Okategoriserade

Höjt barnbidrag även till de mest utsatta barnen

Vänsterpartiet har den 25 oktober 2005 lämnat in en motion, till Knivsta kommunfullmäktige, om att det från 1 oktober höjda barnbidraget ska komma alla barn i kommunen tillgodo. Barnbidraget räknas nämligen som inkomst vid uträkning av försörjningsstödet. Det innebär att de mest utsatta barnen går miste om barnbidragshöjningen då den dras från försörjningsstödet och pengarna hamnar istället i kommunens kassa.

SKS – nämnden, som har yttrat sig över remissen, beslutade den 19 december 2005 att för okt – dec 2005 ska familjerna få behålla ökningen. Vänsterpartiet tackar för det kloka beslutet! Ett beslut som dock moderaterna reserverade sig emot. När ärendet passerade Kommunstyrelsen, den 23 jan, hade regeringen den 20 dec 2005 beslutat höja riksnormen för försörjningsstöd i nivå med barnbidragshöjningen.

Därmed tyckte samtliga, på Kommunstyrelsen, närvarande partier utom Vänsterpartiet och Socialdemokraterna att de barn som har det mest utsatta ekonomiska läget i kommunen fått tillräckligt. De föreslår därför kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Om Kommunfullmäktige den 2 mars fattar beslut enligt förslaget innebär det att en höjning av barnbidraget som tillfaller alla barn i Knivsta inte kommer de mest utsatta till del utan istället hamnar i kommunens kassa.

Vänsterpartiet anser att Knivsta Kommun måste ha råd att låta dessa barn få behålla sin höjning av barnbidraget.

Knivsta den 25 januari 2006

Marika Olofsson ledamot i SKS-nämnden (v)
Siv Ahlström ersättare i KF (v)
Sören Ericson ersättare i KF (v)
Christer Johansson ledamot i KS (v)

Skriv en kommentar