Okategoriserade

Marknadsorienterat styrsystem i Nacka

Distriktets välfärdsgrupp hade bjudit in Rolf Wasteson, gruppledare för Vänsterpartiet i Nacka för att prata om kundval och valfrihet i det moderatstyrda Nacka

Rolf berättade att vägen fram till dagens situation, då kommunen från 1 januari, 2008 kommer att sakna hemtjänst i kommunal regi, började med införande av målstyrning redan på 1980 – talet. I början på 90 – talet kom prestationsersättningar och skolpeng samt ett nytt internhyressystem. Det hela verkade till en början ganska "ofarligt", men i slutet på 90-talet kom den första nedläggningen av kommunal verksamhet. Det var den lilla men för många så viktiga kommunala fotvården. Istället fick de äldre en "check" att köpa privat fotvård med. 

Då en av målstyrningens fyra hörnstenar var delegation till lägsta nivå fanns det ett antal verksamheter i den kommunala produktionen som nu var lätta att knoppa av, konkurrensutsätta eller sälja. Under senare delen av 90 talet bildades det dessutom en särskild organisation med syfte att uppmuntra och underlätta avknoppning.

En annan av de fyra hörnstenarna i styrningen av Nacka kommun är "Konkurrens genom kundval eller upphandling". De kollektiva tjänsterna som parkunderhåll och snöröjning upphandlas men kommunen får inte alltid lägga in egna anbud. De individuella tjänsterna erbjuds genom kundval och här har inte kommunen något avtal. På grund av att ingen upphandling har gjorts.

Valfrihet för äldre

I dagens Nacka får vi ofta höra att det finns så många alternativ, ca 50 olika företag, för de äldre kommuninvånarna att välja på. Men enligt Rolf så är de flesta företagen små och har specialiserat sig inom ett speciellt område, verksamhetsmässigt eller geografiskt. "Kunderna" som blir missnöjda väljer en ny anordnare, om de orkar, men ytterst få ställer krav på bättre verksamhet. Det finns inte heller någon politiskt ansvarig att ställa till svars då nämnderna bara fördelar medel till utföraren som blivit vald.

Bland de privata anordnarna saknar cirka 75 % kollektivavtal, har oftast mindre andel utbildad personal, saknar meddelarfrihet och har en bristande egenkontroll. Det är mer ovanligt med Lex Sarah – anmälningar från de privata anordnarna. Kommunen har efterhand som fler privata aktörer kommit in fått de tyngsta uppdragen. I början av 2000 – talet lyckades den kommunala äldreomsorgen genom utbildning och omorganisation höja effektiviteten, skapa en bättre trivsel och lägre sjukfrånvaro. Utveckling av speciella seniorcentra påbörjades. Men under 2006 visade sig resultaten av de tunga uppdragen. Sjukfrånvaron ökade igen och verksamheten visade "röda siffror". Den 1 jan 2008 läggs all kommunal hemtjänst i Nacka kommun ner och seniorcentraidéerna omöjliggörs.

"Sista unset av valfrihet försvinner"

Under kvällen fördes en ständig dialog mellan Rolf och de närvarande. Samtliga deltagare var aktiva och ställde många frågor som Rolf snällt svarade på. Så snällt att mötet avslutades 30 minuter senare än utsatt tid. Välfärdsgruppen tackar alla för i år och kommer att fortsätta arbetet med äldrefrågor fram till den 19 sept. 2010.

Sammanfattat av
Christer Johansson

Skriv en kommentar