Okategoriserade

Motion om 3-3-systemet

Motion om villkoren inom hämtjänsten skriven av Anne – Marie Morhed i mars 2003.

Motion

Inom vård och omsorg bedrivs ett slitsamt arbete för att klara service och stöd till äldre och handikappade och samtidigt försöka få de knappa resurserna att räcka till. Till vardagen hör underbemanning, personalomsättning, lågavlöning och hög sjukfrånvaro. Vårdpersonalen leder statistiken över det man kallar ohälsotalen.

Vänsterpartiet vill att radikala åtgärder vidtas för att den negativa bryts och föreslår härmed ett konkret sätt att lösa dessa problem. Vi resonerar enligt följande. Ohälsan är ett stort problem för de anställda och den drabbar också omsorgsmottagarna och kommunen/arbetsgivaren. Dels skadas personalen mycket allvarligt av stress och belastningsskador, dels sjunker vårdens kvalitet när ständigt nya och ofta oerfarna personer måste sättas in, dels kräver en turbulent personalsituation mycket stora och kanske onödiga administrativa insatser. Det blir kostsamt och svårstyrt att hålla igång en organisation med alltför instabila resurser.

Trots att de enskilda lönerna ligger relativt fast på mycket låg nivå stiger kostnaderna för vård och omsorg hela tiden. En del av kostnaderna hänför sig till volymökningar. Vård och omsorg förväntas kunna utföra alltmer arbete med oförändrad och t o m minskad ramtilldelning. Detta är naturligtvis en omöjlighet och leder också till budgetöverskridanden. En annan del är ökade personalkostnader pga. att nyrekryterad personal ständigt måste skolas in i arbetet.

Knivsta kommun har inlett en organisationsöversyn som också ska öppna för olika typer av åtgärder för att förbättra personalsituationen och få kontroll över ekonomin. En typ av åtgärder som har förts fram inom verksamheten är arbetstidsförkortning. Vi ser förslag i den riktningen som mycket angelägna, men vi tycker att kommunen i likhet med just nu nära hälften av Sveriges kommuner borde pröva den modell för arbetsorganisation som kallas 3-3-systemet. Som namnet antyder innebär 3-3-systemet att personalen arbetar tre dagar och har ledigt i tre dagar i ett rullande schema. Det betyder bl. a. en jämn belastning med lika många som arbetar varje dag. Jämfört med de arbetsscheman som används nu tar 3-3-sytemet något fler helger i anspråk som arbetsdagar. Erfarenheterna från 3-3-systemet är emellertid mycket goda.

I alla de utvärderingar som finns att ta del av framkommer nästan enbart fördelar med systemet. Det är i stort sett bara en nackdel som nämns, nämligen den något utökade helgtjänstgöringen. Till minussidan kan man kanske också lägga en initialkostnad för bl. a. den arbetstidsförkortning på drygt 10 procent som blir en följd av schemaomläggningen. Men den kostnaden vägs enligt rapporterna mycket snabbt upp av det positiva som beskrivs som personalens tillfrisknande, återvänd arbetsglädje, återhämtning underledigheten, engagemang och motivation för arbetet samt känsla av kontroll över arbetssituationen.

Till de positiva effekterna hör inte bara personalens tillfredställelse utan också påtagliga ekonomiska effekterna av lägre personalkostnader genom minskad sjukfrånvaro och personalomsättning. Så även om systemet kräver en viss ekonomisk satsning initialt betalar den sig således mycket snabbt och kostnaderna fortsätter därefter att sjuka ytterligare.

Vänsterpartiet föreslår därför Knivsta kommunfullmäktige att uppdra åt nämnden för skola, kultur och social att undersöka förutsättningarna för genomförande av 3-3-systemet inom vård och omsorg samt att återkomma till fullmäktige med redovisning.

Knivsta den 5 mars 2003

Anne-Marie Morhed
Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Skriv en kommentar