Okategoriserade

Vänsterpartiets inlägg i fullmäktiges temadebatt

Fullmäktigeledamoten Christer Johansson berättade om Vänsterpartiet Knivstas vision för kommunen.

Vänsterpartiet Knivsta vill att medborgarna i Knivsta Kommun ska tycka att kommunens personal är känd för sin höga kompetens och sitt vänliga bemötande.

När man vänder sig till Knivsta Kommun ska man få snabb och professionell hjälp oavsett om man:

  • Har flytt hit från kriget i Irak
  • Vill ha en barnomsorgsplats
  • Vill söka bygglov
  • Vill ha ett sommarjobb
  • Behöver äldreomsorg
  • Vill starta ett företag i kommunen
  • Söka till gymnasieskola

Kompetensutveckling

För att uppnå detta vill Vänsterpartiet satsa på kvalificerad kompetensutveckling för den kommunala personalen. En personal som till en mycket stor del består av deltidsarbetande kvinnor. För dessa kvinnor har vi från Vänsterpartiet länge velat öka antalet heltider och tillsvidareanställningar och säger nej till alla former av utförsäljning av kommunal verksamhet. En personal som ständigt går omkring och oroar sig för att bli ersatt av en privat entreprenör gör inte ett bra jobb och ger inte god service till kommuninvånarna. I Vänsterpartiets Knivsta är alltid den kommunala verksamheten det första och det bästa valet för kommuninvånarna.

Barn & unga

Knivsta är den näst barntätaste kommunen i landet med den lägsta lärartätheten. Kunskapsgapet mellan eleverna ökar och fler elever går ur årskurs 9 utan att vara behöriga till gymnasiet. Många elever trivs inte i skolan och får inte det stöd och den hjälp de behöver. Majoriteten tror sig kunna lösa problemen i skolan med att dela ut betyg och flytta på de besvärligaste eleverna. Hur ska det hjälpa alla duktiga tjejer som klara sina betyg men bär på allvarlig psykisk ohälsa?

Ungdomar behöver få ett större inflytande över sin livssituation och Vänsterpartiet vill stötta alla elever, och lärare, genom att anställa fler kuratorer, fritidsledare, skolsystrar och lärare. På det viset kan vi öka kvaliteten på verksamheter som förskola, fritidshem, fritidsklubb och fritidsgård. Forskningen har visat att de 30 % elever som inte passar in i skolans modell fungerar mycket bättre i öppen fritidsverksamhet, med kompetent personal. Då kan lärarna koncentrera sig på, det som de är bäst på, att vara lärare. Vilket ger en bättre skola för eleverna.

Miljö

Det kan inte ha undgått någon att vi inom en inte allt för avlägsen framtid hotas av stora och svåra naturkatastrofer på grund av vårt levnadssätt. Biltrafiken är den enskilt största miljöboven. Vänsterpartiet vill minska bilåkandet genom att skapa en kollektivtrafik i hela kommen senast 2008. Fler och trygga cykelleder med den första mellan Vassunda och Knivsta. Vi delar de planer som vill ha fler och tillgängliga parker men vi vill också ha en eller flera bilfria gator och torg i Knivsta tätort.

Boende

Inflyttningen i kommunen är hög men ensidig. För att få en dynamiskt och blandad bostadsmarknad måste fler hyresrätter byggas. Vänsterpartiet ser med stor oro på de lagförslag om slopande av allmännyttiga bostadsföretag som regeringen har på väg fram.

Även personer som inte vill äga sin bostad måste ha rätt till en plats att bo.

Fritiden

För alla unga som växer upp i vår kommun vill vi se en kvalitetssäkrad fritidsverksamhet. Trots att våra motioner inom fritidsverksamheten inte beviljades ser vi med glädje att det finns förslag som går i motionernas anda. Det annonseras efter heltidsanställd personal till fritidsgården och en kulturskola för många, istället för en musikskola för några få, är på gång.

Vänsterpartiet vill dessutom att det snarast tas fram kvalitetsdeklarationer för fritidsverksamheten i kommunen. Detta enligt beslut som togs i Kommunfullmäktige under den förra mandatperioden. Att all kommunal verksamhet skulle ha kvalitetsdeklarationer.

För att föreningslivet i Knivsta ska ha rimliga chanser att bedriva en verksamhet som täcker behoven behövs mer lokaler. Vänsterpartiet vill också öka aktivitetsstödet så att föreningarna kan få samma belopp per aktivitet även efter Alsikehallens invigning. En hall som behövdes för att klara av skolans behov. Knivsta som kommun behöver ett Allaktivitetshus.

Tack för att ni lyssnade

Christer Johansson
Gruppledare
Vänsterpartiet Knivsta

Skriv en kommentar