblioteken ska ge eleverna tillgång till ett rikt utbud av media. Där ska också finnas välutbildad bibliotekspersonal som i samarbete med lärarna kan stimulera elevernas nyfikenhet och forskarintresse samt stödja källkritisk granskning av informationsflödet i alla nya media.

Rätt till bra fritidshem
Barrnfattigdommen ökar igen i moderaternas Sverige enligt den rapport som Rädda Barnen nyligen sammanställt. Efter att i flera år ha minskat har trenden nu vänt och de redan rika får mer och de som har minst får ännu mindre. Tuffast är det för unga familjer där 80 procent av föräldrar under 25 år är fattiga.

Barnen i dessa familjer deltar i mindre utsträckning i organiserade fritidsverksamheter. Fritidshemmet blir därför extra viktigt för många barn som en del av det samlade utbildningssystemet. Vi vill lyfta fram deras pedagogiska uppgift och betydelse som en del av läroplanen. Skolverket slog nyligen ned på Knivstas kvalitet på fritidshemmen och det finns familjer som inte vill lämna sina barn till verksamheten.

Vänsterpartiet krävde i vår valplattform att Fritidshemmen inte får ha så stora grupper att det endast blir förvaring. Det behövs tydliga direktiv och resurser så det går att bedriva en verksamhet med hög kvalitet.

Forskning och betyg
Genom forskning skapas ny kunskap. Denna kunskap är viktig för att utveckla ekonomin, skapa arbetstillfällen, förbättra välfärden och skapa ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle. Forskning behövs även för att utsätta vårt samhälle för kritisk granskning i syfte att utveckla demokratin, teknisk utveckling och kulturlivet. De offentliga anslagen är därför viktiga för att garantera forskningens frihet så att inte särintressen kan gå in och styra vad det forskas om och vilka resultaten ska bli.

Ett flertal granskningar har visat att det nuvarande betygssystemet med graderade betyg inte är likvärdigt. Betygssättningen skiljer sig mellan olika skolor. Det graderade betygssystemet har haft en roll att sortera elever och släppa vissa vidare till högre studier. Men betygen har fått mindre vikt vid urval inom arbetslivet och fler högre utbildningar. Där finns bättre system för urval som strukturerade intervjuer, antagningsprov, tidigare erfarenhet och arbetsprover. Vänsterpartiet anser att de urvalsinstrument som visat sig fungera bäst ska användas vid urval till högre studier. Vi är mot graderade betyg i alla skolformer. Efter avslutad utbildning får eleven istället ett intyg och omdöme som bevis på att eleven genomgått utbildningen och fått de kunskaper och färdigheter den har rätt till.

För Vänsterpartiet är kunskap en rättighet och när eleverna inte fått den rättigheten uppfylld är det skolan som ska hållas ansvarig. Bedömning behövs därför i skolan som en försäkring att eleverna får den kunskap de har rätt till och att skolan fullgjort sitt uppdrag. Ett stöd till lärarna för att klara detta är att kämpa för ett jämlikare samhälle med världens bästa välfärd, utan vinstintressen. Vänsterpartiet i Knivsta kommer att göra vår del i den kampen.

Skriv en kommentar