Okategoriserade

Välkommen till Vänsterpartiet Knivsta

När vänsterpartiet Knivsta bildades och skapade sin politiska plattform hade vi fyra prioriterade fågor som vi 2002 gick till val på. Det var ”det offentliga rummet”, ”sociala frågor”, ”ungdomsfrågor” och ”byggnadsfrågor”.

I vår partiförening, Vänsterpartiet Knivsta har vi fyra gyllene frågor som fungerar som vår ledstjärna under mandatperioden.

"Det offentliga rummet"
Vi värnar om en vacker och säker miljö och vill skapa allmänna ytor och mötesplatser, kanske ett Folkets Hus – om budgeten i framtiden tillåter detta. Under arbete är en grön plan, där vi räknar in faktorer som: omvårdnaden av kulturminnesmärken i Knivsta en satsning på grönområden för rekreation en uppfräschning av såväl Särstabadet och stationsområdet samt "Jägratomten" och området kring ån. För ett säkrare och bekvämare Knivsta vill vi dessutom förbättra de allmänna kommunikationsmöjligheterna och bygga ut cykellederna.

"Byggnadsfrågor"
För att komma till rätta med bostadsmarknaden måste framför allt byggnationen av hyresrätter komma till stånd, då vi har ett ansvar gentemot framför allt ungdomar men även andra som vill bo och arbeta i Knivsta. Vi tror på ett boende som passar kommuninvånarnas behov, såsom flerfamiljshus och liknande. Genom fortsatt utbyggnad av Alsike och en levande landsbygd med dagis, skolor och annan service kommer Knivsta att utvecklas till en kommun för allas trivsel!

"Ungdomsfrågor"
Vårt parti har förstått att det är den unga generationen som kommuner måste satsa på för att få ett hållbart framtida Sverige. I jämförelse med andra kommuner har Knivsta ett lågt antal vuxna / barn och endast en summarisk elevvårdsverksamhet, vilket Vänsterpartiet vill ändra på. En likställd skola innebär att resursfördelningen ska gynna de mest behövande, men den innebär också att kommunen satsar på skolor i kommunal regi. Den kommunala skolan ska vara ett bästa alternativ för de flesta. Privatiseringen bidrar till ytterligare ekonomisk urholkning och på sikt ett klassamhälle – något vi starkt vänder oss mot. Vi förordar en alternativ pedagogisk verksamhet, där utbildningen ska anpassas efter barnen och inte tvärtom.

Att ungdomar ska ha ett reellt inflytande, över såväl skola som fritid, ser vi som en självklarhet. Vi vill också satsa på en kulturskola i framtiden, men framför allt är visionen ett levande och icke-våldsamt Knivsta, där barn och ungdomar ses som en resurs, blir lyssnade på och erbjuds meningsfulla fritidsaktiviteter. Vi efterlyser också fler intresserade och synliga vuxna ute i Knivstabygden.

"Sociala frågor"
I frågan ingår exempelvis ändamålsenlig omsorg i lokal regi. Vänsterpartiet värnar om de gamla och sjuka och målet är att få till stånd en omsorg och sjukvård med kvalitet, vilket innebär att personalen ska ha tid att ta hand om sina patienter. Samtidigt krävs samarbete och planering mellan de olika avdelningarna, för att skapa förutsättningar för en effektiv och kompetent social enhet i Knivsta. Allt detta förutsätter i sin tur en låg personalomsättning, vilket endast en trygg ledning och en utvilad personal kan åstadkomma. Omsorgen måste därför ses över, behovsprövas och eventuellt ges ökat ekonomiskt stöd. Vi menar att de yrkesverksamma ska få resurser till kompetenshöjning, om så behövs, för att patienterna ska trivas och få rätt vård.

Meningsfull sysselsättning ska erbjudas de arbetslösa genom riktade insatser från kommunens sida. Insatserna ska ha som mål att skapa fullvärdiga arbeten.

Skriv en kommentar