Okategoriserade

Rätt till heltid, en fråga om rättvisa

Den 25 oktober 2005 motionerade Vänsterpartiet i Knivsta om kommunanställdas rätt till heltid. Mer än en tredjedel av de anställda i kommunen saknar den tygghet och möjlighet till försörjning som en heltidsanställning innebär.

Förtroendevalda arbetsgivare har ett särskilt ansvar att skapa arbetsvillkor som ger möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande, löner som det går att försörja sig på och en hållbar arbetsorganisation. I det uppdraget är det avgörande att kommuner arbetar utifrån att alla anställda ska ha rätt till en heltidstjänst och om den anställda önskar arbeta deltid ska hon/han kunna söka tjänstledigt på motsvarande del.

Rätt till heltid – deltid en möjlighet måste ses som grunden i en god personalpolitik. Ett antal kommuner (24,4 % enligt Sveriges kommuner och Landstings enkät 2005-07-12) har någon form av beslut om ett konkret erbjudande om att arbeta önskad sysselsättningsgrad. En tredjedel av dessa har bara beslut för vissa personalkategorier. Samma enkät visar att endast 11,8 % har lagt fram något erbjudande till samtliga deltidsanställda om utökad arbetstid.

Endast en tredjedel har gjort någon undersökning av vad de anställda önskar för arbetstid. Vänsterpartiet känner inte till att någon sådan undersökning genomförts bland de anställda i Knivsta kommun. Ovanstående siffror gör oss självklart nedslagna. Var finns den politiska viljan att skapa rimliga arbetsvillkor och löner som det går att leva på för de kvinnor som finns anställda i Knivsta Kommun?

Under första kvartalet 2003 arbetade 45 procent av LO:s kvinnor deltid och 9 procent av LO-männen. Andelen deltidsarbetande kvinnor är klart högre inom LO än inom TCO och SACO. Andelen deltidsarbetande män är genomgående låg. Männen i Knivsta Kommun står för 12 – 14 % av den fast anställda personalen och då nästan 50% av alla medarbetare inte har en fast anställning befarar Vänsterpartiet att det är än värre i Knivsta än i landet som helhet.

Många kvinnor arbetar kortare tid än de vill och har därmed lägre inkomster än de annars skulle ha. År 2003 var det drygt 215 000 personer som uppgav att de arbetar mindre än vad de själva önskar. Av dessa är 155 000 kvinnor och merparten finns inom arbetaryrken. Mer än var fjärde deltidsarbetande kvinna inom LO vill ha längre arbetstid. I åldersgruppen under 25 och 25-29 år har andelen med ofrivilligt korta arbetstider fördubblats sedan 1990. Vanligast är det inom Hotell- och Restaurang, Handels och Kommunal. Hur många ofrivilligt deltidsarbetande finns det i Knivsta Kommun?

Skillnaden mellan heltids- och deltidsarbetande är mycket intressant. Studier visar att heltidsarbetande har generellt en betydligt mera positiv inställning till arbetet, relationer och sin närmaste chef. Känslan av samhörighet blir troligtvis högre när man tillbringar mera tid på arbetet, både arbetskamrater och chefer lär man känna på ett annat sätt. Det kan betyda större förståelse för jobbet i stort men också för ledning och styrning.

Den anställde får större delaktighet och kontinuitet i arbetsträffar och liknande, vilket leder till att den anställde kan såväl påverka sitt arbete som verksamheten och ökar möjligheterna till att kunna påverka och ta del av kompetensutveckling. Man blir sannolikt sedd och därmed också bekräftad i större omfattning.

En vanlig missuppfattning är att heltidsarbete skulle trötta mera och skapa större otillfredsställelse, men resultatet är det motsatta vilket bland annat en studie i Gävle Kommun visar. Vi kan själva göra någonting åt detta som arbetsgivare i Knivsta Kommun. Genom att fatta beslut om Rätt till heltid så erbjuder vi de anställda såväl bättre arbetsmiljö som en högre lön och därmed en ökad trygghet.

Det måste vara slut med den norm som finns att kvinnor inom vård och omsorgsyrken måste arbeta deltid för att verksamheten ska fungera och gå ihop. Det kan inte vara kvinnorna som ska betala de tillkortakommanden som finns hos arbetsgivaren eller betala för välfärden genom att avstå ett löneutrymme de faktisk har rätt till. Vi som arbetsgivare måste ta vårt ansvar och förbättra oss.

Vänsterpartiet föreslår därför fullmäktige besluta

• att i Knivsta Kommun ska alla kommunens anställda ha Rätt till heltid.
• att i Knivsta Kommun ska heltid vara norm och att om den anställde önskar arbeta deltid ska det vara möjligt att söka tjänstledigt på motsvarande del.

Knivsta den 25 oktober 2005

Siv Ahlström (v)
Sören Ericson (v)

Skriv en kommentar