Okategoriserade

Välkommen till Vänsterpartiet Knivsta

Vår partiförening, Vänsterpartiet Knivsta bildades inför valet 2002 i den då nybildade kommunen. Under denna, den andra mandatperioden har vi beslutat anta följande plan för vårt arbete.

Valplattform för Vänsterpartiet Knivsta

De ekonomiska klyftorna i Sverige ökar och därmed orättvisorna och fattigdomen. Vi i Vänsterpartiet vet att det går att förändra den utvecklingen och vill jobba för ett rättvisare samhälle.

Det här är Vänsterpartiet Knivstas valplattform inför valet den 17 september 2006. Här talar vi om vad vi vill göra under den kommande mandatperioden.

Vänsterpartiet Knivsta vill göra Knivsta till en rättvis kommun där det finns plats för alla. Knivsta ska ha ett varierat utbud av bostäder, en bra kommunal skola, en god omsorg och ett rikt kultur- och fritidsutbud.

Vi vill utveckla kommunfullmäktiges roll och stimulera till fler medborgarförslag för att öka den lokala demokratin.

I Vänsterpartiets Knivsta ska alla invånare ha samma möjligheter till en hög livskvalitet. En trygg miljö med bra kommunikationer där alla kan känna gemenskap, trivsel och glädje. Kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare och Vänsterpartiet är berett att ta sitt arbetsgivaransvar genom att i samverkan med de fackliga organisationerna skapa en arbetsmiljö som kommunens medarbetare med glädje vill verka i.

 

Arbetsfrågor

I Knivsta kommun ska heltid vara en rättighet, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag. Ungdomsarbetslösheten ska minska genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Kvinnor ska ges samma förutsättningar som män genom att ha rätt till lika lön och anställningsvillkor.

De privata företag som vill utöka sin verksamhet eller etablera sig i Knivsta ska känna att de får det stöd som kommunen kan ge.

Byggnads- & miljöfrågor

Vänsterpartiet värnar en hög livskvalitet och vill därför att det i framtidens Knivsta finns fler offentliga rum & parker. Platser för möten, såväl ute som inne, mellan människor i en trygg och trivsam miljö och gärna några bilfria gator i centrum.

Antalet hyresrätter behöver, enligt vår mening öka, och kommunen ska behålla Knivstabostäder med uppdraget att skapa dessa bostäder.

Naturligtvis ska vi ha en kollektivtrafik som gör att det är enkelt att komma till såväl arbete, skola som fritidsaktiviteter.

Sociala frågor

En god start för samhällets yngsta är en investering som återbetalas flera gånger om. Därför vill Vänsterpartiet se en barnomsorg och skola med hög kvalitet som i ett nära samarbete med hemmet och socialtjänsten har möjlighet att, vid behov, genomföra tidiga stödinsatser.

Vänsterpartiet vill att all verksamhet med kommunalt stöd ska vara anpassad så att alla invånare kan delta oavsett etnisk bakgrund, funktionshinder eller ekonomiska förutsättningar. Samhället ska vara tillgängligt för alla.

En god äldreomsorg med stor valfrihet för de gamla kommer att bli en av de viktigaste frågorna i framtiden. Vänsterpartiet anser att en viktig faktor för att lyckas med det är en god personalpolitik i ändamålsenliga lokaler.

Ungdomsfrågor

Att ungdomar ska ha ett reellt inflytande, över såväl skola som fritid, ser vi som en självklarhet. Vi vill därför utveckla ungdomstingen, satsa på en kulturskola, öka resurserna till fritidsgården, och dessutom skapa en skola med en pedagogisk verksamhet där utbildningen anpassas efter barnen och inte tvärtom.

För att Knivstas föreningsliv ska kunna erbjuda aktiviteter till en växande grupp ungdomar måste kommunen skaffa fram arenor för verksamheten. Vänsterpartiet vill snarast se ett Allaktivitetshus enligt Knivsta efter 17:s intentioner.

Skriv en kommentar